Veilingdatum
17 juli 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46094
Status
Gesloten

Omschrijving

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met berging en parkeerplaats in de kelder, plaatselijk bekend Nassaulaan 5 te 781 GK Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10, uitmakende het 485/2327e gedeelte van het appartementencomplex aan de Nassaulaan te Emmen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C nummer 11413, groot elf (11) are en vijftig (50) centiare,

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Corridorflat
  • Bouwjaar: 2001

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10,

Bezichtigen


Het appartement is 10 juli te bezichtigen. Voor interesse kan men contact opnemen met de directie-makelaar Kinneging & Heijer Makelaardij o/z B.V.

Bij beschikking van de Rechtbank Noord-Nederland de dato 19 juni 2023 is verlof verleend voor het inroepen van het huurbeding tegen de ongekende huurder met een ontruimingstermijn van 2 weken na betekening van de beschikking aan de onbekende huurder.

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Overige informatie

Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, met berging en parkeerplaats in de kelder, plaatselijk bekend Nassaulaan 5 te 781 GK Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10, uitmakende het 485/2327e gedeelte van het appartementencomplex aan de Nassaulaan te Emmen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C nummer 11413, groot elf (11) are en vijftig (50) centiare,

indeling
Algemeen
Centrale hal/entree met toegang naar de parkeerkelder en toegang naar de lift met op de 3de verdieping de hal naar het penthouse.

PENTHOUSE
Hal/entree met meterkast, woonkamer met erker, de woonkeuken met een hoekkeuken met keukeneiland, ruime berging, direct toegankelijk vanuit de woonkamer en de keuken zijn de dakterrassen, slaapkamer met toegang naar het dakterras, ouderslaapkamer met badkamer ensuite en een 3de slaapkamer met badkamer met toilet.

EXTRA VERDIEPING
Via een vaste trap bereikt u de 4de verdieping: hier zijn extra 3 kamers gerealiseerd, een extra badkamer met douche en bergruimte.

PARKEREN EN BERGING
In de onderbouw is een parkeergarage en bergingen. Voor dit appartement is één parkeerplaats en een separate berging.

locatie
Hier woont u comfortabel in het hart van Emmen in een sfeervolle woonwijk op loopafstand van alle voorzieningen van het centrum van het centrum van Emmen. Winkels, restaurants, (eet)cafés, de bibliotheek, het Atlastheater aan het Raadhuisplein, alles ligt om de hoek.

bereikbaarheid
Goede bereikbaar met eigen vervoer en met het openbare vervoer.

gebruik/oplevering
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar het appartement kunnen betreden. De directie-makelaar heeft kunnen constateren dat het object ten tijde van de inspectie niet in gebruik is.

Volgens mededeling van de debiteur is voor de vierde verdieping geen vergunning aangevraagd bij de gemeente ter uitbreiding van de woonruimte.

huurbeding
Bij beschikking van de Rechtbank Noord-Nederland de dato 19 juni 2023 is verlof verleend voor het inroepen van het huurbeding tegen de ongekende huurder met een ontruimingstermijn van 2 weken na betekening van de beschikking aan de onbekende huurder.

oppervlakte/NEN 2580
Circa 385 m² (bron: informatie derden, niet conform NEN2580 of BBMI opgemeten)

bouwjaar
2001 (volgens BAG).

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de basisregistratie kadaster.

erfdienstbaarheden
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden ten aanzien van het registergoed, wordt verwezen naar artikel 15 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

aanvaarding “As is where is”

De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoopster dan wel de veilingnotaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoopster en de veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

ondergrondse tank
Voor zover aan verkoper bekend is zijn in het object geen ondergrondse tank(s) voor het opslaan van milieuonvriendelijke (vloei)stoffen aanwezig.

fundering
Volgens opgave van KCAF is dit gebied bestempeld als “Niet kwetsbaar gebied 40-60%. Verkoper heeft geen nadere informatie betreffende de conditie van de fundering en verstrekt ook geen enkele garantie hieromtrent.

splitsing
Het complex is gesplitst in appartementsrechten.
Meer informatie is terug te vinden in Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing van de bijzondere veilingvoorwaarden.

risico
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor de koper.

Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

Koper dient zichzelf ervan te vergewissen dat het verkochte (inclusief installaties) beschikt over de normale en door koper specifiek gewenste eigenschappen. Verkoper staat er niet voor in dat het verkochte (inclusief installaties) bij de eigendomsoverdracht de feitelijke eigenschappen zal bezitten die voor het normale c.q. het door koper specifieke beoogde gebruik nodig zijn. Elk risico dat dit gebruik niet mogelijk of toegestaan zal zijn, is voor rekening van de koper. Koper dient genoegzaam bekend zijn met de staat van het verkochte, de zich daarop bevindende opstallen alsmede de fundering daarvan. Koper zal verkoper niet aanspreken voor eventuele aan het verkochte (inclusief installaties) geconstateerde of te constateren (verborgen) (technische) gebreken en tekortkomingen, door welke oorzaak ook ontstaan.

ontruiming
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed te bewerkstelligen. De verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.

bestemming en gebruik / bodeminformatie
Het object heeft de bestemming wonen.

Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan “Emmen, Centum-Oost” van de gemeente Emmen, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato zes februari tweeduizend drieëntwintig, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(c) voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woning, berging en parkeerplaats.

VvE
het appartement maakt een onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaars genaamd Vereniging van Eigenaars Nassaulaan-I te Emmen. De servicekosten voor het appartement bedragen servicekosten van € 654,83 per maand en het aandeel in het reservefonds bedraagt € 10.481,36.

erfpacht
Het gebouw is gelegen op eigen grond.

opkoopbescherming
1. Koper is bekend met de gewijzigde huisvestingswet die op 1 januari 2022 in werking is getreden, waaraan een tijdelijke regeling, te weten: opkoopbescherming is toegevoegd.
2. Deze regeling geeft gemeenten de bevoegdheid om een opkoopbescherming in te voeren in de vorm van een verbod een woonruimte zonder vergunning in gebruik te geven (verhuren). Bij de invoering van de opkoopbescherming in de lokale huisvestingsverordening moet de betreffende gemeente:
(i) het gebied aanwijzen en
(ii) de categorie woonruimten omschrijven waarvoor de opkoopbescherming zal gaan gelden. Vanaf het moment dat de opkoopbescherming in de lokale huisvestingsverordening is vastgelegd, is het verboden om zonder vergunning: een woonruimte die:
(iii) valt binnen de door de gemeente aanwezen categorie en
(iv) gelegen is binnen het door de gemeente aangewezen gebied, gedurende een periode van vier (4) jaar (ingaande op de datum waarop de woonruimte in eigendom wordt verkregen), in gebruik te geven aan derden.
3. De gemeente Emmen heeft momenteel ten aanzien van woningen in de gemeente Emmen geen opkoopbescherming in haar huisvestigingsverordening opgenomen.
4. Derhalve is deze regeling momenteel niet van toepassing op het registergoed.
5. Voor het geval dat het registergoed op het moment van de veiling casu quo levering onder de regeling opkoopbescherming valt, zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van een dergelijke regeling en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen. De koper is volledig bekend met het bovenvermelde in artikel 19 en stemt met het doen van een bieding expliciet in met het vorenstaande en accepteert de (juridische) gevolgen daarvan.

het bieden
De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.

bieden voor een ander / acte de command
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk gewezen op lid 3, lid 4 en lid 5 woordelijk luidend:
''3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopprijs door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring, bevestiging en de acceptatie bedoeld in lid 4 dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen van de bieder treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, onverminderd het hierna in lid 5 bepaalde.
4. De verkoopster heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de verkoopster de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de verkoopster de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de notaris een akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.
5. De bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen die op de koper rusten. Indien de bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopprijs geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te zijn aangegaan, in welk geval de levering van het registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.''

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

FINANCIËLE INFORMATIE


plok
De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van de inzetsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

lasten per jaar
Niet bekend

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 672.000,-

kosten koper
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.

De veilingkosten inclusief btw zullen voor zover mogelijk worden gespecificeerd in het kostenoverzicht dat zal worden gepubliceerd op openbareverkoop.nl en eersteamsterdamse.nl.

waarborgsommen

In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk 18 juli 2023 bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van 10% van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.

In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk 5 werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

verrekening baten en lasten
Deze zijn terug te vinden in het kostenoverzicht en in de veilingvoorwaarden.

betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk 4 weken na veiling te worden betaald.

kosten notaris
De veilingkosten inclusief btw zijn gespecificeerd in het kostenoverzicht dat is gepubliceerd op openbareverkoop.nl en eersteamsterdamse.nl.

belasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper belasting overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

verzekering
Het gebouw is verzekerd door de Vereniging van Eigenaars. De hoogte van het verzekerd bedrag is door verkoper niet te bepalen en geeft ook geen garantie.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-07-2023 om 12:01)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF veilingbrochure nassaulaan 5 emmen 17 juli
PDF bestemmingsrapport_nassaulaan_5_7811gk_emmen_nl_imro_0114_2010040_0703 20230206
PDF bodemloketRapport Nassaulaan
PDF brondocument_hyp4_7353_46_7811GK5_02-02-2023_13-01-52
PDF luchtfoto_nassaulaan_5_7811gk_emmen 20230206
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-07-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.