Veilingdatum
17 juli 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46094
Status
Veiling

Omschrijving

woning op de derde verdieping, met berging en parkeerplaats in de kelder, plaatselijk bekend Nassaulaan 5 te 7811 GC Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10, uitmakende het vierhonderdvijfentachtig/tweeduizend driehonderdzevenentwintigste (485/2327e) gedeelte van het appartementencomplex aan de Nassaulaan te Emmen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C nummer 11413, groot elf (11) are en vijftig (50) centiare

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Corridorflat
  • Bouwjaar: 2001
  • Oppervlakte wonen: 385 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10,

Bezichtigen


Tot slot is het appartement te bezichtigen. Voor interesse kan men contact opnemen met ons kantoor.

Overige informatie

Woning op de derde verdieping, met berging en parkeerplaats in de kelder, plaatselijk bekend Nassaulaan 5 te 7811 GC Emmen, kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C complexnummer 11415, appartementsindex 10, uitmakende het vierhonderdvijfentachtig/tweeduizend driehonderdzevenentwintigste (485/2327e) gedeelte van het appartementencomplex aan de Nassaulaan te Emmen, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie C nummer 11413, groot elf (11) are en vijftig (50) centiare.

indeling
Algemeen
Centrale hal/entree met toegang naar de parkeerkelder en toegang naar de lift met op de 3de verdieping de hal naar het penthouse.

PENTHOUSE
Hal/entree met meterkast, woonkamer met erker, de woonkeuken met een hoekkeuken met keukeneiland, ruime berging, direct toegankelijk vanuit de woonkamer en de keuken zijn de dakterrassen, slaapkamer met toegang naar het dakterras, ouderslaapkamer met badkamer ensuite en een 3de slaapkamer met badkamer met toilet.

EXTRA VERDIEPING
Via een vaste trap bereikt u de 4de verdieping: hier zijn extra 3 kamers gerealiseerd, een extra badkamer met douche en bergruimte.

PARKEREN EN BERGING
In de onderbouw is een parkeergarage en bergingen. Voor dit appartement is één parkeerplaats en een separate berging.

locatie
Hier woont u comfortabel in het hart van Emmen in een sfeervolle woonwijk op loopafstand van alle voorzieningen van het centrum van het centrum van Emmen. Winkels, restaurants, (eet)cafés, de bibliotheek, het Atlastheater aan het Raadhuisplein, alles ligt om de hoek.

gebruik/oplevering
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar het appartement kunnen betreden. De directie-makelaar heeft kunnen constateren dat het object ten tijde van de inspectie niet bewoond is.

oppervlakte/NEN 2580
Circa 385 m² (bron: informatie derden, niet conform NEN2580 of BBMI opgemeten)

bouwjaar
2001 (volgens BAG).

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

fundering
Volgens opgave van KCAF is dit gebied bestempeld als “Niet kwetsbaar gebied 40-60%. Verkoper heeft geen nadere informatie betreffende de conditie van de fundering en verstrekt ook geen enkele garantie hieromtrent.

splitsing
Het complex is gesplitst in appartementsrechten.
Meer informatie is terug te vinden in Artikel 14. Vereniging van Eigenaren / splitsing van de bijzondere veilingvoorwaarden.

risico
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de Koper.

ontruiming
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed te bewerkstelligen. De verkoopster staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming

bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.

VvE
het appartement maakt een onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaars genaamd Vereniging van Eigenaars Nassaulaan-I te Emmen. De servicekosten voor het appartement bedragen servicekosten van € 654,83 per maand en het aandeel in het reservefonds bedraagt € 10.481,36.

erfpacht
Het gebouw is gelegen op eigen grond.

waarborgsommen
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk 20 juni 2023 bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van 10% van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk 5 werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

het bieden
De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.
FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Niet bekend

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 672.000,-

kosten koper
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.

aanvaarding
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk 4 weken na veiling te worden betaald.

plok
1% van de koopsom t.l.v. verkoper.

De inzetpremie (plok) voor het registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

kosten notaris
zie bijlage indicatie veilingkosten.

belasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper belasting overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

verzekering
Het gebouw is verzekerd door de Vereniging van Eigenaars. De hoogte van het verzekerd bedrag is door verkoper niet te bepalen en geeft ook geen garantie.

Financieel

Plok 1% van de koopsom t.l.v. verkoper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF Veilingbrochure Nassaulaan 5
PDF 20230206_bestemmingsrapport_nassaulaan_5_7811gk_emmen_nl_imro_0114_2010040_0703
PDF 20230206_luchtfoto_nassaulaan_5_7811gk_emmen
PDF bodemloketRapport Nassaulaan
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-07-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.