Veilingdatum
18 september 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Eerste-Ringdijkstraat 4
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46142
Status
Gesloten

Omschrijving

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1782 RM Den Helder, Hertzogstraat 41, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, nummer 4878 ter grootte van achtenzestig centiare (68 ca),

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Oppervlakte perceel: 68 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 18 september 2023 bij inzet en afslag vanaf 18.00 uur, in de veilingzaal van het Hotel Casa aan de Eerste Ringdijkstraat 4 te 1097 BC Amsterdam

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

Het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1782 RM Den Helder, Hertzogstraat 41, kadastraal bekend gemeente Den Helder, sectie E, nummer 4878 ter grootte van achtenzestig centiare (68 ca),

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt:
administratief onbewoond.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 10,4% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 september 2023 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 30 oktober 2023.

Info: www.openbareverkoop.nl
RoX Legal B.V., Coolsingel 104 te Rotterdam, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 717, in behandeling bij Demi Hansum.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten € 5280 (per 18-08-2023 om 16:05 )
incl. BTW en excl. overdrachtsbelasting, kosten eventuele ontruiming en diversen kosten (per 18-08-2023 om 16:05)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 18-08-2023 om 16:05)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bodemloketRapport (6)
PDF Hertzogstraat 41, Den Helder
PDF Registratie zoeken - EP-Online
PDF Ruimtelijkeplannen.nl - Kamerverhuur, woningsplitsing en Bed & Breakfast 2021
PDF Ruimtelijkeplannen.nl - Paraplubestemmingsplan Parkeren 2021
PDF Ruimtelijkeplannen.nl - Paraplubestemmingsplan supermarkten
PDF Ruimtelijkeplannen.nl - Stadshart west 2016
PDF Ruimtelijkeplannen.nl - Voobereridingsbesluit hyperscale datacenters
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-09-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.