Veilingdatum
16 oktober 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46179
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

HET WOONHUIS met bijkeuken, berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen te 1693 EZ Wervershoof, Bannestraat 24, kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie A, nummer 2394, ter grootte van een are en vierentachtig centiare (1 a 84 ca).

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonhuis
  • Kamers: 5
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1970
  • Oppervlakte wonen: 121 m²
  • Oppervlakte perceel: 184 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie A, nummer 2394, ter grootte van een are en vierentachtig centiare (1 a 84 ca).

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

korte omschrijving
HET WOONHUIS met bijkeuken, berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden.

omschrijving feitelijk / commerciële omschrijving
HET WOONHUIS met bijkeuken, berging, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen te 1693 EZ Wervershoof, Bannestraat 24, kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie A, nummer 2394, ter grootte van een are en vierentachtig centiare (1 a 84 ca).

kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Wervershoof, sectie A, nummer 2394, ter grootte van een are en vierentachtig centiare (1 a 84 ca).

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de gemeente Medemblik met datum 12 juli 2023 staat de eigenaar als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed. Uit onderzoek ter plaatse is niet gebleken van bewoning van het registergoed door andere personen dan de eigenaar.

huurbeding
Verkoper heeft geen gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op grond van het huurbeding.

oppervlakte/NEN 2580
ca. 121 m2

bouwjaar
1970

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat een definitief energielabel van het registergoed geregistreerd met labelklasse C.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt verwezen naar voormelde akte (deel 71230 nummer 59) vermeld onder 1.4.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een / aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

bestemming
Wat betreft de bestemming en het toegestane gebruik van het registergoed wordt bij het Kadaster verwezen naar de basisregistraties adressen en gebouwen.Hierin staat: woonfunctie.
Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als woonhuis.

erfpacht
Niet van toepassing, object is gelegen op eigen grond.

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.

gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd.

FINANCIËLE INFORMATIE

plok
De inzetpremie bedraagt 1% ten laste van de verkoper.

lasten per jaar
Volgens opgave van de betreffende instanties bedragen de eigenaarslasten voor het registergoed per vandaag:
- onroerendezaakbelasting: thans onbekend;
- rioolheffing: thans onbekend;
- waterschapslasten: thans onbekend.

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 341.000,- (Bron: WOZ-waardeloket)

kosten koper
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een/aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Hetgeen in de Veilingvoorwaarden is opgenomen blijft bepalend.

Het registergoed is, voor zover bekend, in gebruik bij de eigenaar. De eigenaar is conform de hypotheekvoorwaarden verplicht deze ruimten vóór de kwitantie kooppenningen leeg en geheel ontruimd op te leveren. Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed. Daarbij is haar niet gebleken, dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo een overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.***De kostenverdeling is opgenomen in de gepubliceerde akte van vaststelling veilingvoorwaarden.***De verkoper en de notaris verlenen geen enkele garantie en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die zij omtrent het registergoed verstrekken in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

Financieel

Plok 1% t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6530 (per 14-09-2023 om 14:14 )

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Akte van levering
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-10-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.