Veilingdatum
18 december 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
46203
Status
Veiling

Omschrijving

het woonschip, genaamd "JOSJA”, gebrandmerkt 1652 B AMST 1937, bouwplaats Alphen aan de Rijn, bouwjaar negentienhonderd en vijfentwintig (1925), inrichting: een woonkamer, een keuken, een badkamer en twee slaapkamers, met een waterverplaatsing van zeven en vijftig een honderd twaalf/duizendste (57,112) ton, zonder mechanisch voortbeweging, zulks met scheepstoebehoren thans liggende aan Prinsengracht 274 G te 1016 HH Amsterdam

DE VERKRIJGER DIENT DE RECHTEN OP LIGPLAATS ZELF AAN TE VRAGEN BIJ DE GEMEENTE AMSTERDAM
De Gemeente Amsterdam heeft, aangegeven dat de ligplaatsvergunning een reguliere ligplaatsvergunning betreft en dat de ligplaatsvergunning overdraagbaar is.
OPKOOPPBESCHERMING
De door de gemeente Amsterdam vastgestelde taxatiewaarde voor de WOZ bedraagt volgens opgave van de gemeente Amsterdam momenteel EUR 490.000,00. Het woonschip valt derhalve onder de opkoopbescherming zoals deze geldt in de gemeente Amsterdam.

Kenmerken

  • Type registergoed: Woonboot
  • Kamers: -
  • Gebruik: Onbekend
  • Bouwjaar: 1925
  • Oppervlakte wonen: - m²
  • Inhoud: - m³

Kadastrale informatie

brandmerk 1652 B AMST 1937

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

korte omschrijving
Het woonschip Josja

omschrijving feitelijk / commerciële omschrijving
het woonschip, genaamd ''JOSJA”, gebrandmerkt 1652 B AMST 1937, bouwplaats Alphen aan de Rijn, bouwjaar negentienhonderd en vijfentwintig (1925), inrichting: een woonkamer, een keuken, een badkamer en twee slaapkamers, met een waterverplaatsing van zeven en vijftig een honderd twaalf/duizendste (57,112) ton, zonder mechanisch voortbeweging, zulks met scheepstoebehoren thans liggende aan Prinsengracht 274 G te 1016 HH Amsterdam

DE VERKRIJGER DIENT DE RECHTEN OP LIGPLAATS ZELF AAN TE VRAGEN BIJ DE GEMEENTE AMSTERDAM
De Gemeente Amsterdam heeft, aangegeven dat de ligplaatsvergunning een reguliere ligplaatsvergunning betreft en dat de ligplaatsvergunning overdraagbaar is.

kadastrale omschrijving
brandmerk 1652 B AMST 1937

locatie
Prinsengracht 274 G te Amsterdam

ligplaatsvergunning
DE VERKRIJGER DIENT DE RECHTEN OP LIGPLAATS ZELF AAN TE VRAGEN BIJ DE GEMEENTE AMSTERDAM
De Gemeente Amsterdam heeft, aangegeven dat de ligplaatsvergunning een reguliere ligplaatsvergunning betreft en dat de ligplaatsvergunning overdraagbaar is.
Blijkens gegevens van de gemeente Amsterdam met betrekking tot de ligplaatsvergunning voor de locatie Prinsengracht 274G te Amsterdam, dient de koper zelf zorg te dragen voor de aanvraag terzake de ligplaatsvergunning. De Gemeente Amsterdam heeft, bij schrijven van 13 november 2023, aangegeven dat de ligplaatsvergunning een reguliere ligplaatsvergunning betreft en dat de ligplaatsvergunning overdraagbaar is.
De Koper heeft ter zake van deze verkrijging casu quo overschrijving van de ligplaatsvergunning geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoper dan wel de Notaris. De Koper verklaart hiermee bekend te zijn en zich te realiseren dat dit gevolgen voor de ligplaats van het Schip kan hebben.

bouwjaar
1925 te Den Helder

risico
Vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het woonschip voor de koper.

ontruiming
De kosten van ontruiming zijn voor rekening van koper.

opkoopbescherming
OPKOOPBESCHERMING VAN TOEPASSING
De door de gemeente Amsterdam vastgestelde taxatiewaarde voor de WOZ bedraagt EUR 490.000,00. Het woonschip valt derhalve onder de opkoopbescherming zoals deze geldt in de gemeente Amsterdam.

het bieden
De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.

bieden voor een ander
Een bieder heeft overeenkomstig artikel 8 van de AVVESI 2014 het recht te verklaren, dat hij een bieding namens een ander heeft uitgebracht. De betreffende verklaring moet worden gedaan conform het bepaalde in artikel 8 van de AVVESI 2014 en uiterlijk binnen 4 weken na gunning doch niet later dan dat de koopsom aan de veilingnotaris is voldaan.

onderhandse biedingen
Ten aanzien van het schip geldt dat er geen onderhandse biedingen uitgebracht kunnen worden.

gunning
Verkoper maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 9 AVVESI 2014. De termijn van beraad eindigt op de 5e werkdag na de dag dat de veilingperiode eindigt en wel om 17:00 uur, of zoveel eerder als de verkoper is overgegaan tot gunning.

FINANCIËLE INFORMATIE

plok
De inzetpremie bedraagt 1% van de inzetsom. De inzetpremie wordt aan koper in rekening gebracht.

kosten koper
Aan koper worden bovenop de koopsom alle kosten van de executoriale verkoop in rekening gebracht, waaronder begrepen:
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de deurwaarder;
- de kosten van het veilinghuis;
- de marketing-, advertentie- en publicatiekosten;
- de leges van de rechtbank voor de zuiveringsprocedure;
- de omzetbelasting;
- de kadastrale rechten en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming.
Op de website wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de hoogte van de kosten en heffingen die aan koper in rekening worden gebracht.

waarborgsommen
Verkoper kan van een bieder verlangen dat hij vóór het moment van gunning aan de notaris een bankgarantie tot aan een bedrag van 15% van de koopsom ter hand stelt, dan wel aan de notaris een (aanvullende) waarborgsom te betalen tot een bedrag van 15% van de koopsom, strekkende tot verhaal van het door de koper krachtens de veiling verschuldigde, een en ander overeenkomstig artikel 13 van de AVVESI 2014.

aanvaarding ''as is, where is''
De koper aanvaardt het schip in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het schip zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het schip – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoper dan wel de notaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoper en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het schip mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

verrekening baten en lasten
Tussen verkoper en koper worden geen (zakelijke) lasten verrekend. Het staat koper vrij om deze belastingen en heffingen met de eigenaar te verrekenen. De verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele verrekening van deze belastingen en heffingen.

liggeld
De door de gemeente Amsterdam met betrekking tot de huidige ligplaats in rekening te brengen kosten (liggeld) komen na het moment van gunning voor rekening van koper. Volgens gegevens vermeld op de website van de gemeente Amsterdam is ter zake het tarief aan precariobelasting (liggeld) het volgende vermeld:
''Er zijn 2 tarieven precariobelasting ('liggeld'), afhankelijk van het gebied waar de woonboot ligt:
Stadsdeel Centrum, Oost, Zuid en West: € 13,30 per m² en Stadsdeel Noord, Zuidoost, Nieuw-West, Westpoort en stadsgebied Weesp: € 11,20 per m².''

betaling koopsom
Bij de betaling van de koopsom dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente, berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek over de periode die begint twee weken na het moment van gunning en eindigt op de dag van betaling van de koopsom. Bij de onderhandse verkoop ex artikel 3:268 lid 2 BW wordt bedoelde wettelijke rente berekend over de periode die begint twee weken na de datum van beschikking (waarbij de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd) en de dag van betaling van de koopsom.

kosten notaris
Zie document “Kostenoverzicht veiling woonschip Josja”

belasting
Voor zover aan Verkoper bekend is ter zake van de levering van het Schip krachtens de wet geen omzetbelasting verschuldigd aangezien het Schip voor de omzetbelasting kwalificeert als onroerende zaak aangezien het schip:
- zodanig met de kade is verbonden dat deze verbindingen niet zonder inspanningen, noch zonder aanzienlijke kosten, kunnen worden verwijderd;
- uitsluitend en duurzaam bestemd is om op de ligplaats te worden gebruikt;
- ter plaatse op verschillende voorzieningen is aangesloten;
- langer dan twee jaren geleden in gebruik is genomen.

DE VERKRIJGER DIENT DE RECHTEN OP LIGPLAATS ZELF AAN TE VRAGEN BIJ DE GEMEENTE AMSTERDAM De Gemeente Amsterdam heeft, aangegeven dat de ligplaatsvergunning een reguliere ligplaatsvergunning betreft en dat de ligplaatsvergunning overdraagbaar is.
OPKOOPBESCHERMING VAN TOEPASSING
De door de gemeente Amsterdam vastgestelde taxatiewaarde voor de WOZ bedraagt EUR 490.000,00. Het woonschip valt derhalve onder de opkoopbescherming zoals deze geldt in de gemeente Amsterdam.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. koper
Indicatie veilingkosten € 15092 (per 30-11-2023 om 16:37 )
aangevuld kostenoverzicht beschikbaar (per 30-11-2023 om 16:37)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 30-11-2023 om 16:37)

Lasten

Documenten

Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF uittreksel bijzondere veilingvoorwaarden VEILING Woonschip Josja
PDF AVVESI2014
PDF Kostenoverzicht veiling woonschip Josja

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.