Westlandgracht 227, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Geheel pand op eigen grond, bestaande uit een benedenwoning met tuin en drie bovenwoningen met afzonderlijke berging op zolder.
De woningen zijn verhuurd.

Huuropbrengsten per maand:
227-H : € 670,99
227-I : € 746,37
227-II : € 724,04
227-III : € 1038,74

De huur van 227-H is per 1 november opgezegd en de woning wordt leeg en vrij van huur opgeleverd.

Afmetingen excl. externe bergruimte:
227-H : 62m² (BAG) , 64,3m² (NEN)
227-I : 60m² (BAG) , 62,4m² (NEN)
227-II : 58m² (BAG)
227-III : 58m² (BAG)

Alle maten zijn puur indicatief en aangedragen door derden. Verkoper is niet in staat gesteld om alle ruimten op te nemen / op te laten nemen / in te (laten) meten.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. de correctheid van de aangedragen gegevens.

Kenmerken

Type registergoed
Beneden- en bovenwoning
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Bouwjaar
1935
Kadastrale omschrijving
Het pand is kadastraal bekend gemeente Sloten, Sectie O, nummer 1427.

Lasten

OZB
€ 488,02 per jaar
Waterschapslasten
€ 173,23 per jaar
Rioolrecht
€ 524,48 per jaar

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging
dinsdag 17 september 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 19 september 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 24 september 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 26 september 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 1 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 3 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 7 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
Directiemakelaar:
B.P. Postema en mr R.P. Rappange (Rappange Makelaardij B.V., 020-6240363, makelaardij@rappange.com).
Bijzonderheden
energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volledig volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Geen.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 06-08-2019 zijn de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend:
''Huisvestingsverordening, splitsingvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014 betrokken gemeente Amsterdam, afkomstig uit stuk 3851, ingeschreven op 01-01-2010''.

milieu
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hem geen informatie bekend is m.b.t. de bodem, asbest, septictanks etc.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Niet van toepassing.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- het honorarium van de notaris zijnde 0,75% van de koopsom, ex BTW;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

FINANCIËLE INFORMATIE
huuropbrengst
227-H : € 670,99
227-I : € 746,37
227-II : € 724,04
227-III : € 1038,74

227-H wordt uiterlijk 1 januari 2020 leeg en vrij van huur opgeleverd. De verhuisvergoeding bedraagt € 10.000,- en komt ten laste van koper.

lasten
OZB €488,02
Rioolrecht €524,48
Waterschapslasten €173,23

WOZ
Westlandgracht 227-H €337.000,00
Westlandgracht 227-I €317.000,00
Westlandgracht 227-II €317.000,00
Westlandgracht 227-III €317.000,00

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 7 november 2019.

plok
De plok bedraagt voor 227: € 12.000,00 exclusief BTW t.l.v. verkoper.
De plok wordt door verkoper uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur van het betreffende bedrag met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen van ontvangst van de factuur.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Buma | Algera Notariaat
Dhr. mr. S.A.J. Algera
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl
Opbrengst veiling
€ 1.350.000,00

Financieel

Plok
€12.000,00 excl. BTW t.l.v. verkoper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44363

Makelaar

Rappange Makelaardij B.V.
Prinsengracht 255-259
1016 GV Amsterdam
T: 020 624 03 63

Notaris

Dhr. mr. S.A.J. Algera
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33

Inzetpremie

€12.000,00 excl. BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.