Hagedoornweg 72 74, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
  • Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Een verhuurde winkel met uitbouw op de begane grond en vier bovenwoningen waarvan er drie verhuurd zijn. De jaarlijkse huuropbrengst van de winkel met uitbouw (86m2) bedraagt € 20.008,44 en van de drie verhuurde woningen € 15.300,- (exclusief servicekosten) (74 A (38m²), B (22m²), C (29m²) en D (28m²).


Kenmerken

Type registergoed
Winkel / woonhuis
Gebruik
Gedeeltelijk verhuurd
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie K, nummer 8014, 8017 en 8018 groot respectievelijk 10, 42 en 47 centiare.

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging
dinsdag 10 december 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 12 december 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 16 december 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
Bezichtigingen op afspraak zijn mogelijk via de directiemakelaar.
Bijzonderheden
gebruik/oplevering
Hagedoornweg 72: De winkel met uitbouw op de begane grond is thans verhuurd voor € 1.667,37 per maand welke huur met BTW belast wordt.
Hagedoornweg 74a: De woning is thans leeg, vrij van huur.
Hagedoornweg 74b: De woning is verhuurd voor € 650,00 inclusief € 125,00 servicekosten per maand
Hagedoornweg 74c: De woning is verhuurd voor € 375,00 + € 125,00 servicekosten per maand
Hagedoornweg 74d: De woning is verhuurd voor € 375,00 + € 125,00 servicekosten per maand.

Het geheel wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten behoudens de woning Hagedoornweg 74a welke leeg, vrij van huur en ontruimd wordt opgeleverd.


FINANCIËLE INFORMATIE
Zie voor de financiële informatie het separate document.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- de plokpenning,
- etc.
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend. Over de waarborgsommen wordt geen rente vergoed.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 13 januari 2019.

overige bepalingen en last onder dwangsom
Zie separaat document.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. Hagedoornweg 72 heeft label C. Hagedoornweg 74a en Hagedoornweg 74b hebben een label C, Hagedoornweg 74c heeft een label B en Hagedoornweg 74d heeft label C. Alle labels dateren van 8 augustus 2019.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het VVO voor de Hagedoornweg 72 volgens deze meting 85,7m² bedraagt.
De woonoppervlakte volgens NEN2580 van de woningen bedraagt 37,7m² voor de Hagedoornweg 74a, voor Hagedoornweg 74b bedraagt het woonoppervlakte 22,2m², voor de Hagedoornweg 74c bedraagt het woonoppervlakte 29,3 en voor de Hagedoornweg 74d bedraagt het woonoppervlakte 28,1m². De meetrapporten zijn bij de directiemakelaar op te vragen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens kadastrale uittreksel per datum 15 november 2019 zijn er geen lasten onder dwangsommen ingeschreven in de openbare registers. Verkopers verklaren echter dat er gedateerd 12 augustus 2018 een last onder dwangsom is opgelegd door de gemeente Amsterdam betreffende de adressen Gentiaanstraat 8-10-12, Hagedoornweg 74 a tot en met d. Van deze aanschrijvingen is een deel reeds uitgevoerd door verkoper welke werkzaamheden niet zijn opgeleverd aan de gemeente Amsterdam. Verder heeft verkoper voor de uitvoering van de resterende werkzaamheden uitstel verkregen van de gemeente Amsterdam voor één jaar.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 15 november 2019 zijn er geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat er geen verontreiniging bekend is volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en volgens het Bodemloket van de gemeente Amsterdam.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

erfpacht
Er is sprake van drie voortdurende rechten van erfpacht waarbij de grond in eigendom is van de gemeente Amsterdam. De jaarlijkse canon bedraagt thans voor de 3 percelen samen € 1.210,68 welke canon per 5 jaar wordt geïndexeerd en de eerst volgende indexering is per 1 juli 2024. Van toepassing zijn de Algemene Bepalingen van 1994. De canonperiode loopt thans tot 1 juli 2049. De bestemming volgens de erfpachtovereenkomst is als volgt:
Hagedoornweg 72 staat te boek als één winkel en één woning (K perceel 8018)
Hagedoornweg 74 staat te boek als één winkel en één woning (K perceel 8017)
De canon van perceel K 8014 is begrepen in de canon van perceel 8017.

Van de woningen Hagedoornweg 74 B en 74 D is een deel van de woningen (uiterst linker deel voorzijde) gelegen boven het perceel K 8015 (Hagedoornweg 76), zie de omschreven erfdienstbaarheid hierboven. Het is verkoper niet bekend of deze gedeelten van de oppervlakten van deze woningen (i.c. Hagedoornweg 74b en 74d) begrepen is in de canon van perceel 8017 (Hagedoornweg 74).

Verkoper van Hagedoornweg 72-74 zegt alle medewerking toe om de feitelijke situatie ten behoeve van de erfpacht in overeenstemming te brengen met de kadastrale c.q. juridische situatie.

De huidige feitelijke en publiekrechtelijk vergunde situatie aan de Hagedoornweg 72-74 wijkt af van hetgeen geregistreerd staat in de erfpachtrechtelijk overeengekomen bestemmingen. In plaats van twee winkels en twee woningen is er één winkel en vier woningen. Het in overeenstemming brengen van de feitelijke situatie met de privaatrechtelijk overeengekomen erfpachtbestemmingen is geheel voor rekening en risico van koper. De makelaar kan u hierover meer informatie verschaffen. (De beste inschatting is dat er op basis van nieuwe WOZ beschikkingen van de woningen Hagedoornweg 74 een nieuwe canon voor twee extra woningen vastgesteld zal worden. Het risico ter zake de (gevolgen van ) het erfpachtrecht komt geheel voor rekening en risico koper.)

bestemming (publiekrechtelijk)
Conform het vigerende bestemmingsplan d.d. 10/08/2010 genaamd ‘Oud Noord’, is het huidige gebruik ‘wonen’ met daarnaast een nadere functieaanduiding voor de winkelruimten te weten: Hagedoornweg 72: DH2 = Detailhandel, dienstverlening & horeca toegestaan.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

WOZ-waarde
De totale WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018 van alle 5 adressen bedraagt: € 684.000,00.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.


Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Schut van Os Notarissen
Dhr. mr. C. Bijl
De Lairessestraat 20
1071 PA AMSTERDAM
T: 020 305 79 79
F: 020 305 79 59
E: info@schutvanos.nl
Opbrengst veiling
€ 575.000,00

Financieel

Plok
€ 7.000,00 excl. BTW t.l.v. koper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Veilingdossiernummer: 44548

Makelaar

Makelaarsgroep AMEO, Dhr. L. Cornelisse RMT RT LRGD
Merwedeplein 54
1078 NG Amsterdam
T: 020 242 01 20

Notaris

Dhr. mr. C. Bijl
De Lairessestraat 20
1071 PA AMSTERDAM
T: 020 305 79 79
F: 020 305 79 59

Inzetpremie

€ 7.000,00 excl. BTW t.l.v. koper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.