Valkenburgerstraat 138 D, AMSTERDAM

  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
  • Vervallen
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Beneden woning (appartement) met berging en parkeerplaats.

Kenmerken

Type registergoed
Appartement
Gebruik
Bewoond/in eigen gebruik
Soort eigendom
Erfpacht
Bouwjaar
2014
Oppervlakte wonen
96 m2
Inhoud
250 m3
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Kadastrale omschrijving
Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, complexaanduiding 3580-A, appartementsindex 77, uitmakende het blijkens de akte van ondersplitsing verleden op tien december tweeduizend veertien voor mr. C.J.J.M. van Gool (de ‘Akte van Ondersplitsing’), het éénhonderd negenenvijftig/zevenduizend vierhonderd zeventiende(159/7.417 e ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap van de eeuwigdurende erfpacht van appartementsrecht met index 1, omvattende het uitsluitend gebruik van de achtendertig (38) woningen gelegen op de begane grond tot en met de vijfde verdieping van na te vermelden gebouw, alsmede de parkeergarage omvattende zevenenveertig (47) parkeerplaatsen en twintig (20) bergingen gelegen op niveau min één (-1) van het gebouw met in- en uitrit, plaatselijk bekend 1011 NA Amsterdam, de woningen als Valkenburgerstraat 132-A, 132-B, 132-C, 132-D, 132-E, 132-F, 134-A, 134-B, 134-C, 134-D, 134-E, 134-F, 134-G, 134-K, 136-A, 136-B, 136-C, 136-D, 136-E, 136-F, 136-G,136-K, 138-A, 138-B, 138-C, 138-D, 138-F, 138-G, 138-K, 138-L, 140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 140-E, 140-F, 140-G, 140-K, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, complexaanduiding 3580-A, appartementsindices 10 tot en met 114 (de ‘gemeenschap’), welk appartementsrecht met index 1 het zevenduizend vierhonderd zeventien/tienduizendste (7.147/10.000 e ) onverdeeld aandeel uitmaakt in een gemeenschap van het gerealiseerde gebouw genaamd ‘The Double Amsterdam’ (het ‘gebouw’), bestaande uit twee afzonderlijke gebouwen met tussenterrein, een ondergrondse parkeergarage met bergingen, een commerciële ruimte op niveau min één (-1) en op de begane grond en vijfenveertig (45) woningen gelegen op de begane grond tot en met de vijfde danwel de zesde en dakverdieping, plaatselijk bekend 1011 NA Amsterdam, de woningen als Valkenburgerstraat 132-A, 132-B, 132-C, 132-D, 132-E, 132-F, 134-A, 134-B, 134-C, 134-D, 134-E, 134-F, 134-G, 134-K, 136-A, 136-B, 136-C, 136-D, 136-E, 136-F, 136-G, 136-K, 136-L, 136-M, 138-A, 138-B, 138-C, 138-D, 138-E, 138-F, 138-G, 138-K, 138-L, 140-A, 140-B, 140-C, 140-D, 140-E, 140-F, 140-G, 140-K, 142-A, 142-B, 144-A, 144-B en 146, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, nummer 3559, groot zeven are en twee en negentig centiare (afkomstig van het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, nummer 2868), nummer 2754, groot achtenzeventig centiare, nummer 2362, groot acht are en vierenvijftig centiare, nummer 1075, groot zesenvijftig centiare, nummer 3561, groot twee are acht en veertig centiare (afkomstig van het perceel kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, nummer 2738), nummer 3557, groot dertig centiare; 2. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats, gelegen op niveau min één (-1) van het gebouw, plaatselijk bekend te Amsterdam aan de Valkenburgerstraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, complexaanduiding 3580-A, appartementsindex 41, uitmakende het onverdeeld twintig/zevenduizend vierhonderd zeventiende (20/7.417 e ) aandeel in de gemeenschap; 3. het appartementsrecht, omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de berging, gelegen op niveau min één (-1) van het gebouw, plaatselijk bekend te Amsterdam aan de Valkenburgerstraat ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie P, complexaanduiding 3580-A, appartementsindex 11, uitmakende het onverdeeld vijf/zevenduizend vierhonderd zeventiende (5/7.417 e ) aandeel in gemeenschap;

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

Geen bezichtiging mogelijk

Bijzonderheden
Betreffende de kosten van de achterstand in de VVE bijdrage is het bepaalde in artikel 5:122 BW van toepassing. De kosten betreffende het lopende en voorafgaande boekjaarjaar geeft bij de overdracht een hoofdelijke aansprakelijkheid voor koper in veiling en de verkoper. Allereerst dient de achterstand uit de veilingopbrengst te worden gehaald, waarbij eerst de hypotheekhouders dienen te worden afgelost, blijft er dan nog een overschot over, dan worden de VVE kosten daaruit voldaan. Lukt dat niet, omdat er een tekort is, dan is de koper in veiling daarvoor aansprakelijk. Vandaar dat dit ook zo in de veiling voorwaarden is openomen. U dient dan rekening te houden dat er over het gehele jaar 2019 en een gedeelte van het jaar 2020 (tot de datum van eigendoms overdracht) een bedrag van ongeveer € 1.855,= per maand aan kosten bij de koopsom dient te worden geteld omdat de koper hiervoor aansprakelijk is zoals benoemd. U dient met het vorenstaande dus rekening te houden!
Bijzondere veilingvoorwaarden
1. Wijze van veilen
Deze veiling is een zaal-/Internetveiling zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de AVVE. De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
De veiling vindt plaats op twintig april tweeduizend twintig om achttien uur in het Café Restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam.
2. Bieden/afmijnen zonder afroepen
a. Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
b. Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''MIJN'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de Afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de Notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
3. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiser maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de Veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
4. Gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Het Registergoed is aan Koper gegund terstond na de mededeling van Verkoper aan de Notaris dat laatstgenoemde het Bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de Veiling, de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand komt. Van de Gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, uit welke akte moet blijken aan wie is gegund.
5. Inzetpremie
a. De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de AVVE bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
b. De Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de Inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Uitbetaling vindt niet eerder plaats dan na betaling van de volledige Koopprijs en kosten.
c. De Inzetsom komt ten laste van Verkoper.
d. Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.
6. Legitimatie en financiële gegoedheid vóór of tijdens veiling
De Bieder, Koper en vertegenwoordigde moeten zich tegenover de Notaris legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de Bieder worden aangetoond door:
- het betalen van een Internetborg vóór de Veiling zoals onder 4.3 omschreven; of
- een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de Veiling, waaruit blijkt dat de Bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Aanvullende voorwaarde bij betaling Internetborg
In aanvulling op het in Hoofdstuk VI. onder 2. (onder “aanvulling voorwaarden”) bepaalde kan de Internetborg niet worden verrekend met andere betalingen die Koper op grond van de AVVE of deze akte moet doen.
7. Betaling koopsom(men)
a. De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.
b. De reeds betaalde bedragen, op grond van artikel 12 lid 1 AVVE, worden met de Koopprijs verrekend.
c. Bij gebreke van voldoening aan het vorenstaande is het bepaalde in artikel 26 van de AVVE onmiddellijk van toepassing zonder dat ingebrekestelling is vereist.
8. Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.
9. Zakelijke lasten
a. Verrekening van de zakelijke lasten voor het thans lopende kalenderjaar vindt niet plaats door middel van de naar aanleiding van deze Veiling op te maken nota van afrekening.
b. Alle eigenaarslasten zijn met ingang van de datum van Levering voor rekening van Koper.
c. Eventuele achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van koper.
10. Kosten en overige heffingen en belastingen, conform artikel 524a Rechtsvordering
1. Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan Koper in rekening gebracht:
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de Aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.
Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht.
2. De kosten die niet voor rekening van de koper zijn, worden uit de koopprijs voldaan.
11. Kostenopgaaf op Website
Aan Koper wordt, voorafgaand aan de Veiling, naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht.
Deze kostenopgaaf wordt geplaatst op de Website en wordt, indien nodig, geactualiseerd met nieuw verkregen informatie.
12. Bestemming en gebruik
A. Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het Registergoed wordt verwezen naar een door Planviewer B.V. afgegeven bestemmingsrapport, welk rapport aan deze akte is gehecht.
Bestemmingsplan
Het Registergoed in gelegen in het bestemmingsplan: Groot Waterloo van de gemeente Amsterdam.
De bestemming van het Registergoed is: “woonfunctie”.
B. Krachtens de akte van splitsing in appartementsrechten is de bestemming van het Registergoed: woning, parkeerplaats en berging.
13. Publiekrechtelijke rechten en beperkingen
A. Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt vermeld dat er geen aantekeningen in de Basisregistratie kadaster staan vermeld, anders dan een publiekrechtelijke beperking vermeld bij het kadaster, te weten:
(begin citaat)
“Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingwet 2014
Betrokken gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk 3851 Ingeschreven op 01-01-2010”
(einde citaat).
B. Het vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel zijn ingeschreven als vorenbedoeld maar (nog) niet zijn verwerkt in de Basisregistratie kadaster.
C. Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie.
D. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van Koper.
E. Koper aanvaardt deze beperking(en) door een Bod uit te brengen. Verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.
14. Gebruik
In aanvulling op artikel 24 van de AVVE geldt het volgende:
Blijkens het aan deze akte gehechte afschrift van de gemeente Amsterdam is het Registergoed thans in gebruik bij één natuurlijk persoon, waarbij de wijze van gebruik thans niet bekend is.
15. Ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.
16. Risico-overgang
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

Documenten

Algemene voorwaarden
Bijzondere voorwaarden

Veiling informatie

Type
Executieveiling beslag
Status
Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilinglocatie
internet-only (veiling)
Kantoor
DNA-Notaris
Dhr. mr. P.R. Duijne
Sweerts de Landasstraat 52
6814 DH ARNHEM
T: 026 442 53 21
F: 026 351 30 21
E: veilingen@dna-notaris.nl
Bijzondere voorwaarden

1. Wijze van veilen
Deze veiling is een zaal-/Internetveiling zoals bedoeld in artikel 2 lid 2 van de AVVE. De veiling vindt plaats in één zitting. De inzet vindt plaats bij opbod en de afslag bij afmijning.
De veiling vindt plaats op twintig april tweeduizend twintig om achttien uur in het Café Restaurant Dauphine, Prins Bernhardplein 175, 1097 BL Amsterdam.
2. Bieden/afmijnen zonder afroepen
a. Biedingen vinden plaats op de wijze zoals door de veilingmeester voorafgaand aan de biedingen kenbaar zal worden gemaakt.
b. Indien de regioveiling daartoe tijdens de Veiling de mogelijkheid biedt, dan kan, in aanvulling op artikel 3 lid 2 AVVE, de Afmijning door een zaalbieder door het roepen van het woord ''MIJN'' ook plaatsvinden zonder afroeping door de Afslager, zodra (en gedurende de tijd dat) een bedrag waarop kan worden geboden voor zowel de zaalbieders als de Notaris zichtbaar is op een scherm in de veilingzaal. Indien er wordt afgemijnd op het moment dat er sprake is van een wisseling van bedragen op het scherm, geldt als Afmijnbedrag het laatste bedrag dat vóór die wisseling voor de Notaris zichtbaar was, onverminderd het bepaalde bij artikel 3 lid 5 AVVE laatste zin.
3. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiser maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de Veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
4. Gunning
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de Afslag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Het Registergoed is aan Koper gegund terstond na de mededeling van Verkoper aan de Notaris dat laatstgenoemde het Bod heeft aanvaard waardoor, als resultaat van de Veiling, de koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand komt. Van de Gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, uit welke akte moet blijken aan wie is gegund.
5. Inzetpremie
a. De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de AVVE bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom. Indien de Inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
b. De Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de Inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Uitbetaling vindt niet eerder plaats dan na betaling van de volledige Koopprijs en kosten.
c. De Inzetsom komt ten laste van Verkoper.
d. Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.
6. Legitimatie en financiële gegoedheid vóór of tijdens veiling
De Bieder, Koper en vertegenwoordigde moeten zich tegenover de Notaris legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
De gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 van de AVVE moet door de Bieder worden aangetoond door:
- het betalen van een Internetborg vóór de Veiling zoals onder 4.3 omschreven; of
- een verklaring van een geldverstrekkende instelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te overleggen tijdens de Veiling, waaruit blijkt dat de Bieder over voldoende financiële middelen beschikt om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
Aanvullende voorwaarde bij betaling Internetborg
In aanvulling op het in Hoofdstuk VI. onder 2. (onder “aanvulling voorwaarden”) bepaalde kan de Internetborg niet worden verrekend met andere betalingen die Koper op grond van de AVVE of deze akte moet doen.
7. Betaling koopsom(men)
a. De Koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, worden voldaan uiterlijk vier (4) weken na de Gunning.
b. De reeds betaalde bedragen, op grond van artikel 12 lid 1 AVVE, worden met de Koopprijs verrekend.
c. Bij gebreke van voldoening aan het vorenstaande is het bepaalde in artikel 26 van de AVVE onmiddellijk van toepassing zonder dat ingebrekestelling is vereist.
8. Omzet- en overdrachtsbelasting
Voor zover verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (Koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.
9. Zakelijke lasten
a. Verrekening van de zakelijke lasten voor het thans lopende kalenderjaar vindt niet plaats door middel van de naar aanleiding van deze Veiling op te maken nota van afrekening.
b. Alle eigenaarslasten zijn met ingang van de datum van Levering voor rekening van Koper.
c. Eventuele achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van koper.
10. Kosten en overige heffingen en belastingen, conform artikel 524a Rechtsvordering
1. Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan Koper in rekening gebracht:
a. het honorarium van de Notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de Aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is, bijvoorbeeld doch niet uitputtend de hoofdelijke aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit het bepaalde in artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.
Aan de koper wordt voorafgaand aan de veiling naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht.
2. De kosten die niet voor rekening van de koper zijn, worden uit de koopprijs voldaan.
11. Kostenopgaaf op Website
Aan Koper wordt, voorafgaand aan de Veiling, naar beste weten een indicatie gegeven van de maximale hoogte van de kosten en heffingen die aan hem in rekening worden gebracht.
Deze kostenopgaaf wordt geplaatst op de Website en wordt, indien nodig, geactualiseerd met nieuw verkregen informatie.
12. Bestemming en gebruik
A. Ten aanzien van de bestemming en het toegestane gebruik van het Registergoed wordt verwezen naar een door Planviewer B.V. afgegeven bestemmingsrapport, welk rapport aan deze akte is gehecht.
Bestemmingsplan
Het Registergoed in gelegen in het bestemmingsplan: Groot Waterloo van de gemeente Amsterdam.
De bestemming van het Registergoed is: “woonfunctie”.
B. Krachtens de akte van splitsing in appartementsrechten is de bestemming van het Registergoed: woning, parkeerplaats en berging.
13. Publiekrechtelijke rechten en beperkingen
A. Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt vermeld dat er geen aantekeningen in de Basisregistratie kadaster staan vermeld, anders dan een publiekrechtelijke beperking vermeld bij het kadaster, te weten:
(begin citaat)
“Publiekrechtelijke beperking Landelijke Voorziening Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingwet 2014
Betrokken gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk 3851 Ingeschreven op 01-01-2010”
(einde citaat).
B. Het vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel zijn ingeschreven als vorenbedoeld maar (nog) niet zijn verwerkt in de Basisregistratie kadaster.
C. Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie.
D. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van Koper.
E. Koper aanvaardt deze beperking(en) door een Bod uit te brengen. Verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.
14. Gebruik
In aanvulling op artikel 24 van de AVVE geldt het volgende:
Blijkens het aan deze akte gehechte afschrift van de gemeente Amsterdam is het Registergoed thans in gebruik bij één natuurlijk persoon, waarbij de wijze van gebruik thans niet bekend is.
15. Ontruiming
Voor zover na de Veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de Gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, kan Koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van Koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van Koper tot ontruiming.
16. Risico-overgang
Het Registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het Registergoed voor risico van Koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

Financieel

Plok
1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten
€ 5.433,00 (per 16-03-2020 om 14:21 uur)
notaris- en kadasterkosten incl. BTW (per 19-03-2020 om 15:19 uur)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-03-2020 om 15:19 uur)

Veiling

internet-only (veiling)
Executieveiling beslag
Status: Vervallen (deze veiling gaat niet door)
Veilingdossiernummer: 44774

Notaris

Dhr. mr. P.R. Duijne
Sweerts de Landasstraat 52
6814 DH ARNHEM
T: 026 442 53 21
F: 026 351 30 21

Inzetpremie

1% incl BTW t.l.v. verkoper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.