De Genestetstraat 1, AMSTERDAM

 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
 • Niet Gegund
Bekijk online Bied online Download brochure

Omschrijving

Geheel pand bestaande uit twee appartementsrechten: een bedrijfsruimte in de kelder, de begane grond en eerste etage en drie bovengelegen woningen.

Het huidig gebruik van de kelder, begane grond en de eerste verdieping is bedrijfsruimte/ bijeenkomstfunctie en is verhuurd. Nadere informatie is beschikbaar via de directiemakelaar.

Het gebruik van de bovengelegen verdiepingen is woning. Deze etages zijn verhuurd.

Kenmerken

Type registergoed
Bedrijfspand / woonhuis
Gebruik
Verhuurd
Soort eigendom
Vol eigendom
Kadastrale omschrijving
Bedrijfsruimte en verder toebehoren Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q, complexaanduiding 7495, appartementsindex 1, uitmakende het 1/4e aandeel in de gemeenschap. Woningen gelegen op de eerste, tweede, derde verdieping, alsmede van de berging gelegen op de zolderverdieping, alsmede de gang op de begane grond van het gebouw Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q, complexaanduiding 7495, appartementsindex 2, uitmakende het 3/4e aandeel in de gemeenschap.

Fotogalerij

Kavelinformatie

Bezichtiging

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Bijzonderheden
energielabel
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hier mee in te stemmen.

NEN 2580
Met betrekking tot de registergoederen verklaart verkoper dat, hij beschikt over een NEN2580 meting en dat het bruto vloeroppervlakte volgens deze meting 393,20 m² bedraagt.

gebruiksoppervlakten wonen
- Begane grond/souterrain inclusief vide: 96,30 m2
- Eerste etage: 68,00 m2
- Tweede etage: 68,00 m2
- Derde etage: 67,30 m2
- Vierde etage: 51,80 m2

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 02-04-2019 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per 02-04-2019 zijn er geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster en in de Landelijke Voorzieningen WKPB.

milieu
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.

VvE:
De vereniging van eigenaars is genaamd ‘Vereniging van eigenaars gebouw De Genestetstraat 1 te Amsterdam’. Bestaande uit A1 en A2. De vereniging is niet actief, noch ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

eigendom
Het pand is gelegen op eigen grond.Bijzondere veilingvoorwaarden
FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Huuropbrengsten zijn exclusief gas, water en elektra. Verkoper beschikt niet over huurcontracten van de tweede en vierde etage. De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
Inzage in de beschikbare huurcontracten kan via de betrokken directiemakelaar.

Huis
per maand: € 2.261,96
per jaar: € 27.143,52
waarborgsom: €0,-

2e etage
per maand: € 132,34
per jaar: € 1.588,08
waarborgsom €0,-

3e etage
per maand: € 412,19
per jaar: € 4.946,28
waarborgsom: €0,-

4e etage
per maand: € 871,88
per jaar: € 10.462,56
waarborgsom: €0,-

Totaal
per maand: € 3.678,37
per jaar: € 44.140,44
waarborg: €0,-

waarborsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden niet met de koper verrekend.

WOZ-waarde (peildatum 01-01-2018)
Begane grond
1 hoog
2 hoog: €434.000,-
3 hoog: €420.000,-
4 hoog: €298.000,-

verzekering
Het object is wel verzekerd tegen de herbouwwaarde van € 1.495.000,- bij AON. Koper kan de verzekering niet overnemen.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde. De kosten van de notaris komen voor rekening koper.

verrekening van baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 28 mei 2019 vanwege teruggaaf overdrachtsbelasting.

Ingeval de overdrachtsbelasting voor rekening van koper is en de grondslag voor de overdrachtsbelasting kan worden verminderd als bedoeld in artikel 13 Wbr, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen het bedrag, dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder bovenbedoelde vermindering en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

waarborgsom bij onderhandse verkoop
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de derdengeldenrekening van de veilingnotaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van de registergoederen.

combinatie
De onroerende zaak wordt in één keer geveild dus niet afzonderlijk van elkaar.

plok
€ 16.000,- inclusief BTW voor rekening van koper.
De plok wordt door koper uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur van het betreffende bedrag met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Wanneer het pand niet wordt gegund, zal er geen plok uitbetaald worden.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. (6% over de bedrijfsruimte en 2% over de woningen)
Koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

garantie/aansprakelijkheid
De door ons verstrekte informatie is met de grootste zorg en naar beste kennis samengesteld. Wij, alsmede onze opdrachtgever, aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

Veiling informatie

Type
Vrijwillige veiling
Status
Niet Gegund
Veilinglocatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Kantoor
Buma | Algera Notariaat
Dhr. mr. S.J. Algera
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33
E: info@banotariaat.nl
Bijzondere voorwaarden

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Huuropbrengsten zijn exclusief gas, water en elektra. Verkoper beschikt niet over huurcontracten van de tweede en vierde etage. De huurprijzen worden jaarlijks geïndexeerd.
Inzage in de beschikbare huurcontracten kan via de betrokken directiemakelaar.

Huis
per maand: € 2.261,96
per jaar: € 27.143,52
waarborgsom: €0,-

2e etage
per maand: € 132,34
per jaar: € 1.588,08
waarborgsom €0,-

3e etage
per maand: € 412,19
per jaar: € 4.946,28
waarborgsom: €0,-

4e etage
per maand: € 871,88
per jaar: € 10.462,56
waarborgsom: €0,-

Totaal
per maand: € 3.678,37
per jaar: € 44.140,44
waarborg: €0,-

waarborsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden niet met de koper verrekend.

WOZ-waarde (peildatum 01-01-2018)
Begane grond
1 hoog
2 hoog: €434.000,-
3 hoog: €420.000,-
4 hoog: €298.000,-

verzekering
Het object is wel verzekerd tegen de herbouwwaarde van € 1.495.000,- bij AON. Koper kan de verzekering niet overnemen.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde. De kosten van de notaris komen voor rekening koper.

verrekening van baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 28 mei 2019 vanwege teruggaaf overdrachtsbelasting.

Ingeval de overdrachtsbelasting voor rekening van koper is en de grondslag voor de overdrachtsbelasting kan worden verminderd als bedoeld in artikel 13 Wbr, zal koper aan verkoper uitkeren het verschil tussen het bedrag, dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder bovenbedoelde vermindering en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

waarborgsom bij onderhandse verkoop
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de derdengeldenrekening van de veilingnotaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van de registergoederen.

combinatie
De onroerende zaak wordt in één keer geveild dus niet afzonderlijk van elkaar.

plok
€ 16.000,- inclusief BTW voor rekening van koper.
De plok wordt door koper uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur van het betreffende bedrag met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.
Wanneer het pand niet wordt gegund, zal er geen plok uitbetaald worden.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. (6% over de bedrijfsruimte en 2% over de woningen)
Koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag.

garantie/aansprakelijkheid
De door ons verstrekte informatie is met de grootste zorg en naar beste kennis samengesteld. Wij, alsmede onze opdrachtgever, aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

Opbrengst veiling
€ 1.150.000,00

Financieel

Plok
€ 16.000,- inclusief BTW voor rekening van koper

Veiling

Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam
Vrijwillige veiling
Status: Niet Gegund
Veilingdossiernummer: 44105

Makelaar

Martens Makelaars B.V. (Mw. Marleen Martens)
Bellamystraat 4H
1053 BL Amsterdam
T: 020 214 88 08

Notaris

Dhr. mr. S.J. Algera
Prins Hendriklaan 27-29
1075 AZ Amsterdam
T: 020 305 89 22
F: 020 305 89 33

Inzetpremie

€ 16.000,- inclusief BTW voor rekening van koper

Delen

Kaart

Klik hier om de Google kaart te zien

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.