Veilingdatum
03 december 2018
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43657
Status
Niet gegund

Omschrijving

Het gebouw waar het onderhavige appartementsrecht deel van uitmaakt is in 2017 volledig gerenoveerd en er heeft funderingsherstel plaatsgevonden. Het is verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte en betreft ca. 154 m² gelegen op begane grond en entresol. Volle eigendom. Gelegen in het centrum van Amsterdam aan het Beursplein. Het object is verhuurd voor 5 + 5 optiejaren, voor € 60.000,- per jaar (vrij van BTW).

oplevering
Het appartementsrecht is per 15 augustus 2018 verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte, t.b.v. de opvang van kinderen en het uitvoeren van conciërgewerkzaamheden.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, daar dit een Rijksmonument betreft. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
N.v.t.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 oktober 2018, betreft deze een besluit op de Monumentenwet 1988 (in onderzoek).

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat in het verkochte geen asbesthoudende materialen en/of ondergrondse tank(s) aanwezig zijn, het object is in 2017 namelijk volledig gerenoveerd en opnieuw gefundeerd.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
Vereniging van Eigenaren van het perceel Beursstraat 39 te Amsterdam. Ingeschreven op 30 januari 1989.
Bestuurder: LFB Vastgoed Ontwikkeling B.V.
Betreft een zogenaamde “slapende” VvE. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht en er is geen huishoudelijk reglement opgemaakt.

overige bepalingen
Het appartementsrecht maakt 2/5 onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
N.v.t.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam G, Sectie G, nummer 7983, appartementsindex 3, 1 are 10 ca.

Bezichtigen


Op aanvraag bij KroesePaternotte.

Overige informatie

Het gebouw waar het onderhavige appartementsrecht deel van uitmaakt is in 2017 volledig gerenoveerd en er heeft funderingsherstel plaatsgevonden. Het is verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte en betreft ca. 154 m² gelegen op begane grond en entresol. Volle eigendom. Gelegen in het centrum van Amsterdam aan het Beursplein. Het object is verhuurd voor 5 + 5 optiejaren, voor € 60.000,-- per jaar (vrij van BTW).

oplevering
Het appartementsrecht is per 15 augustus 2018 verhuurd als 7:230a bedrijfsruimte, t.b.v. de opvang van kinderen en het uitvoeren van conciërgewerkzaamheden.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, daar dit een Rijksmonument betreft. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
N.v.t.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 5 oktober 2018, betreft deze een besluit op de Monumentenwet 1988 (in onderzoek).

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat in het verkochte geen asbesthoudende materialen en/of ondergrondse tank(s) aanwezig zijn, het object is in 2017 namelijk volledig gerenoveerd en opnieuw gefundeerd.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
N.v.t.

VvE
Vereniging van Eigenaren van het perceel Beursstraat 39 te Amsterdam. Ingeschreven op 30 januari 1989.
Bestuurder: LFB Vastgoed Ontwikkeling B.V.
Betreft een zogenaamde “slapende” VvE. Er worden geen servicekosten in rekening gebracht en er is geen huishoudelijk reglement opgemaakt.

overige bepalingen
Het appartementsrecht maakt 2/5 onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaren.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

combinatie
N.v.t.

Financiële informatie

huuropbrengst
€ 5.000,- per maand / € 60.000,- per jaar (vrij van BTW).

jaarlijkse lasten
- onroerende zaak belasting € 202,40
- rioolrecht/aansluitrecht € 125,83
- water via de meter is voor rek. huurder
- waterschapslasten € 71,57
- totale lasten per jaar € 399,80

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 1 januari 2018 bedraagt: € 489.000,-

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt € 0,- en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt n.v.t.

kosten verkoper
Uiterlijk binnen 14 dagen dient verkoper te betalen, zijnde 17 december 2018:
de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 11.500,- inclusief BTW;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief
BTW;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen, zijnde 11 december 2018:
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.3.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
N.v.t.

waarborgsommen
Door huurder is wel een waarborgsom betaald ad € 15.000,-. De door de huurder betaalde waarborgsom wordt wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 8 januari 2019.

plok
€ 11.500,- inclusief BTW ten laste van verkoper.
De plok wordt door de verkoper uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur voor het betreffende bedrag met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is wel verzekerd voor een bedrag van € 1.137.715,-- bij Generali. De verzekering is afgesloten op naam van de Vereniging van Eigenaren en zal derhalve door koper wel worden overgenomen.

IV. VOORWAARDEN
De Algemene Veilingvoorwaarden onroerend goed Amsterdam 2001 zijn van toepassing.

Financieel

Plok € 11.500 inclusief BTW ten laste van verkoper.
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 28-11-2018 om 16:34)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.