Veilingdatum
18 maart 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
43952
Status
Niet gegund

Omschrijving

Het gehele pand bestaande uit bedrijfsruimte op de begane grond en gedeeltelijke 1e etage, thans in gebruik als raamprostitutie ruimte met 3 werkplekken alsmede een onzelfstandig verhuurde woonruimte op de gedeeltelijk 1e en 2e etage. De onzelfstandige woning is voor onbepaalde tijd verhuurd.

De bedrijfsruimte wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd. De huuropbrengst van de onzelfstandige woonruimte bedraagt € 375,- per maand (exclusief een voorschot van € 125 voor de vergoeding van gas, water en licht).

Online bieden is niet van toepassing op dit object!

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Gedeeltelijk verhuurd
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Oppervlakte perceel: 34 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie G 6651, nummer, groot 34 ca.

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

gebruik/oplevering:
De bedrijfsruimte wordt leeg opgeleverd, de onzelfstandige woning wordt verhuurd opgeleverd.

plok:
De plokpenning bedraagt € 3.000,- incl. btw en is ten laste van de verkoper.
Bij niet-gunning is de verkoper geen plokpenning verschuldigd.

energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting en dat hij ten opzichte daaromtrent geen verantwoording neemt dan wel garanties afgeeft.

garanties/aansprakelijkheid:
De verkoper geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 05-02-2019 blijkt dat er geen aanschrijvingen zijn.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 05-02-2019 blijkt dat het pand is aangewezen als rijksmonument.

milieu:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat het verkochte verontreinigd is met chemische stoffen waaruit blijkt dat sanering noodzakelijk is.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming:
Niet van toepassing. De verhuurde woonruimte blijft verhuurd. De bedrijfsruimte wordt leeg opgeleverd.

VvE:
N.V.T.

overige bepalingen:
Voor de koper is van belang dat het huidige gebruik als Raamprostitutie in het nieuwe bestemmingsplan niet meer is toegestaan. Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd bij ruimtelijkeplannen.nl.

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie:
Niet van toepassing.

kosten ontruiming:
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen:
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald.

aanvaarding:
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten:
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom:
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 18 april 2019.

Online Bieden:
Online bieden is niet van toepassing op dit object.

verzekering:
Het object is niet verzekerd voor de opstalverzekering.
Koper dient zelf zorg te dragen voor een opstalverzekering.

Bestemmingsplan:
Het geheel valt onder Herbestemming Raambordelen Binnenstad vastgesteld op 18-07-2013 en Bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum welke is vastgesteld op 18-07-2018. Hieruit volgt onder meer dat Prostitutie op termijn niet meer toegestaan is.

Het gehele pand bestaande uit bedrijfsruimte op de begane grond en gedeeltelijke 1e etage, thans in gebruik als raamprostitutie ruimte met 3 werkplekken alsmede een onzelfstandig verhuurde woonruimte op de gedeeltelijk 1e en 2e etage. De onzelfstandige woning is voor onbepaalde tijd verhuurd.

De bedrijfsruimte wordt vrij van huur en gebruik opgeleverd. De huuropbrengst van de onzelfstandige woonruimte bedraagt € 375,- per maand (exclusief een voorschot van € 125 voor de vergoeding van gas, water en licht).

Online bieden is niet van toepassing op dit object.

gebruik/oplevering
De bedrijfsruimte wordt leeg opgeleverd, de onzelfstandige woning wordt verhuurd opgeleverd.

financiële informatie
jaarlijkse lasten

-OZB: eenduizend driehonderdveertien euro en negenenzestig cent (€ 1.314,69);
- rioolrecht: éénhonderdvijfentwintig euro en drieëntachtig cent (€ 125,83);
- waterschapslasten: pro memorie;
- reinigingsrecht: achthonderdeen euro en twee cent (€ 801,02).

plok
De plokpenning bedraagt € 3.000,- incl. btw en is ten laste van de verkoper.
Bij niet-gunning is de verkoper geen plokpenning verschuldigd.

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc. In geval hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wordt koper geacht hiermee in te stemmen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting en dat hij ten opzichte daaromtrent geen verantwoording neemt dan wel garanties afgeeft.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 05-02-2019 blijkt dat er geen aanschrijvingen zijn.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 05-02-2019 blijkt dat het pand is aangewezen als rijksmonument.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat het verkochte verontreinigd is met chemische stoffen waaruit blijkt dat sanering noodzakelijk is.risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing. De verhuurde woonruimte blijft verhuurd. De bedrijfsruimte wordt leeg opgeleverd.

VvE
N.v.t.

overige bepalingen
Voor de koper is van belang dat het huidige gebruik als Raamprostitutie in het nieuwe bestemmingsplan niet meer is toegestaan. Het bestemmingsplan kan worden geraadpleegd bij ruimtelijkeplannen.nl.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

combinatie
Niet van toepassing.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn geen waarborgsommen betaald.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 18 april 2019.

online bieden
Online bieden is niet van toepassing op dit object.

verzekering
Het object is niet verzekerd voor de opstalverzekering.
Koper dient zelf zorg te dragen voor een opstalverzekering.

bestemmingsplan
Het geheel valt onder Herbestemming Raambordelen Binnenstad vastgesteld op 18-07-2013 en Bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum welke is vastgesteld op 18-07-2018. Hieruit volgt onder meer dat Prostitutie op termijn niet meer toegestaan is.

Financieel

Plok € 3.000,- incl. BTW ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten € 3930 (per 07-03-2019 om 16:02 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-03-2019 om 16:01)

Lasten

Onroerende zaakbelasting € 1314,69 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht € 125,83 per jaar
Reinigingsrecht € 801,02 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Akte van levering
PDF Akte van omschrijving monument
PDF BAG viewer
PDF rijksmonument_4001
PDF Uittreksel kadastrale kaart Amsterdam G 6651
PDF Huurovereenkomst
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.