Veilingdatum
20 mei 2019
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44101
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met achtergelegen tuin en schuur. Plaatselijk bekend Postjeskade 105-HUIS, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 1, uitmakende het zesenzestig/zeshonderd zesenveertigste (66/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden woning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Oppervlakte wonen: 58 m²
  • Oppervlakte perceel: 58 m²

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 1, uitmakende het zesenzestig/zeshonderd zesenveertigste (66/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.

Bezichtigen


Bezichtigingen op afspraak. Bel de directie-makelaar.

Directiemakelaar: Dhr. J.M.J. (Kobus) Keij, Keij & Stefels (k.keij@keij-stefels.nl, 020-5775339, 06-21503344)

Overige informatie

huuropbrengst
€ 6.233,88 per jaar

oppervlakte
woonfunctie 58 m2 - buitenruimte 15,8 m2 - bergruimte 3,6 m2

energie (EPA)
Nog niet in bezit van een energielabel

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het gbo volgens deze meting 226.3 m² bedraagt (totaal Postjeskade 105).

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

risico
Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming is niet van toepassing.

VvE
Vereniging van eigenaars Postjeskade 105 en 107 te Amsterdam. Ingeschreven onder nummer 50831437 in het handelsregister.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met achtergelegen tuin en schuur. Plaatselijk bekend Postjeskade 105-HUIS, 1058 DK Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten, sectie M, complexaanduiding 1969-A, appartementsindex 1, uitmakende het zesenzestig/zeshonderd zesenveertigste (66/646e) onverdeeld aandeel in voormelde gemeenschap.

huuropbrengst
€ 6.233,88 per jaar

oppervlakte
woonfunctie 58 m2 - buitenruimte 15,8 m2 - bergruimte 3,6 m2

energie (EPA)
Nog niet in bezit van een energielabel

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting; dat het gbo volgens deze meting 226.3 m² bedraagt (totaal Postjeskade 105).

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Verkoper is geen aanschrijving inzake het object bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de Basisregistratie Kadaster.

risico

Alle risico’s, zijn vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of- ingeval van eerder aflevering- vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt, voor rekening van de koper.

ontruiming
Ontruiming is niet van toepassing.

VvE
Vereniging van eigenaars Postjeskade 105 en 107 te Amsterdam. Ingeschreven onder nummer 50831437 in het handelsregister.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

FINANCIËLE INFORMATIE

Huuropbrengst
€ 6.233,88 per jaar, onderhoud CV ad € 9,00

WOZ-waarde
€ 357.000,00 (peildatum 01-01-2018)

Waarborgsom
€ 567,23

Gemeentelijke lasten (per jaar, per verdieping voor 2019)
- OZB-tarief eigenaren woning: 0,03789 % van de WOZ-waarde
- RRB eigenaren woningen: 0,03789 % van de waarde
- Reinigingsheffing tarief eenpersoonshuishouden: € 276,00
- Reinigingsheffing tarief meerpersoonshuishouden: € 368,00
- Rioolheffing tarief eigenaar: € 131,12

VvE
Slapende VvE

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten van het veilinghuis;
- courtage makelaar-koper;
- verschotten recherches;
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting
- honorarium volgens het tarief van het notariskantoor
- de kosten van een eventuele akte de command
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.
- overdrachtsbelasting of BTW
- de waarborgsom (10% van de koopsom).

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 20 juni 2019.

plok
€ 3.000,- exclusief BTW ten laste van de verkoper

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is voldoende verzekerd. Koper kan de verzekering niet overnemen. In geval van een vrijwillige veiling dient de koper de verzekering vanaf de gunning zelf te verzorgen.

Milieu-informatie

M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is.

Financieel

Plok € 3.000,- excl. BTW ten laste van verkoper

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 190418 go metrages postjeskade 105
PDF 190418 overige bepalingen tbv veiling_1
PDF 190423 afschrift openbaar register hyp4 dl 67701 nr 94 (1)
PDF 190423 sloten_noord-holland_m_2118 (1)
PDF 190423 sloten_noord-holland_m_2118 (hs)

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.