Veilingdatum
07 oktober 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44396
Status
Gegund

Omschrijving

Verhuurde winkel en geldautomaat-ruimte in de vesting van Muiden.
De winkel is verhuurd voor € 21.000,00 per jaar.
De geldautomaat is verhuurd voor € 4.078,64 per jaar.
De totale oppervlakte is circa 187 m² (niet gemeten conform NEN 2580).
In de nieuwe woonwijk De Krijgsman zullen de komende jaren circa 1.200 woningen worden gebouwd waardoor de winkelstand sterk zal worden verbeterd.

gebruik/oplevering
Het object is geheel verhuurd.

energie (EPA)
Het registergoed heeft een energielabel A.

NEN 2580
Met betrekking tot het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 4 september 2019 zijn er geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 4 september 2019 zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat blijkens een rapport uit het Bodemloket per datum 2 september 2019 geen informatie beschikbaar is voor deze locatie over bodemonderzoek en/of sanering. In opdracht van Rabobank Amstel en Vecht is in 2009 een verkennend bodemonderzoek verricht. De toen ter tijd gemeten waarden van de onderzochte parameters bleven allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
Vereniging van Eigenaren ‘Amsterdamsestraat’ te Muiden.
Gerard Doulaan 43
1399 ES Muiderberg
06-20 17 02 04

overige bepalingen
Van een voormalig raam aan de achterzijde is in het verleden door een voorgaande huurder een deur gemaakt zonder omgevingsvergunning. Deze deur is op last van de VVE niet meer te openen. De VVE wenst dit ook niet en heeft zelfs in het verleden aangegeven dat de onderzijde weer moet worden voorzien van metselwerk zodat weer een kleiner raam ontstaat. Indien de VVE aanpassing van deze deur wenst dan dient dit voor rekening van de eigenaar te geschieden.

FINANCIELE INFORMATIE
huur
De winkel is verhuurd aan Bloemenatelier Senna voor € 21.000,00 per jaar, exclusief BTW.
De huurovereenkomst loopt tot en met 30 september 2024 met verlengingsmogelijkheid van telkens 5 jaar. Huurder heeft éénmalig de mogelijkheid om de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen per 1 oktober 2021.

De geldautomaatruimte is verhuurd aan Coöperatieve Rabobank Amstel en Vecht UV voor € 4.078,64 per jaar, BTW vrij.
De huurovereenkomst loopt voor onbepaalde tijd.
De huurovereenkomst zal worden overgenomen door Geldmaat B.V.
De datum van overname is nog niet bekend.

Er lopen geen rechtsgedingen met betrekking tot het object.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

lasten per jaar
OZB € 279,62
Rioolrecht/aansluitrecht € 189,60
Waterschapslasten € 27,97
VvE € 1.755,24
Totale lasten per jaar € 2.252,43

WOZ-waarde
Op peildatum 2019: € 205.000,00.

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12-2018 van het voorgaande jaar bedraagt € nihil en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € nihil.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom (10%);
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Door huurder (Bloemenatelier Senna) is wel een waarborgsom betaald (€ 1.512,50). De door de huurder betaalde waarborgsom wordt wel met de koper verrekend.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 7 november 2019.

plok
€ 3.750,00, exclusief BTW ten lasten van verkoper. De plokpenning wordt uitbetaald door de notaris aan de provisionele koper na ontvangst van een ploknota.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de Vereniging van Eigenaars. 

Kenmerken

  • Type registergoed: Winkel
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Kadastraal bekend gemeente Muiden, Sectie B, nummer 2026, Index 14,15,16, 17, 20, 21 en 22.

Bezichtigen

dinsdag 24 september 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 26 september 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
dinsdag 1 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 3 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 7 oktober 2019, van 14:00 tot 16:00 uur

Directiemakelaar
T.J.C. van Eijck (Van Maarschalkerwaart Makelaars, 020-572 11 11, info@van-maarschalkerwaart.nl).

Financieel

Plok € 3.750,00 excl. BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 09-09-2019 om 15:33)

Lasten

OZB € 264,99 per jaar
Rioolrecht € 194,34 per jaar
Waterschapslasten € 27,98 per jaar
VvE € 1.755,24 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Amsterdamsestraat 2, Kadastrale kaart 5 september 2019
PDF Amsterdamsestraat 2, bag-viewer
PDF Amsterdamsestraat 2, plankaart bestemmingsplan
PDF Amsterdamsestraat 2, Regels Gemengd
PDF Amsterdamsestraat 2, Splitsingstekening
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.