Veilingdatum
16 december 2019
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44561
Status
Gegund

Omschrijving

Woning op de begane grond met tuin en berging in de tuin.

De Boterdiepstraat is gelegen in de Rivierenbuurt, Rijnbuurt Oost. De rivier de Amstel en het Martin Luther Kingpark liggen op loopafstand. Voor de dagelijkse boodschappen zijn er diverse supermarkten in de directe nabijheid van de woning gelegen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden woning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Bouwjaar: 1934

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de begane grond van het gebouw, met bijbehorende daar achter gelegen tuin en de zich in die tuin bevindende berging, plaatselijk bekend te Amsterdam als Boterdiepstraat 27 huis, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie V, complexaanduiding 11087-A, appartementsindex 1.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de makelaar. Er wordt onderzocht of bezichtiging ter plaatse mogelijk is.

Overige informatie

gebruik
Verhuurd.

huuropbrengst
€ 628,00 per maand / € 7.536,00 per jaar

parkeren
De wachttijd voor het verkrijgen van een parkeervergunning is circa 1 maand.
Parkeergebied Zuid 4.2.
Bron: Gemeente Amsterdam, opgave per 18-11-2019.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat ten tijde van de ondertekening van de koopovereenkomst de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de derdenrekening van de veilingnotaris.

lasten
Volgens ingewonnen informatie, zijn de navolgende zakelijke lasten verschuldigd, per jaar op basis van 2019:
Onroerende zaak belasting € 142,85
Waterschapslasten € 50,71
Rioolrecht/aansluitrecht € 131,12

verzekering
Het object is verzekerd via de opstalverzekering van de VVE.

VvE
De maandelijkse servicekosten bedragen € 75,00 per maand.
De VvE is Boterdiepstraat 27 te Amsterdam en telt in totaal 3 leden.

grond/zakelijke rechten/erfpacht
Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht.
De Algemene Bepalingen 2000 voor voortdurende erfpacht van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing.
De canon bedraagt € 1.278,75.
25 – jaarlijkse canonaanpassing. Tijdvak 01-02-2011 tot en met 31-01-2034.
Het tijdvak loopt van 01-02-2009 tot en met 31-01-2059.
Om een indicatie te krijgen voor het eeuwig durend af kopen van de canon is in dit specifieke geval maatwerk nodig. Dat komt omdat de huidige canon voor 25 jaar is vastgezet.
Meer informatie beschikbaar bij de veilende makelaar en of veilende notaris. Zie ook www.amsterdam.nl/erfpacht

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 18-11-2019 rusten er geen aanschrijvingen en/of publiekrechtelijke beperkingen op het pand.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Koper is verplicht aan verkoper uit te keren het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting zou zijn verschuldigd zonder vermindering van de grondslagwaarde ingevolge het bepaalde in art. 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Koper dient medewerking te verlenen aan een Groningerakte. (zie veilingvoorwaarden)

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond.
Rapport bodemloket op te vragen bij de directie makelaar.

fundering
Er is funderingsrapport beschikbaar. Er is een rapport Casco & Fundering van 29-08-2003. Conclusie van het rapport is een minimale instandhoudingstermijn van 25 jaar.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Rivierenbuurt’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: onherroepelijk (2013-01-30) identificatie: NL.IMRO.0363.K1201BPSTD-VG01 type plan: bestemmingsplan
enkelbestemming: wonen
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

bouwjaar
1934.

oppervlakte
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting; Onderstaande oppervlaktes zijn afkomstig uit de BAG en WOZ waarde loket. Verkoper en directie-makelaar geven geen enkele garantie op onderstaande gegevens.
BAG 57 m² / WOZ waarde loket 57 m².

bezichtigingen
Belangstellenden kunnen zich melden bij de makelaar. Er wordt onderzocht of bezichtiging ter plaatse mogelijk is.

garantie
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.
De woning wordt geveild en geleverd ‘as is, where is’.

plokpenning
€ 3.000,-- inclusief BTW.
De plok wordt door de directie-makelaar uitbetaald aan de provisionele koper na ontvangst van een factuur voor het betreffende bedrag met daarop het rekeningnummer waarop de plok uitbetaald kan worden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur.

gunning / risico
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel.

betaling / verrekening lasten
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk worden voldaan op 16 januari 2020. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

bedenktijd
De wettelijke bepalingen inzake de eisen van schriftelijke koopovereenkomst en de bedenktijd van drie dagen, zoals die per 1 september 2003 in werking zijn getreden, gelden NIET voor een openbare veiling ten overstaan van een notaris. Panden die worden verkocht via De Eerste Amsterdamse worden onvoorwaardelijk en zonder bedenktijd verkocht.

Particulieren die niet bekend zijn met deze wijze van veilen wordt geadviseerd een eigen makelaar in te schakelen die hen kan voorlichten over de veiling en hun belangen kan behartigen.

Financieel

Plok € 3.000,00 incl. BTW t.l.v. verkoper

Lasten

OZB € 142,85 per jaar
Waterschapslasten € 50,71 per jaar
Rioolrecht € 131,12 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-0363010000593942
PDF Bodemloketrapport(17) Boterdiepstraat 27 huis
PDF 2003_08_29_Rapport_Casco_Fundering
PDF 2005_02_14_Spiltsingsvergunning_boterdiepstraat_27
PDF Mijn Erfpacht _ Detail Professional
PDF woz-036300051864-1079ST-27H

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.