Veilingdatum
02 november 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45013
Status
Gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Verhuurde bovenwoning met balkon. Gelegen op eigen grond in de Baarsjes.
Oppervlakte volgens BAG 68 m².
Maandhuur bedraagt € 368,56 per maand.

LET OP
In tegenstelling tot eerdere vermelding op de website en in het veilingboekje geldt: De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan 30 dagen na gunning. (termijn was eerst 8 dagen).

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Bouwjaar: 1922
  • Oppervlakte wonen: 68 m²

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Op eigen grond gelegen verhuurde bovenwoning met balkon in de wijk de Baarsjes in Amsterdam.

gebruik/oplevering
De woning wordt verkocht onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst. De huidige huuropbrengst is € 368,56 euro per maand. Het betreft eigen grond.

oppervlakte
Oppervlakte volgens BAG 68 m².

bouwjaar
1922.

energie (EPA)
Er is thans geen energielabel aanwezig.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting (BBMI). Het gebruiksoppervlakte conform BAG bedraagt 68 m².

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Geen.

publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingsverordening, splitsingsvergunningstelsel, Huisvestingswet 2014 blijkens een kadastraal uittreksel.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat er geen bodemverontreiniging aanwezig is. Op grond waarvan er gevaar schade of hinder voor de volksgezondheid aanwezig is. (zie info Omgevingsdienst Noordzeekanaal gebied).

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Het registergoed wordt geleverd onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst.

VvE
Vereniging van Eigenaars Lumeijstraat 21 te Amsterdam, administrateur van de VvE: Van Bommel VvE beheer: info@vanbommelbeheer.nl

overige bepalingen
Geen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
€ 368,56/maand.

lasten per jaar
onroerende zaak belasting € 153,44
rioolrecht/aansluitrecht € 138,33
waterschapslasten € 52,53
bijdrage VVE € 696,00 (€ 135,00/maand)

achterstallige lasten
Niet van toepassing.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2019 bedraagt: € 431.000,00

VvE
Opgave van het totale verenigingssaldo per 31-12-2018 van het voorgaande jaar bedraagt € 9.725,91.

kosten koper
De koper dient te betalen:
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVA;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris, zijnde 1% van de koopsom met een minimum van € 3.750,00:
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief 1.1. én 1.2; met het veilinghuis zijn hierover afspraken gemaakt, welke op te vragen zijn bij de directiemakelaar danwel de notaris.
- de kosten van plaatsing op openbareverkoop.nl ad € 139,15 inclusief omzetbelasting per pand,
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- het tarief voor recherches VIS/Insolventies/Curatele/GBA/BAG ad € 35,00;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- de overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten ontruiming
Niet van toepassing.

waarborgsommen
Door huurder is geen waarborgsom betaald.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan 8 dagen na gunning.

plok
1% inclusief BTW ten lasten van verkoper. De inzetpremie wordt uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de opstalverzekering van de V.v.E.

Overige eigendomgegevens

Eigen grond.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 01-10-2020 om 09:58)

Lasten

OZB € 153,44 per jaar
Rioolrecht/aansluitrecht € 138,33 per jaar
Waterschapslasten € 52,53 per jaar
Bijdrage VvE € 696,00 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Overige documenten PDF 200930 bag-viewer-0363010000729943
PDF 200930 bodemrapportage_makelaar_Lumeijstraat_21_te_Amsterdam_2020082103165003
PDF 200930 verblijfsobject - data en informatie - amsterdam
PDF 200930 woz 2020
PDF 200930 rapport mjop 322020
PDF 200930 notulen 2020 lumeijstraat 21 te amsterdam(1)
PDF 201001 splitsingsakte lumeijstraat 21-I geanonimiseerd
PDF 200930 financiele informatie lumeijstraat 21 I
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.