Veilingdatum
14 december 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45070
Status
Vervallen

Omschrijving

Tussenwoning met tuin.

Oppervlakte volgens BAG: 110 m².

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1981
  • Oppervlakte perceel: 101 m²

Kadastrale informatie

Het woonhuis met schuur, erf en tuin, te 2182 VA Hillegom, Hillinenweg 21, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie C, nummer 3721, groot een are en een centiare; met het hiervoor beschreven kadastraal nummer 3721 is als ''mandelig eigendom'' onlosmakelijk verbonden, het één/vierentwintigste (1/24e) onverdeeld aandeel in het voetpad, kadastraal bekend gemeente Hillegom, sectie C nummer 3734, geheel groot een are vierenvijftig centiare. Dit onverdeelde mandelig eigendom van nummer 3734, gaat automatisch mee in de overdracht van de eigendom van het kadastrale nummer 3721 op grond van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Tussenwoning met tuin.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar.

oppervlakte
Volgens BAG 110 m².

bouwjaar
1981.

energie (EPA)
Voorlopig energielabel: C.

milieu
Volgens een melding op de internetsite ''bodemloket'' moet er oriënterend onderzoek worden uitgevoerd naar mogelijke verontreiniging.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een aandeel in een onroerende zaak. In aanvulling op artikel 525 lid 4 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers.

ontruiming
Omdat het registergoed woonruimte betreft waarop de artikelen 7:271 tot en met 277 Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn, is verlof van de voorzieningenrechter nodig voor het inroepen van het huurbeding. De verkoper heeft dit verlof niet gevraagd. De uitoefening van de in artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek bedoelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten en vindt plaats voor rekening en risico van de koper. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper doet hierbij een beroep op de nietigheid van huur-, pacht- of andere gebruiksrechten en van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper. Voor gebruik op andere grond dan huur geldt dat wat hiervoor is vermeld over de ontruiming.

overige bepalingen
Akte de command is NIET mogelijk.

gunning
Gunningstermijn is 6 dagen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 204,72
Rioolheffing € 233,25
Waterschapslasten € 36,25

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris op basis van een uurtarief van twee honderd vijf en twintig euro (€ 225,00) exclusief BTW voor alle veilingwerkzaamheden (waaronder indien de notaris deze werkzaamheden verricht, de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop);
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
Indicatie veilingkosten € 7.550,00.

betaling koopsom
De koopsom en de kosten dienen uiterlijk 30 december 2020 te zijn betaald.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5900 (per 30-11-2020 om 11:50 )

Lasten

OZB € 204,72 per jaar
Rioolheffing € 233,25 per jaar
Waterschapslasten € 36,25 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 29-11-2020 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.