Veilingdatum
18 oktober 2021
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45421
Status
Vervallen

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met een afzonderlijke meterkast op de vierde verdieping en met een afzonderlijke berging gelegen op de begane grond, gelegen te 1102 ZJ Amsterdam, Daniël Defoelaan 46A, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A, complexaanduiding 1880, appartementsindex 172, uitmakende het tweeëndertig/vijftienduizend vierhonderdnegende (32/15.409e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende het gebouw te Amsterdam aan de Chestertonlaan, bestaande uit tweehonderdnegen (209) woningen met bergingen en twee (2) bedrijfsruimten, met de rechten van de erfpachter op de onderliggende grond, zijnde het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Daniël Defoelaan, Dalsteindreef, Chestertonlaan en Charlotte Brontëstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A nummer 1776, groot drieëntachtig are zesenzestig centiare (86 a 66 ca)

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met een afzonderlijke meterkast op de vierde verdieping en met een afzonderlijke berging gelegen op de begane grond, gelegen te 1102 ZJ Amsterdam, Daniël Defoelaan 46A, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A, complexaanduiding 1880, appartementsindex 172, uitmakende het tweeëndertig/vijftienduizend vierhonderdnegende (32/15.409e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, omvattende het gebouw te Amsterdam aan de Chestertonlaan, bestaande uit tweehonderdnegen (209) woningen met bergingen en twee (2) bedrijfsruimten, met de rechten van de erfpachter op de onderliggende grond, zijnde het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Daniël Defoelaan, Dalsteindreef, Chestertonlaan en Charlotte Brontëstraat, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie A nummer 1776, groot drieëntachtig are zesenzestig centiare (86 a 66 ca)

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, met een afzonderlijke meterkast, op de vierde verdieping en met een afzonderlijke berging gelegen op de begane grond.

BIJZONDERHEDEN
De woning is gesloten door de gemeente Amsterdam i.v.m. het overtreden van de Opiumwet.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de gemeente Amsterdam, afdeling Dienstverlening, met datum zesentwintig augustus tweeduizend eenentwintig, staan er geen personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed.

oppervlakte NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie en/of is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Er zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
De Vereniging van Eigenaren is de 'Vereniging van Eigenaars ''Venserpolder Blok 2'' gevestigd Amsterdam.Het beheer wordt verzorgt door Stichting Ymere, gevestigd aan de Jollemanhof 21 te Amsterdam. Telefonisch bereikbaar via 088 000 89 00.

overige bepalingen
De woning is gelegen op grond uitgegeven in Erfpacht, eigendom van de Gemeente Amsterdam. De grond is uitgegeven onder de AB 2000 voor voortdurende erfpacht. Het huidige tijdvak loopt van 1 februari 1983 t/m 31 januari 2035. De huidige canon is afgekocht.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft
het recht niet te gunnen.
De termijn van beraad eindigt de zesde (6de) werkdag volgende op de Afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper heeft verklaard al dan niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 70,62
Rioolheffing € 144,00
Waterschapslasten € 20,01

WOZ
€ 165.000.

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt € 629.158,28 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1.306,58.
Bijdrage VvE € 65,42 per maand.

achterstallige lasten
Bijdrage VvE € 738,84, tot en met september tweeduizend eenentwintig.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop),
welk honorarium bedraagt vijfduizend zeshonderdzesenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 5.656,75) inclusief eenentwintig procent (21%) btw;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, met een afzonderlijke meterkast, op de vierde verdieping en met een afzonderlijke berging gelegen op de begane grond.

bijzonderheden
De woning is gesloten door de gemeente Amsterdam i.v.m. het overtreden van de Opiumwet.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar.
Volgens een bericht van de gemeente Amsterdam, afdeling Dienstverlening, met datum zesentwintig augustus tweeduizend eenentwintig, staan er geen personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed.

oppervlakte NEN 2580
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

energie (EPA)
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Koper wordt geacht hiermee in te stemmen.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie en/of is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen
Er zijn geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

VvE
De Vereniging van Eigenaren is de 'Vereniging van Eigenaars ''Venserpolder Blok 2'' gevestigd Amsterdam.Het beheer wordt verzorgt door Stichting Ymere, gevestigd aan de Jollemanhof 21 te Amsterdam. Telefonisch bereikbaar via 088 000 89 00.

overige bepalingen
De woning is gelegen op grond uitgegeven in Erfpacht, eigendom van de Gemeente Amsterdam. De grond is uitgegeven onder de AB 2000 voor voortdurende erfpacht. Het huidige tijdvak loopt van 1 februari 1983 t/m 31 januari 2035. De huidige canon is afgekocht.

gunning
Na de Veiling beraadt de Verkoper zich omtrent de Gunning. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen.
De termijn van beraad eindigt de zesde (6de) werkdag volgende op de Afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper heeft verklaard al dan niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB € 70,62
Rioolheffing € 144,00
Waterschapslasten € 20,01

WOZ
€ 165.000 (peildatum 1-1-2020).

VvE
Opgave van het verenigingssaldo per 31-12 van het voorgaande jaar bedraagt € 629.158,28 en het aandeel van het appartementsrecht hierin bedraagt € 1.306,58.
Bijdrage VvE € 65,42 per maand.

achterstallige lasten
Bijdrage VvE € 738,84, tot en met september tweeduizend eenentwintig.

kosten koper
Aan de koper worden in rekening gebracht:
- het honorarium van de notaris (zoals de kosten van het maken, bespreken en ondertekenen van de koopovereenkomst, het indienen en de behandeling van het verzoekschrift tot goedkeuring van de koopovereenkomst en het maken, bespreken en ondertekenen van de leveringsakte bij onderhandse executoriale verkoop), welk honorarium bedraagt vijfduizend zeshonderdzesenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 5.656,75) inclusief eenentwintig procent (21%) btw;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.

plok
1% incl. BTW t.l.v. verkoper

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6000 (per 10-09-2021 om 10:12 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 10-09-2021 om 10:12)

Lasten

Onroerende zaak belasting (OZB) € 70,62 per jaar
Rioolbelasting € 144,00 per jaar
Waterschapslasten (Rijnland) € 20,01 per jaar
Maandelijkse bijdrage VvE € 65,42 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Eigendomsinformatie grondperceel - Weesperkarspel A 1776
PDF Erfpachtgegevens
PDF Modelreglement 1992
PDF Algemene Bepalingen erfpacht 2000 Amsterdam
PDF Ruimtelijke plannen daniel Defoelaan 46A
PDF Akte conversie erfpacht Brondocument_HYP4_18600_138_1102ZJ46A_07-09-2021_15-10-58
PDF Akte vestiging tijdelijke erfpacht Brondocument_HYP4_13771_48_1102ZJ46A_07-09-2021_15-10-33
PDF Splitsing in appartementsrechten Brondocument_HYP4_18943_64_1102ZJ46A_20-08-2021_16-13-17
PDF Eigendomsbewijs Brondocument_HYP4_19234_48_1102ZJ46A_12-07-2021_17-04-40
PDF eigendomsinformatie_1102ZJ46A_20-08-2021_15-31-49

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-10-2021 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.