Veilingdatum
20 december 2021
Vanaf
15:00
Locatie
Europaboulevard 10
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45551
Status
Vervallen

Attentie

Vanwege de coronamaatregelen is dit object niet geveild op 20 december 2021. Er wordt een nieuwe veilingdatum vastgesteld. Hou de website in de gaten voor meer informatie of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Vier verhuurde bovenwoningen van ca. 78m2 (1,2 & 3) en 87m2 (4). De jaarlijkse huuropbrengst van de vier woningen bedraagt € 71.113,32. Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De Algemene Bepalingen van 2000 van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing. De totale jaarlijkse canon voor de vier woningen bedraagt € 1.949,00..

Op 20 december wordt eerst de winkel geveild en vervolgens de vier appartementen (één kavel). Vervolgens wordt het gehele pand in combinatie afgeslagen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bovenwoning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1934

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als Rijnstraat 174-1, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V complexaanduiding 11696-A, indexnummer 2, uitmakende het één/zesde (1/6e) aandeel in de gemeenschap. EN Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als Rijnstraat 174-2, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V complexaanduiding 11696-A, indexnummer 3, uitmakende het één/zesde (1/6e) aandeel in de gemeenschap. EN Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de derde verdieping, plaatselijk bekend te Amsterdam als Rijnstraat 174-3, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V complexaanduiding 11696-A, indexnummer 4, uitmakende het één/zesde (1/6e) aandeel in de gemeenschap. EN Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met zelfstandig gedeelte trappenhuis vanaf de vierde verdieping naar boven, plaatselijk bekend te Amsterdam als Rijnstraat 174-4, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie V complexaanduiding 11696-A, indexnummer 5, uitmakende het één/zesde (1/6e) aandeel in de gemeenschap.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Belangstellenden kunnen zich melden bij de directie makelaars. Er wordt onderzocht of bezichtiging ter plaatse mogelijk is.

Smit & Heinen Makelaars & Taxateurs o/z
Dhr. Sven Heinen
Van Woustraat 161
1074 AK Amsterdam
020-6727074
sven@smitenheinen.nl

Overige informatie

Vier verhuurde bovenwoningen. De jaarlijkse huuropbrengst van de vier woningen bedraagt € 71.113,32.

gebruik/oplevering
De appartementen (174-1, 174-2, 174-3 en 174-4) worden volgens opgave van de eigenaar op dit moment verhuurd. Voor 174-4 is een vergunning afgegeven voor 3 onzelfstandige woonruimten.

bouwjaar
ca 1934

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580/ BBMI meting.

174-1 | 78m2 volgens BAG & BBMI 84,00m2
174-2 | 78m2 volgens BAG & BBMI 82,50m2
174-3 | 78 m2 volgens BAG
174-4 | 87m2 volgens BAG & BBMI 91,30m2

splitsing in appartementsrechten
Het pand is gesplitst in appartementsrechten op 2 februari 2010 voor notaris C. Binnenkade te Amsterdam.

energie (EPA)

M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Onderstaand de labels per woning.

174-1 | label C, geldig t/m 22-7-2031
174-2 | label D, geldig t/m 21-6-2022
174-4 | label G, geldig t/m 27-7-2022

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden geveild en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Rijnstraat 174-1, 174-2, 174-3, 174-4, 176-H te Amsterdam:
Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningstelsel splitsing

Betrokken (rechts)persoon: Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk: Hyp4 82338/00121
Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging). Ingeschreven op 08-10-2021 om 11:41.
Overig stuk: Hyp4 82454/00051
Beperking op basis van een overheidsbesluit (handhaving). Ingeschreven op 29-10-2021 om 11:31.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond. Het Rapport bodemrapportage is op te vragen bij de directie makelaar.

fundering
Er is geen funderingsrapport beschikbaar.

VvE
Vereniging van Eigenaars Rijnstraat 174-176 te Amsterdam
KVK nummer 34380047
Beheerder Huize Rijnstroom BV
De VvE telt in totaal 5 leden.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Rivierenbuurt’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: onherroepelijk (2013-01-30) identificatie: NL.IMRO.0363.K1201BPSTD-VG01
type plan: bestemmingsplan
enkelbestemming: gemengd - 2

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

erfpacht
Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De Algemene Bepalingen van 2000 van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing. Het huidige tijdvak, voor alle appartementen, loopt van 16-02-2009 t/m 15-02-2059, de canon wordt elke 10 jaar aangepast. De totale jaarlijkse canon voor de vier woningen bedraagt € 1.949,00.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 3 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

combinatie
Eerst wordt alleen de winkel geveild, vervolgens de vier woningen en daarna alles in combinatie.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst

De jaarlijkse huuropbrengst van de vier woningen bedraagt € 71.113,32. Onderstaand de huur per woning.

174-1 | € 1.450,- per maand | € 17.400,- per jaar
174-2 | € 1.765,- per maand | € 21.180,- per jaar
174-3 | € 561,11 per maand | 6.733,32 per jaar
174-4 | € 2.150,- per maand | € 25.800,- per jaar

174-1 | huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
174-2 | huurovereenkomst voor bepaalde tijd, maximaal 2 jaar eindigend 31-03-2022
174-3 | huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
174-4 | huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voor meer informatie zie algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.

lasten per jaar

onroerende zaak belasting
174-1 | € 191,31
174-2 | € 191,31
174-3 | € 191,31
174-4 | € 216,14

rioolrecht/aansluitrecht
174-1 | € 144,-
174-2 | € 144,-
174-3 | € 144,-
174-4 | € 144,-

waterschapslasten
174-1 | € 54,20
174-2 | € 54,20
174-3 | € 54,20
174-4 | € 61,24

erfpachtcanon
174-1 | € 497,42
174-2 | € 483,86
174-3 | € 483,86
174-4 | € 483,86

WOZ-waarde (peildatum 01-01-2020)
174-1 | € 447.000,-
174-2 | € 447.000,-
174-3 | € 447.000,-
174-4 | € 505.000,-

VvE
Vereniging van Eigenaars Rijnstraat 174-176 te Amsterdam
KvK nummer 34380047
De VvE telt in totaal 5 leden.

De VvE is op dit moment niet actief. Er is geen MJOP opgesteld, er worden geen servicekosten gerekend, er is geen reserve onderhoudsfonds en er zijn geen notulen.

kosten koper

Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

plok
174-1, 174-2, 174-3 en 174-4 € 20.000,- incl. BTW ten laste van koper.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen huurders
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend. Onderstaand een overzicht van de waarborgsommen.

174-1 | € 2.900,-
174-2 | € 3.530,-
174-3 | € 164,27
174-4 | € 3.600,-

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

verzekering
De opstallen zijn verzekerd middels de opstalverzekering van de VVE.

omschrijving
Vier verhuurde bovenwoningen. De jaarlijkse huuropbrengst van de vier woningen bedraagt € 71.113,32.

locatie

Gelegen in de Rijnstraat in de populaire Rivierenbuurt, Amsterdam Zuid. De Rijnstraat heeft de laatste jaren een ware metamorfose ondergaan en kenmerkt zich nu door brede trottoirs, vrij liggende fietspaden, voldoende parkeerplek voor de deur en een heel leuk, gevarieerd winkelaanbod. Om de hoek liggen het Marten Luther Kingpark (bekend van De Parade), het Amstelpark en de Amstel zelf. Station Amstel en Station RAI (N/Z-lijn) liggen op een paar minuten fietsen afstand. De ligging ten opzichte van de uitvalswegen A2 en A10 is ideaal: snel op de A2 en binnen enkele minuten op de Ring A10.

gebruik/oplevering
De appartementen (174-1, 174-2, 174-3 en 174-4) worden volgens opgave van de eigenaar op dit moment verhuurd. Voor 174-4 is een vergunning afgegeven voor 3 onzelfstandige woonruimten.

bouwjaar

ca 1934

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580/ BBMI meting.

174-1 | 78m2 volgens BAG
174-2 | 78m2 volgens BAG & BBMI 82,50m2
174-3 | 78 m2 volgens BAG
174-4 | 87m2 volgens BAG

splitsing in appartementsrechten

Het pand is gesplitst in appartementsrechten op 2 februari 2010 voor notaris C. Binnenkade te Amsterdam.

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. Onderstaand de labels per woning.

174-1 | label C, geldig t/m 22-7-2031
174-2 | label D, geldig t/m 21-6-2022
174-4 | label G, geldig t/m 27-7-2022

garanties/aansprakelijkheid

De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden geveild en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Rijnstraat 174-1, 174-2, 174-3, 174-4, 176-H te Amsterdam:
Publiekrechtelijke beperking Basisregistratie Kadaster
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningstelsel splitsing

Betrokken (rechts)persoon: Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk: Hyp4 82338/00121
Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging). Ingeschreven op 08-10-2021 om 11:41.
Overig stuk: Hyp4 82454/00051
Beperking op basis van een overheidsbesluit (handhaving). Ingeschreven op 29-10-2021 om 11:31.

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat het hem niet bekend is of de grond meer of minder vervuild is dan elders in de stad. Bij eventueel funderingsherstel dient koper altijd rekening te houden met extra onderzoek naar de grond. Het Rapport bodemrapportage is op te vragen bij de directie makelaar.

fundering
Er is geen funderingsrapport beschikbaar.

VvE
Vereniging van Eigenaars Rijnstraat 174-176 te Amsterdam
KVK nummer 34380047
Beheerder Huize Rijnstroom BV
De VvE telt in totaal 5 leden.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘Rivierenbuurt’ is van toepassing (ruimteplijkeplannen.nl).
planstatus: onherroepelijk (2013-01-30) identificatie: NL.IMRO.0363.K1201BPSTD-VG01
type plan: bestemmingsplan
enkelbestemming: gemengd - 2

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

erfpacht

Het pand is gelegen op grond uitgegeven in erfpacht. De Algemene Bepalingen van 2000 van de gemeente Amsterdam zijn van toepassing. Het huidige tijdvak, voor alle appartementen, loopt van 16-02-2009 t/m 15-02-2059, de canon wordt elke 10 jaar aangepast. De totale jaarlijkse canon voor de vier woningen bedraagt € 1.949,00.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning

De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 3 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

combinatie
Eerst wordt alleen de winkel geveild, vervolgens de vier woningen en daarna alles in combinatie.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst

De jaarlijkse huuropbrengst van de vier woningen bedraagt € 71.113,32. Onderstaand de huur per woning.

174-1 | € 1.450,- per maand | € 17.400,- per jaar
174-2 | € 1.765,- per maand | € 21.180,- per jaar
174-3 | € 561,11 per maand | 6.733,32 per jaar
174-4 | € 2.150,- per maand | € 25.800,- per jaar

174-1 | huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
174-2 | huurovereenkomst voor bepaalde tijd, maximaal 2 jaar eindigend 31-03-2022
174-3 | huurovereenkomst voor onbepaalde tijd
174-4 | huurovereenkomst voor onbepaalde tijd

Voor meer informatie zie algemene en bijzondere veilingvoorwaarden.

lasten per jaar
onroerende zaak belasting
174-1 | € 191,31
174-2 | € 191,31
174-3 | € 191,31
174-4 | € 216,14

rioolrecht/aansluitrecht
174-1 | € 144,-
174-2 | € 144,-
174-3 | € 144,-
174-4 | € 144,-

waterschapslasten
174-1 | € 54,20
174-2 | € 54,20
174-3 | € 54,20
174-4 | € 61,24

erfpachtcanon
174-1 | € 497,42
174-2 | € 483,86
174-3 | € 483,86
174-4 | € 483,86

WOZ-waarde (peildatum 01-01-2020)

174-1 | € 447.000,-
174-2 | € 447.000,-
174-3 | € 447.000,-
174-4 | € 505.000,-

VvE
Vereniging van Eigenaars Rijnstraat 174-176 te Amsterdam
KvK nummer 34380047
De VvE telt in totaal 5 leden.

De VvE is op dit moment niet actief. Er is geen MJOP opgesteld, er worden geen servicekosten gerekend, er is geen reserve onderhoudsfonds en er zijn geen notulen.

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

plok
174-1, 174-2, 174-3 en 174-4 € 20.000,- incl. BTW ten laste van koper.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van de koper.

kosten ontruiming
Zijn voor rekening en risico van de koper.

waarborgsommen huurders
Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend. Onderstaand een overzicht van de waarborgsommen.

174-1 | € 2.900,-
174-2 | € 3.530,-
174-3 | € 164,27
174-4 | € 3.600,-

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan. De baten en lasten zijn vanaf deze dag voor rekening van koper.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting (8%) verschuldigd.

verzekering
De opstallen zijn verzekerd middels de opstalverzekering van de VVE.

Financieel

Plok € 20.000,- incl. BTW ten laste van koper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 17-12-2021 om 15:59)

Lasten

Erfpacht 174-1 € 497,42 per jaar
Erfpacht 174-2 € 183,85 per jaar
Erfpacht 174-3 € 483,85 per jaar
Erfpacht 174-4 € 483,85 per jaar
Onroerend zaak belasting 174-1 € 191,31 per jaar
Onroerend zaak belasting 174-2 € 191,31 per jaar
Onroerend zaak belasting 174-3 € 191,31 per jaar
Onroerend zaak belasting 174-4 € 216,14 per jaar
Waterschapslasten 174-1 € 54,20 per jaar
Waterschapslasten 174-2 € 54,20 per jaar
Waterschapslasten 174-3 € 54,20 per jaar
Waterschapslasten 174-4 € 61,24 per jaar
Rioolrecht/aansluiting 174-1 € 144,- per jaar
Rioolrecht/aansluiting 174-2 € 144,- per jaar
Rioolrecht/aansluiting 174-3 € 144,- per jaar
Rioolrecht/aansluiting 174-4 € 144,- per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF voorlopige veilingbrochure rijnstraat 174-176 211213
PDF 211115 bag viewer rijnstraat 174-1
PDF 211115 bag viewer rijnstraat 174-2
PDF 211115 bag viewer rijnstraat 174-3
PDF 211115 bag viewer rijnstraat 174-4
PDF 211115 erfpacht rijnstraat 174-I 18-12-20
PDF 211115 erfpacht rijnstraat 174-2 18-12-20
PDF 211115 erfpacht rijnstraat 174-3 18-12-20
PDF 211115 erfpacht rijnstraat 174-4 18-12-20
PDF 211115 mijn erfpacht professional - rijnstraat 174-1
PDF 211115 mijn erfpacht professional - rijnstraat 174-2
PDF 211115 mijn erfpacht professional - rijnstraat 174-3
PDF 211115 mijn erfpacht professional - rijnstraat 174-4
PDF 211115 bodemrapportage rijnstraat 174-176
PDF 211115 woz-waarde rijnstraat 174-1
PDF 211115 woz-waarde rijnstraat 174-2
PDF 211115 woz-waarde rijnstraat 174-3
PDF 211115 woz-waarde rijnstraat 174-4
PDF 211115 kadastrale kaart - rijnstraat 174-1
PDF 211115 kadastrale kaart - rijnstraat 174-2
PDF 211115 kadastrale kaart - rijnstraat 174-3
PDF 211115 kadastrale kaart - rijnstraat 174-4
PDF 211115 kadastrale legger - rijnstraat 174-1
PDF 211115 kadastrale legger - rijnstraat 174-2
PDF 211115 kadastrale legger - rijnstraat 174-3
PDF 211115 kadastrale legger - rijnstraat 174-4
PDF 211119 energielabel rijnstraat 174-1
PDF 211119 energielabel rijnstraat 174-2
PDF 211119 energielabel rijnstraat 174-4
PDF 211119 uittreksel KVK
PDF 211119 bestemmingsplankaart
PDF 211115 rijnstraat 174-176-b2 bouwkundige tekening
PDF 211115 rijnstraat 174-176-k1 splitsings tekening
PDF 211124 avg huurcontract rijnstraat 174-I ingaande 20-7-2021
PDF 211124 avg huurcontract rijnstraat 174-II ingaande 1-4-2020
PDF 211124 avg huurcontract rijnstraat 174-IV ingaande 1-11-2021
PDF meetrapport - woning media - rijnstraat 174-1 211213
PDF meetrapport - woning media - rijnstraat 174-2 211202
PDF meetrapport - woning media - rijnstraat 174-4 211213
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.