Veilingdatum
20 juni 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45772
Status
Niet gegund

Veiling in combinatie

Dit object maakt deel uit van een veiling in combinatie. Het betekent dat dit object eerst afzonderlijk wordt geveild in opbod en afslag, maar daarna ook in combinatie met één of meer andere objecten (kavels) wordt geveild. De "veiling in combinatie" van de objecten vindt alleen bij afslag plaats. De verkoper heeft de keuze om de combinatie (niet) te gunnen, of toch (niet) te gunnen aan een of meer bieders op de afzonderlijke kavels.
Een overzicht van alle overige bij deze "veiling in combinatie" behorende objecten, vindt u bij het tabje 'Kavels'.

Omschrijving

Het restaurant “De Halve Maen” ligt aan de rand van Amsterdam in het dorpje Sloten. Het betreft een perceel grond van ca.763 m² eigen grond met onder meer een gezellige grand café, verschillende zalen voor feesten en partijen. Het terras biedt 50 zitplaatsen en in de verschillende zalen in totaal nog 200 zitplaatsen en kan nog worden uitgebreid naar ruim 300 zitplaatsen. Bij de Halve Maen is er voldoende parkeergelegenheid en een aanlegsteiger voor boten. Er is voldoende gratis parkeerplaats ter beschikking en is gelegen tegenover de Molen van Sloten.

extra informatie per 16 juni 2022
Een deel van de bebouwing van het bedrijfspand Sloterweg 1345 staat op het perceel van de Sloterweg 1349. Indien de Sloterweg 1345 en de Sloterweg 1349 twee verschillende kopers heeft zal een erfdienstbaarheid (om niet) worden gevestigd waarbij het perceel Sloterweg 1349 de bestaande bebouwing van het bedrijfspand Sloterweg 1345 dient de dulden. De erfdienstbaarheid zal komen te vervallen wanneer de bestaande bouw wordt gesloopt.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand
  • Gebruik: Leegstaand
  • Bouwjaar: 1924

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sektie F nrs. 3312, groot 7 are 63 ca (eigen grond)

Bezichtigen

dinsdag 14 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 16 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 20 juni 2022, van 14:00 tot 16:00 uur

Overige informatie

locatie
De Halve Maen ligt in het lieflijke en pittoreske oude dorpscentrum van Oud-Sloten, dat een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht is met diverse bezienswaardigheden, als de Molen van Sloten, het Kuiperijmuseum, de Brouwerij De 7 Deugden, de kleinste gevangenis, de banpaal, de waterpomp en verschillende monumenten en monumentale panden. In de directe omgeving zijn alle voorzieningen voor handen. Onder meer het winkelcentrum “Nieuw-Sloten”, sportpark Sloten, scholen, opvang, een grote speeltuin en het recreatiepark de “Oeverlanden” aan het Nieuwe Meer.

voorzieningen
De Halve Maen ligt op fietsafstand van de binnenstad van Amsterdam, het Vondelpark, Amsterdam Oud-Zuid en de Zuid-as. Het openbaar vervoer gaat of via Tram 2 naar het centrum of met de bus 195 naar Schiphol of station Lelylaan, deze stopt voor de deur. De oprit naar de A4 richting de A10, A9 en Schiphol is prettig dichtbij.

gebruik/oplevering
Er zijn geen bindende contracten met een brouwerij aanwezig. Sloterweg 1345 wordt op enkele zaken na in de huidige staat, vrij van huur en gebruik opgeleverd.

oppervlakte/NEN 2580

M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een BBMI (Branche Brede Meet Instructie) meting;

1345 | BBMI 598,60 m2 & verhuurbaar vloeroppervlak 551,98 m2

bouwjaar
ca 1924

energie (EPA)

De bedrijfsruimte heeft een energielabel E

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

milieu
- Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden, anders dan blijkt uit het indicatief bodemonderzoek uit 2006, welke beschikbaar is voor de serieus geïnteresseerden.
- Het is verkoper niet bekend of in de verkochte onroerende zaak (een) ondergrondse tank(s) bestemd voor de opslag van (milieuonvriendelijke) (vloei)stoffen aanwezig is/zijn of is/zijn geweest.
- Door makelaar-verkoper zijn wel bodemrapportages opgevraagd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, welke beschikbaar is voor de serieus geïnteresseerden.

asbest
Verkoper is niet bekend dat er asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Dit is overigens geen garantie dat er helemaal geen asbest of asbesthoudende materialen aanwezig kan of kunnen zijn.

bouwtechnisch onderzoek
- Om de potentiële koper(s) vooraf zo goed als mogelijk te informeren heeft de verkoper opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek bij de woning Sloterweg 1349. Dit onderzoek is slechts informatief en bedoeld om als verkoper maximaal te voldoen aan zijn mededelingsplicht.
- Verkoper is niet bekend dat er in de beide objecten bouwkundige gebreken zijn, anders dan mogelijk vermeld en die uit het bouwtechnische onderzoek naar voren zijn gekomen, dit is overigens geen garantie dat er helemaal geen andere bouwtechnische gebreken in de objecten aanwezig kunnen zijn
- Voor het overige wordt het object “as is” verkocht.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming

Als een geveild object niet leeg wordt afgeleverd (het is nog in gebruik bij iemand), dan rust het risico van ontruiming op de koper. Ook komen de kosten van ontruiming voor zijn rekening. De koper kan de ontruiming bewerkstelligen met behulp van een deurwaarder en desnoods met politiedwang.

bestemming
Sloterweg 1345
Plannaam: Bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Datum afdruk: 2022-01-19
Naam overheid: Gemeente Amsterdam
IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan
Plan datum: 2012-12-19
Planidn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01
Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

vergunningen, verbouwingen, aan- en uitbouwen

Verkoper heeft alle aan hem bekende gegevens en informatie omtrent aan- en uitbouwen, verbouwingen en/of bouwvergunning ter beschikking gesteld, maar kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie. Kopers wordt geadviseerd altijd zelf onderzoek te doen naar de volledigheid en/of juistheid van deze informatie.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

combinatie
Eerst wordt Sloterweg 1345 geveild, vervolgens Sloterweg 1349 en daarna alles in combinatie.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar (peildatum 01-01-2021)

OZB eigenaar | 1.921,15 per jaar
OZB gebruiker | € 1.388,10 per jaar
rioolheffing eigenaar | € 152,50 per jaar
zuiveringsheffing bedrijven | 831,10 per jaar (14,77 eenheden a € 56,27)

WOZ-waarde (peildatum 01-01-2021)

€ 1.206.000,-

kosten koper

Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten van de veiling zijn voor de koper
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan.

plok
De plok bedraagt € 9.750,- incl. btw, de kosten komen ten laste van koper.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van koper.

belasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd echter wel overdrachtsbelasting (8%).

Het restaurant “De Halve Maen” ligt aan de rand van Amsterdam in het dorpje Sloten. Het betreft een perceel grond van ca.763 m² eigen grond met onder meer een gezellige grand café, verschillende zalen voor feesten en partijen. Het terras biedt 50 zitplaatsen en in de verschillende zalen in totaal nog 200 zitplaatsen en kan nog worden uitgebreid naar ruim 300 zitplaatsen. Bij de Halve Maen is er voldoende parkeergelegenheid en een aanlegsteiger voor boten. Er is voldoende gratis parkeerplaats ter beschikking en is gelegen tegenover de Molen van Sloten.

locatie
De Halve Maen ligt in het lieflijke en pittoreske oude dorpscentrum van Oud-Sloten, dat een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht is met diverse bezienswaardigheden, als de Molen van Sloten, het Kuiperijmuseum, de Brouwerij De 7 Deugden, de kleinste gevangenis, de banpaal, de waterpomp en verschillende monumenten en monumentale panden. In de directe omgeving zijn alle voorzieningen voor handen. Onder meer het winkelcentrum “Nieuw-Sloten”, sportpark Sloten, scholen, opvang, een grote speeltuin en het recreatiepark de “Oeverlanden” aan het Nieuwe Meer.

voorzieningen
De Halve Maen ligt op fietsafstand van de binnenstad van Amsterdam, het Vondelpark, Amsterdam Oud-Zuid en de Zuid-as. Het openbaar vervoer gaat of via Tram 2 naar het centrum of met de bus 195 naar Schiphol of station Lelylaan, deze stopt voor de deur. De oprit naar de A4 richting de A10, A9 en Schiphol is prettig dichtbij.

gebruik/oplevering
Er zijn geen bindende contracten met een brouwerij aanwezig. Sloterweg 1345 wordt op enkele zaken na in de huidige staat, vrij van huur en gebruik opgeleverd.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een BBMI (Branche Brede Meet Instructie) meting;

1345 | BBMI 598,60 m2 & verhuurbaar vloeroppervlak 551,98 m2

bouwjaar
ca 1924

energie (EPA)
De bedrijfsruimte heeft een energielabel E

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld. Het/de registergoed(eren) wordt/worden verkocht en geleverd ‘as is, where is’. Zie verder de veilingvoorwaarden.

milieu
- Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het verkochte geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden, anders dan blijkt uit het indicatief bodemonderzoek uit 2006, welke beschikbaar is voor de serieus geïnteresseerden.
- Het is verkoper niet bekend of in de verkochte onroerende zaak (een) ondergrondse tank(s) bestemd voor de opslag van (milieuonvriendelijke) (vloei)stoffen aanwezig is/zijn of is/zijn geweest.
- Door makelaar-verkoper zijn wel bodemrapportages opgevraagd bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, welke beschikbaar is voor de serieus geïnteresseerden.

asbest
Verkoper is niet bekend dat er asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Dit is overigens geen garantie dat er helemaal geen asbest of asbesthoudende materialen aanwezig kan of kunnen zijn.

bouwtechnisch onderzoek
- Om de potentiële koper(s) vooraf zo goed als mogelijk te informeren heeft de verkoper opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van een bouwtechnisch onderzoek bij de woning Sloterweg 1349. Dit onderzoek is slechts informatief en bedoeld om als verkoper maximaal te voldoen aan zijn mededelingsplicht.
- Verkoper is niet bekend dat er in de beide objecten bouwkundige gebreken zijn, anders dan mogelijk vermeld en die uit het bouwtechnische onderzoek naar voren zijn gekomen, dit is overigens geen garantie dat er helemaal geen andere bouwtechnische gebreken in de objecten aanwezig kunnen zijn
- Voor het overige wordt het object “as is” verkocht.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Als een geveild object niet leeg wordt afgeleverd (het is nog in gebruik bij iemand), dan rust het risico van ontruiming op de koper. Ook komen de kosten van ontruiming voor zijn rekening. De koper kan de ontruiming bewerkstelligen met behulp van een deurwaarder en desnoods met politiedwang.

Bestemming
Sloterweg 1345
Plannaam: Bestemmingsplan Dorp Sloten en Ringvaartdijk Oost
Datum afdruk: 2022-01-19
Naam overheid: Gemeente Amsterdam IMRO-versie: IMRO2008
Type plan: bestemmingsplan
Plan datum: 2012-12-19
Planidn: NL.IMRO.0363.F1002BPSTD-VG01
Planstatus: vastgesteld
Dossierstatus: geheel onherroepelijk in werking

Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

vergunningen, verbouwingen, aan- en uitbouwen
Verkoper heeft alle aan hem bekende gegevens en informatie omtrent aan- en uitbouwen, verbouwingen en/of bouwvergunning ter beschikking gesteld, maar kan niet instaan voor de volledigheid en/of juistheid van deze informatie. Kopers wordt geadviseerd altijd zelf onderzoek te doen naar de volledigheid en/of juistheid van deze informatie.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 10% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom te grootte van tenminste 10% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn cliënt het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen uiterlijk 2 dagen na de veiling van het betreffende perceel / de betreffende percelen.

combinatie
Eerst wordt Sloterweg 1345 geveild, vervolgens Sloterweg 1349 en daarna alles in combinatie.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar (peildatum 01-01-2021)

OZB eigenaar | 1.921,15 per jaar
OZB gebruiker | € 1.388,10 per jaar
rioolheffing eigenaar | € 152,50 per jaar
zuiveringsheffing bedrijven | 831,10 per jaar (14,77 eenheden a € 56,27)

WOZ-waarde (peildatum 01-01-2021)
€ 1.206.000,-

kosten koper
Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- de kosten van de veiling zijn voor de koper
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2.;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting of BTW;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming,
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 4 weken na gunning worden voldaan.

plok
De plok bedraagt € 9.750,- incl. btw, de kosten komen ten laste van koper.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn voor rekening van koper.

belasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd echter wel overdrachtsbelasting (8%).

verzekering
De verzekeringspolissen zijn te downloaden bij de documenten op de website.

Financieel

Plok € 9.750,- incl. btw t.l.v. koper

Lasten

OZB eigenaar € 1.921,15 per jaar
OZB gebruiker € 1.388,10 per jaar
Rioolheffing € 152,50 per jaar
Zuiveringsheffing bedrijven (14,77 x € 56,27) € 831,10 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF verkoopinfo veiling en voorwaarden sloterweg 1345 en 1349 amsterdam (aangepast c. bijl) versie 3
PDF bebouwing sloterweg 1345 op perceel sloterweg 1349 220616
PDF bestemmingsplankaart sloterweg 1345 horeca 220517
PDF bodemrapportage_makelaar_sloterweg_1345_te_amsterdam 220517
PDF eigendomsbewijs sloterweg 1345 220518
PDF eigendomsinformatie sloten_noord-holland_f_3312 - sloterweg 1345 220517
PDF energielabel e sloterweg 1345 220517
PDF kostenoverzicht notaris en veilinghuis sloterweg 1345 te amsterdam (bedrijfsruimte) 220614
PDF meetrapport sloterweg 1345 220517
PDF plattegrond 1e 3-d sloterweg 1345 220517
PDF plattegrond 1e sloterweg 1345
PDF plattegrond bg 3-d sloterweg 1345 220517
PDF plattegrond bg sloterweg 1345 220517
PDF verzekeringspolis nationale nederlanden sloterweg 1345 220527
PDF verzekeringspolis perfect gebouwenverzekering sloterweg 1345 220527
PDF waterschapslasten sloterweg 1345 220519
PDF woz 2022 eigenaar sloterweg 1345 220519
PDF woz 2022 gebruiker sloterweg 1345 220519
PDF woz sloterweg 1345 220517
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.