Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45905
Status
Gegund

Omschrijving

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de kastruimte op de zesde verdieping van het gebouw gelegen te 2042 TA Zandvoort, Burgemeester van Fenemaplein 2a 0603, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, complexaanduiding 6120-A appartementsindex 392, uitmakende het negen en dertig/een honderd dertien duizend zeven honderd drie en twintigste (39/113.723e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van percelen grond, in eigendom toebehorend aan de Gemeente Zandvoort, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zandvoort sectie C nummer 6762 (waarop gesitueerd het flatgebouw Bouwes Palace) en de nummers 6764 tot en met 6778 (waarop aanwezig de footprints en ondersteunende kolommen ten behoeve van de tot het flatgebouw behorende ombouw);
2. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het balkon op de zesde verdieping van het gebouw gelegen te 2042 TA Zandvoort, Burgemeester van Fenemaplein 2a 0603, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, complexaanduiding 6120-A appartementsindex 393, uitmakende het acht en zestig/een honderd dertien duizend zeven honderd drie en twintigste (68/113.723e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap;
3. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van het balkon op de zesde verdieping van het gebouw gelegen te 2042 TA Zandvoort, Burgemeester van Fenemaplein 2a 0603, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, complexaanduiding 6120-A appartementsindex 394, uitmakende het negen en tachtig/een honderd dertien duizend zeven honderd drie en twintigste (89/113.723e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap; en
d. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning en aan- en toebehoren op de zesde verdieping van het gebouw gelegen te 2042 TA Zandvoort, Burgemeester van Fenemaplein 2a 0603, kadastraal bekend gemeente Zandvoort, sectie C, complexaanduiding 6120-A appartementsindex 395, uitmakende het zeven honderd zes/een honderd dertien duizend zeven honderd drie en twintigste (706/113.723e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap
ste (706/113.723e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder 1. gemelde gemeenschap

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1966
  • Oppervlakte wonen: 86 m²

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

In de aankomsttitel komt het navolgende voor, woordelijk luidende:
De gemeente Zandvoort is sinds enige tijd bezig met het ontwikkelen van een ''plan Middenboulevard''en ''Badhuisplein''. Informatie hierover is opvraagbaar bij de Gemeente Zandvoort; telefoonnummer 023-5740100. Koper zal verkoper niet aanspreken voor enige vorm van schade voortvloeiende uit deze plannen.''

Vier appartementsrechten, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de kastruimte, twee balkons en de flatwoning met aan en toebehoren op de zesde verdieping van het gebouw.

gebruik/oplevering
Het toegestane gebruik volgens het splitsingsreglement is: balkon, woning en kastruimte. Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als balkon, woning en kastruimte.

Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment niet bewoond door de eigenaar. Volgens een bericht van de gemeente Zandvoort, afdeling burgerzaken, met datum drie november tweeduizend tweeëntwintig, staan er geen personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed.

oppervlakte/NEN 2580
circa 86m2 volgens BAG

bouwjaar
1966

energie (EPA)
Op www.ep-online.nl staat op een definitief energielabel van C het registergoed geregistreerd.

garanties/aansprakelijkheid
In aanvulling op artikel 22 lid 2 en artikel 25 AVVE wordt het registergoed afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van aflevering blijkt te bevinden, ook indien die feitelijke toestand afwijkt ten tijde van de levering. Verkoper staat niet in voor de bouwkundige staat van het registergoed. Door verkoper worden geen garanties verleend, noch voor de materiële conformiteit van het registergoed, noch voor de juridische conformiteit van het registergoed. Het door koper voorgenomen gebruik komt voor rekening en risico van koper.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen

Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. De verkoper heeft mij, notaris, verklaard, dat hem geen feiten of omstandigheden bekend zijn waaruit blijkt dat er inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn die niet zijn ingeschreven.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Volgens een bericht van de Omgevingsdienst NHN kan geen rapport opgemaakt worden. De gegevens zijn niet compleet. Voor zover aan de verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen
Voor zover juridisch vereist worden bij deze akte gevestigd ten behoeve van het bij deze akte in erfpacht uitgegeven perceel, na te noemen ''heersend erf'' en ten laste van de aangrenzende percelen, voor zover volle eigendom van de bloot eigenaar, na te noemen ''dienend erf'', al die erfdienstbaarheden welke nodig zijn ter bestendiging van de huidige bouwkundige toestand, waaronder meer speciaal begrepen de erfdienstbaarheid van overbouw, inhoudende het recht voor het heersend erf tot het hebben en houden van overbouwingen, uitkragingen en dergelijke in, op of onder de grond van het dienend erf, zulks conform de huidige bestaande bouwkundige situatie.''

''Volmacht rectificatie voor bepaalde tijd Vereniging van Eigenaars Bouwes Palace Zandvoort voormeld verleent bij deze een onherroepelijk volmacht aan ieder van de medewerkers van het kantoor van mij, notaris, om medewerking te verlenen aan het rectificeren van deze akte. Deze volmacht wordt verleend voor de duur van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het passeren van deze akte. De volmacht zal niet worden gebruikt dan nadat voormelde vereniging in kennis is gesteld van het voornemen over te gaan tot rectificatie van deze akte, tenzij het betreft een rectificatie van kennelijke misslagen (clerical error).''

splitsing
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed deel uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op negen december negentienhonderdzevenenzeventig

risico

In de aankomsttitel komt het navolgende voor, woordelijk luidende:
De gemeente Zandvoort is sinds enige tijd bezig met het ontwikkelen van een ''plan Middenboulevard'' en ''Badhuisplein''. Informatie hierover is opvraagbaar bij de Gemeente Zandvoort; telefoonnummer 023-5740100. Koper zal verkoper niet aanspreken voor enige vorm van schade voortvloeiende uit deze plannen.''

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar 10 en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan de koper de eigenaar en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming.

bestemming
De gemeente Zandvoort is sinds enige tijd bezig met het ontwikkelen van een ''plan Middenboulevard'' en ''Badhuisplein''. Informatie hierover is opvraagbaar bij de Gemeente Zandvoort; telefoonnummer 023-5740100. Koper zal verkoper niet aanspreken voor enige vorm van schade voortvloeiende uit deze plannen.''

Het toegestane gebruik volgens het splitsingsreglement is: balkon, woning en kastruimte. Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu in gebruik als balkon, woning en kastruimte.

VvE

Vereniging van Eigenaren ''Bouwes Palace'' te Zandvoort

erfpacht
Voortdurend erfpacht 1 maart 2013 – 28 februari 2063
De betaling van de totale canon geschiedt namens alle eigenaren van de appartementsrechten door de Vereniging van Eigenaars Bouwes Palace in halfjaarlijkse termijnen, bij vooruitbetaling te voldoen, voor het eerst op de datum van het verlijden van de notariële akte van vestiging.

waarborgsommen
De in artikel 27 lid 6 van de AVVE vermelde opschortende voorwaarde is niet van toepassing op de verplichting van de koper tot betaling van de waarborgsom.

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester. Voor het bieden via internet is artikel 4.3 lid 10 van de bijzondere veilingvoorwaarden van toepassing. Voor het bieden in de zaal is het bepaalde in de Algemene Veilingvoorwaarden hiermee van toepassing.

acte de command/bieden voor een ander
Een akte de command is toegestaan. Verkoper heeft niet bepaald dat dit niet mogelijk is.

De Verkoper heeft het recht de vertegenwoordigde te accepteren of niet te accepteren. Als de Verkoper de vertegenwoordigde niet accepteert, wordt de Bieder geacht uitsluitend voor zichzelf te hebben geboden. Als de Verkoper de vertegenwoordigde wel accepteert, wordt de vertegenwoordigde geacht zelf het Bod te hebben uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 van dit artikel bepaalde. In dat geval zal de Notaris een Akte de command passeren met vermelding van de vertegenwoordigde.

gunning
Als de verkoper niet tot gunning overgaat, worden:
- de kosten en heffingen die de koper al heeft betaald, terugbetaald;
- de waarborgsom terugbetaald en/of de bankgarantie teruggestuurd; 16
- de internetborg vrijgegeven.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Onroerende zaak belasting (OZB) I € 272,23 per jaar
Waterschapslasten I € 82,78 per jaar
Erfpachtcanon I € 945,60 per jaar

Maandelijkse bijdrage VvE I € 563,23

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 398.000,-

kosten koper
a. Het registergoed is een tot bewoning bestemd recht op een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan de koper in rekening gebracht:
- het volledige veilinghonorarium voor de notaris, welk honorarium (inclusief werkzaamheden die verricht worden bij een eventuele onderhandse vekroop op grond van artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) voor de ntaris op basis van een uurtarief ad tweehonderdvijfenzeventig euro (€ 275,00) exclusief eenentwintig procent (21%) omzetbelasting;
- de overdrachtsbelasting;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche, begroot op driehonderdnegenenzeventig euro vijftig cent (€ 379,50);
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is.
b. De kosten waarvoor koper op grond van de wet aansprakelijk is, zoals hiervoor onder a bedoeld zijn:
- de (eventuele) achterstallige waterschapslasten.
- achterstallige servicebijdrage Vereniging van Eigenaars 2021 € 3.987,37
- achterstallige servicebijdrage Vereniging van Eigenaars 2022 tot en met januari 2023 € 6.933,71
- achterstallige erfpachtcanon t/m februari 2023 € 2.241,83

Deze kosten zijn nog niet betaald en komen met de lopende termijnen tot de datum van betaling voor rekening van de koper. Eventuele overige achterstallige en lopende eigenaarslasten komen niet voor rekening van de koper.

betaling koopsom
Uiterlijk 6 weken na gunning

plok

1% inclusief btw ten laste van verkoper.

kosten notaris
- schatting notarieel honorarium thans geschat op € 6.655,00 (inclusief 21% btw), begroot op 20 uur á € 275,00 exclusief 21% btw per uur;
- Kadastrale rechten onbelast: € 137,50;
- Kadastrale rechten belast: € 242,00 (inclusief 21% btw);

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Financieel

Plok 1% inclusief btw ten laste van verkoper
Indicatie veilingkosten € 7000 (per 10-11-2022 om 17:12 )
De indicatie veilingkosten is exclusief de overige bijkomende kosten voor koper(zie kostenoverzicht) (per 24-11-2022 om 15:33)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 24-11-2022 om 15:32)

Lasten

Onroerende zaak belasting (OZB) € 272,23 per jaar
Waterschapslasten € 82,78 per jaar
Erfpachtcanon € 945,60 per jaar
Maandelijkse bijdrage VvE € € 563,23 p.m.
Achterstallige servicekosten VvE 2021 € per jaar
Achterst. servicekosten VvE 2022 t/m januari 2023 € per jaar
Achterstallige erfpachtcanon € per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-0473010000001218
PDF Bodemloketrapport
PDF Brondocument_HYP4_5692_1_2042TA2a0603_07-11-2022_10-55-19
PDF Brondocument_HYP4_65546_162_2042TA2a0603_02-06-2022_15-42-37
PDF Centrum uit te werken bestemming
PDF Plankaart
PDF Rectificatie wijziging splitsing Brondocument_HYP4_65588_65_2042TA2a0603_02-06-2022_15-42-42
PDF Toelichting - t_NL.IMRO.04730000Middenboulevard-
PDF Uitgifte voortdurend recht van erfpacht Brondocument_HYP4_65554_24_2042TA2a0603_02-06-2022_15-42-40
PDF Voorschriften_NL.IMRO.04730000Middenboulevard-
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-11-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.