Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45915
Status
Gegund

Omschrijving

Veiling wegens sterfgeval van een verhuurde woning op de eerste verdieping aan de Chasséstraat te Amsterdam. De huuropbrengst per jaar bedraagt € 4.697,52. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd en beschikt over een energielabel D.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd
  • Bouwjaar: 1923
  • Oppervlakte wonen: 62 m²

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend te 1057 JH Amsterdam, Chasséstraat 56 1, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord Holland), sectie C, complexaanduiding 10604-A, appartementsindex 2, uitmakende het één zesde (1/6) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaand uit het voortdurende recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstal, zijnde een woonhuis, bevattende een benedenhuis en drie afzonderlijke bovenwoningen, gelegen aan de Casséstraat 56 te Amsterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie C, nummer 5714, groot één are dertien centiare,

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Veiling wegens sterfgeval van een verhuurde woning op de eerste verdieping aan de Chasséstraat te Amsterdam. De huuropbrengst per jaar bedraagt € 4.697,52. Het object wordt in verhuurde staat opgeleverd en beschikt over een energielabel D.

locatie
Het object is gelegen tussen de Kostverloren Vaart en de Admiraal de Ruyterweg te Amsterdam.

gebruik/oplevering

De woning wordt in verhuurde staat opgeleverd.

oppervlakte (NEN 2580)
Totaal: BVO 72,50 m2 | GO wonen 65,20 m2

bouwjaar
1923

energie (EPA)
Energielabel D | geldig tot 15-11-2032.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen enkele garantie en is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling dan wel schriftelijk is medegedeeld.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestigingswet 2014

milieu
Zie bodemrapportage.

fundering
Onbekend/geen garanties.

splitsing
Zie splitsingsakte.

risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing.

bestemming
Het bestemmingsplan ‘De Baarsjes’ is van toepassing (ruimtelijkeplannen.nl)
planstatus | onherroepelijk vastgesteld (2018-05-16)
type plan | bestemmingsplan
enkelbestemming | wonen.

VvE
De VvE is in eigen beheer en wordt geadministreerd door de eigenaar van de Chasséstraat 56-hs te Amsterdam.

erfpacht
Het betreft een voortdurend recht van erfpacht, AB 1994, de huidige canon is afgekocht tot en met 31 augustus 2047.

waarborgsommen
Huurder heeft een waarborgsom van € 363,02 betaald. Hierover wordt geen rente vergoed.

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.
De veiling vindt plaats in twee fasen: De eerste (de inzet) bij opbod, De tweede (de afslag) bij afmijning. Dit gebeurt na elkaar in een zitting.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst
Chasséstraat 56-I | € 4.697,52 p.j.

lasten per jaar
OZB I € 135,66,-
Servicekosten I € 960,-
Waterschapslasten I € 47.27,-
Rioolrecht I € 152,50,-

WOZ-waarde
Chasséstraat 56-I | € 323.000,- (waardepeildatum 1-1-2021).

kosten koper
Zie kostenoverzicht en bijzondere veilingvoorwaarden op de website.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 12 januari 2023

plok
De plokpenning bedraagt € 2.250,- excl. btw. De directie-makelaar betaalt de inzetpremie, indien inzetter makelaar-koper, conform het bepaalde in art 7 lid 2 A AVEA 2001 aan de notaris uiterlijk op de dag van de veiling door overmaking naar of storting op diens kwaliteitsrekening voor derdengelden.

kosten notaris
Zie kostenoverzicht en bijzondere veilingvoorwaarden op de website.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd via de VvE voor voldoende bij een solide maatschappij. Koper kan de verzekering wel overnemen.

Financieel

Plok € 2.250,- exclusief btw t.l.v. verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 07-12-2022 om 16:17)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF chasse - afschrift openbaar register - hyp4 dl 82559 nr 00055 huisvestingsverordening chassestra 221114
PDF bag-viewer-chasse 221114
PDF bodemrapportage_makelaar_chassestraat_56_1__te_amsterdam_2022110811171308 221114
PDF eigendomsinformatie chassestraat 56-1 221123_1
PDF chassestraat 56 timmerwerk 221117
PDF hovk- chasse 56-1 221114 (ger)
PDF jaarrekening 2021 221114
PDF meetrapport woning media - chassestraat 56-1 amsterdam 221208
PDF mijn erfpacht _ detail professional 221114
PDF notulen VVE vergadering 221117 (ger)
PDF schilderwerk voorgevel 221117
PDF splitsingsakte chassestraat 56 221123
PDF wijziging splitsingsakte chassestraat 56 221123
PDF woz-waardeloket - chassestraat 56-1, amsterdam 221114
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.