Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
45920
Status
Veiling

Omschrijving

Fraai pand midden in de Pijp! Geheel verhuurd pand op eigen grond aan de Rustenburgerstraat 359 te Amsterdam. Het pand bestaat uit 4 verhuurde woningen en een zolderverdieping. De locatie nabij de Ferdinand Bolstraat, de Albert Cuyp én op fietsafstand het het centrum is ideaal te noemen. In de directe omgeving zijn tal van winkels en gezellige horecagelegenheden te vinden.

Het pand is thans geheel verhuurd op basis van huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.
Huurgegevens:
359-hs: € 401,52 per maand I Servicekosten per jaar: € 0,00
359-1: € 750,72 per maand I Servicekosten per jaar: € 135,-
359-2: € 435,04 per maand I Servicekosten per jaar: € 51,-
359-3: € 429,08 per maand I Servicekosten per jaar: € 51,-

Totale huur per jaar is derhalve € 24.196,32 en de servicekosten per jaar zijn € 237,-

Kenmerken

  • Type registergoed: Beneden- en bovenwoning
  • Gebruik: Verhuurd
  • Bouwjaar: 1904

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Zodra dit bekend is zullen wij dat direct melden.

Overige informatie

Kijk voor de uitgebreide informatie over dit object op www.eersteamsterdamse.nl en ga vervolgens naar 'veilingaanbod'. Klik vervolgens op het betreffende object.

Fraai pand midden in de Pijp! Geheel verhuurd pand op eigen grond aan de Rustenburgerstraat 359 te Amsterdam. Het pand bestaat uit 4 verhuurde woningen en een zolderverdieping. De locatie nabij de Ferdinand Bolstraat, de Albert Cuyp én op fietsafstand het het centrum is ideaal te noemen. In de directe omgeving zijn tal van winkels en gezellige horecagelegenheden te vinden.

Het pand is thans geheel verhuurd op basis van huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd.

gebruik/oplevering
Geheel verhuurd (4 eenheden, 4 huurovereenkomsten). Er zijn geen huurcommissiezaken, rechtsgeschillen etc. bekend.

oppervlakte/NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting;
• Rustenburgerstraat 359-HS: 61,55 m² GO wonen
• Rustenburgerstraat 359-1: 63,15 m² GO wonen
• Rustenburgerstraat 359-2: 61,43 m² GO wonen
• Rustenburgerstraat 359-3: 61,43 m² GO wonen

bouwjaar
1904

energie (EPA)
M.b.t. de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc.

• Rustenburgerstraat 359-HS: F, geldig tot 01-12-2024
• Rustenburgerstraat 359-1: E, geldig tot 06-01-2025
• Rustenburgerstraat 359-2: G, geldig tot 06-01-2025
• Rustenburgerstraat 359-3: G, geldig tot 06-01-2025

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie / is niet aansprakelijk voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc. In het bijzonder ook niet ten aanzien van de juistheid van de NEN metingen.123 makelaar, de veilende notaris en het veilinghuis aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie zoals beschikbaar gesteld door derden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens recente kadastrale recherche zijn de navolgende publiekrechtelijke beperkingen bekend:
Publiekrechtelijke beperking: Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing
Betrokken gemeente: Gemeente Amsterdam
Afkomstig uit stuk: Hyp4 82559/00055 Ingeschreven op 11-11-2021
Beperking op basis van een overheidsbesluit (vestiging)

milieu
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hem een bodemonderzoek, uitgevoerd in 2008 door de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam, t.b.v. herinrichting van de openbare weg bekend is waaruit blijkt dat de bodem ter plaatse verontreinigd is. Verkoper is niet bekend met feiten waaruit blijkt dat het registergoed dermate verontreinigd is met giftige, chemische en/of andere voor de gezondheid schadelijke stoffen dat het aannemelijk is dat eventuele aanwezige verontreiniging volgens de thans geldende milieuwetgeving aanleiding zou geven tot het opleggen van een saneringsverplichting of het nemen van (extra) maatregelen.
Voorst is het verkoper niet bekend dat er zich in het registergoed (ondergrondse) opslagtanks zoals olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem tevens niet bekend dat er zich in het registergoed asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

asbestclausule
In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen aanwezig zijn.Bij eventuele verwijdering van asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden genomen. Koper verklaart hiermee bekend te zijn en vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enig asbest en/of asbesthoudende materialen in de onroerende zaak kan voortvloeien.

risico

Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
Niet van toepassing. Het object wordt geheel verhuurd geveild onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.

bestemming
Bestemming volgens BAG en bestemmingsplankaart is wonen.

VvE
niet van toepassing

overige bepalingen
Het object is gelegen op eigen grond. Er is door verkoper ten aanzien van het object geen splitsingsvergunning aangevraagd.

niet zelfbewoningsclausule
Koper is op de hoogte van het feit dat de verkoper het verkochte niet zelf feitelijk heeft gebruikt en dat hij derhalve koper niet heeft kunnen informeren over alle eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou kunnen zijn geweest als hij het verkochte zelf feitelijk had gebruikt. In dit kader zijn partijen uitdrukkelijk overeengekomen dat dergelijke eigenschappen c.q. gebreken voor rekening en risico van koper komen. Koper vrijwaart verkoper voor alle eventuele aanspraken deswege

ouderdomsclausule

Koper verklaart bekend te zijn met het feit dat het verkochte meer dan 100 jaar oud is. Dit houdt in dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe(re) registergoederen. Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij niet in voor de kwaliteit van onder andere vloeren, dak, de fundering, de rookkanalen, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de in het verkochte aanwezige installaties; voorts staat verkoper niet in voor de eventuele afwezigheid van enig ongedierte casu quo schimmels (zwam en dergelijke) en/of houtworm en boktor en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Verkoper kan tevens uitdrukkelijk niet instaan voor de kwaliteit van de fundering. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in de koopakte omschreven, door koper voorgenomen gebruik, van het verkochte. Koper aanvaardt het verkochte “as is, where is”, in de ruimste zin van het woord en derhalve alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit, voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkochte kunnen zijn. In dit kader zijn partijen overeengekomen dat bedoelde eigenschappen, gebreken of belemmeringen geheel voor rekening en risico van koper komen en koper vrijwaart verkoper voor alle aansprakelijkheid dienaangaande.
Koper aanvaardt derhalve onverkort onder andere de bouwkundige, juridische, technische, milieukundige en feitelijke staat waarin het verkochte zich bevindt.

Koper vrijwaart verkoper voor schade, kosten en/of iedere aanspraak van derden – daaronder begrepen de bevoegde autoriteiten - die het gevolg is of zijn van, respectievelijk verband houden met het eventueel verontreinigd zijn van de bodem en/of het grondwater onder het gebouw en/of aanpalende percelen, alsmede van mogelijkerwijs nog verborgen gebleven verontreiniging van de bodem en/of het grondwater. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle schade/kosten en iedere aansprakelijkheid die voortvloeit/ voortvloeien uit de mogelijke aanwezigheid in het verkochte van asbest, asbesthoudende materialen dan wel andere voor de gezondheid schadelijke materialen.

NEN 2580
De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de (verkoop)informatie en/of de aanmelding op de website van het veilinghuis en/of andere websites is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft in voorkomende gevallen met name te maken met deze meetmethode.
Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld of afwijken van eventuele toekomstige metingen, wordt dit uitdrukkelijk door (aspirant) koper aanvaard. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, uitdrukkelijk ook niet met betrekking tot eventuele aanpassing van de koopsom. Verkoper, 123makelaar, de veilende notaris en het veilinghuis aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

waarborgsommen

Door huurders zijn wel waarborgsommen betaald. De door de huurders betaalde waarborgsommen worden wel met de koper verrekend.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

FINANCIËLE INFORMATIE

huuropbrengst

Rustenburgerstraat 359-HS: €401,52 per maand I € 4818,24 per jaar I Waarborgsom: € 249,58
Rustenburgerstraat 359-1: € 750,72 per maand I € 9008,64 per jaar I Waarborgsom: € 600,-
Rustenburgerstraat 359-2: € 435,04 per maand I € 5220,48 per jaar I Waarborgsom: € 215,55
Rustenburgerstraat 359-3: € 429,08 per maand I € 5148,96 I Waarborgsom: € 170,17
Totale huuropbrengst: € 24.196,32 I Totale waarborgsom: € 1235,30

lasten per jaar:
onroerende zaak belasting I € 739,62
rioolrecht/aansluitrecht I € 610,00
waterschapslasten I € 219,81
totale lasten per jaar I € 1.569,43

WOZ-waarde
De WOZ-waarde op peildatum 01-01-2021 bedraagt:
Rustenburgerstraat 359-HS: € 468.000,-
Rustenburgerstraat 359-1: € 425.000,-
Rustenburgerstraat 359-2: € 425.000,-
Rustenburgerstraat 359-3: € 425.000,-
Totaal: € 1.761.000,-

kosten verkoper
Uiterlijk op de hierna genoemde datum levering dient verkoper te betalen:
- de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 onder a t/m d van de AVA/AVEA 2001;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.1;
- courtage makelaar-verkoper, indien aangewezen;
- plokpenning ad € 12.500,- inclusief btw;
- eventuele plaatsing extra veilingadvertentie in Het FD € 450,00 exclusief BTW;
- etc.,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

kosten koper

Uiterlijk binnen 8 dagen dient koper te betalen:
- het bedrag gelijk aan de overdrachtsbelasting welke bij de levering verschuldigd zal zijn;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris;
- de kosten van een eventuele akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de waarborgsom;
- de kosten van het veilinghuis volgens haar tarief art. 1.2., inclusief de eventuele kosten van het bieden via internet;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- kosten van ''openbare verkoop.nl''';
Een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 31-12-2022.

levering
Levering en koopsom uiterlijk per 31-12-2022 of zoveel eerder.

plok
€ 12.500,- inclusief btw ten laste van verkoper.

kosten notaris
Notariaal honorarium (ten laste van koper) bij gunning: 0,75% van de koopsom(men) excl. btw.
Naast dit notarieel honorarium worden nog de gebruikelijke kadastertarieven in rekening gebracht zijnde: 1x 137,50 euro vrij van btw ter zake inschrijving levering, 1 x 70,00 euro excl. btw ter zake kadastrale recherches en 20 euro excl. btw ter zake recherches per persoon.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Levering zal in 2022 plaatsvinden.

verzekering

Het registergoed is tot datum levering verzekerd via verkoper bij Nationale Nederlanden voor € 1.188.000,-.

Financieel

Plok € 12.500,- inclusief btw t.l.v. verkoper.

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF avg eigendomsinformatie 221116
PDF bag viewer rustenburgerstraat 359-bgg 221110
PDF bag viewer rustenburgerstraat 359-1 221110
PDF bag viewer rustenburgerstraat 359-2 221110
PDF bag viewer rustenburgerstraat 359-3 221110
PDF bodemrapportage rustenburgerstraat 359 221110
PDF energielabel - rustenburgerstraat 359-hs 221110
PDF energielabel - rustenburgerstraat 359-I 221110
PDF energielabel - rustenburgerstraat 359-II 221110
PDF energielabel - rustenburgerstraat 359-III 221110
PDF plattegrond begane grond 221110
PDF plattegrond bergingen 221110
PDF plattegrond woonetage I 221110
PDF plattegrond woonetage II 221110
PDF plattegrond woonetage III 221110
PDF woz-waardeloket - rustenburgerstraat 359-h, amsterdam 221110
PDF woz-waardeloket - rustenburgerstraat 359-1, amsterdam 221110
PDF woz-waardeloket - rustenburgerstraat 359-2, amsterdam 221110
PDF woz-waardeloket - rustenburgerstraat 359-3, amsterdam 221110

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.