Veilingdatum
20 februari 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45947
Status
Vervallen

Omschrijving

het recht van erfpacht met betrekking tot een perceel grond, eigendom van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad B.V., met het zich daarop bevindende woonhuis en verdere aanhorigheden gelegen te 1567 KK Assendelft, gemeente Zaanstad, Zwarte Ring 191, kadastraal bekend gemeente Assendelft, sectie N, nummer 3935 ter grootte van eenhonderd en achttien vierkante meter (118 m2).

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 2008
  • Oppervlakte wonen: 115 m²
  • Oppervlakte perceel: 118 m²

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

EXTRA INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE ZELFBEWONINGSPLICHT
Op grond van de Algemene Bepalingen Erfpacht BKZ geldt:
''4.13 Het is erfpachter niet toegestaan het goed waarop het recht van erfpacht rust te verhuren of te verpachten, dan wel het recht van erfpacht geheel of ten dele in ondererfpacht te geven of te splitsen dan wel afstand van het erfpachtrecht in - al dan niet zakelijk - genotsrecht te doen.''

(er is dus sprake van zelfbewoningsplicht!)

Vragen met betrekking tot de BKZ erfpachtpalingen kunt u richten naar: info@betaalbarekoopwoningen.nl

Overige informatie

Het recht van erfpacht eindigende 31-12-2056 met betrekking tot een perceel grond, eigendom van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad B.V., gevestigd te Ebbehout 31 te 1507 EA Zaandam, met het zich daarop bevindende woonhuis en verdere aanhorigheden gelegen te 1567 KK Assendelft, gemeente Zaanstad, Zwarte Ring 191, kadastraal bekend gemeente Assendelft, sectie N, nummer 3935 ter grootte van eenhonderd en achttien vierkante meter (118 m2), (het ''Registergoed''), daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek;

gebruik/oplevering
Woning als hoofdverblijf voor de erfpachter en zijn gezin.

Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. De Hypotheekhouder kan niet garanderen dat het Registergoed niet in gebruik is bij derden of verhuurd is aan derden.

oppervlakte/NEN 2580
ca.115 m2 (volgens BAG)

bouwjaar
2008

energie (EPA)
De Rechthebbende is verplicht om een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen beschikbaar te stellen aan de koper. Verkoopster verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een definitief energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen. De koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de Verkoopster voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake. De koper is zich ervan bewust dat indien hij een energielabel als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.

garanties/aansprakelijkheid
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Geen

omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Zie artikel 15 van de bijzondere veilingvoorwaarden.

erfpacht
De canon is inkomensafhankelijk en bedraagt maximaal € 2.560,00 per jaar. De vervaldatum van de canon is 31 januari van ieder jaar. Per 31 januari 2023 is er volgens een opgave van de erfverpachter een achterstand van € 5.080,49. De achterstallige canon is tevens voor rekening van de koper. Verder zie bijzondere veilingvoorwaarden.

milieu
Zie bodemloket en bijzondere veilingvoorwaarden.

splitsing
Niet van toepassing.

risico
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de Koper.

ontruiming
De Schuldenaar/Rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het Registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan Koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.

De Schuldenaar/Rechthebbende zal op vertoon van het voormelde proces verbaal tot ontruiming worden genoodzaakt op de wijze als bepaald in de artikelen 556 en 557 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de Koper te stellen. Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan, zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van een dergelijke overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.

bestemming
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed/ bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan “Saendelft’ van de gemeente Zaanstad, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage);
(b) het rapport van het Bodemloket de dato zeven december tweeduizend tweeëntwintig, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (bijlage).
(c) voormelde erfpachtvoorwaarden, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het Registergoed is: woning als hoofdverblijf voor de erfpachter en zijn gezin.

waarborgsommen
Op 21 februari 2023 dient 10% van de koopprijs ter voldoening van de kosten te worden gestort op de derdengelden van de notaris.
Op 7 maart 2023 dient de waarborgsom ad 10 % van de koopprijs te worden gestort op de derdengelden van de notaris.

het bieden
De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl of www.eersteamsterdamse.nl plaatsvinden.

acte de command
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk erop gewezen dat het bieden voor een ander niet is toegestaan bij de veiling, tenzij na de opbod- en afslagfase op de veilingdag aan de notaris de opdrachtgever/vertegenwoordigde bekend wordt gemaakt.

gunning
Uiterlijk 28-2-2023

FINANCIËLE INFORMATIE

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 362.000,-

kosten koper
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. de achterstallige erfpachtcanon die het lopende of die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar zijn
geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
f. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.

Voor een specificatie van het honorarium en de kosten wordt verwezen naar de na te vermelden veilingsite, alsmede www. veilingnotaris.nl en www.eersteamsterdamse.nl:
€ 10.325,52 (zie ‘Specificatie indicatie kosten in PDF’ op de website)

aanvaarding
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

opkoopbescherming
De koper is volledig bekend met het genoemde in artikel 19 en stemt met het doen van een bieding expliciet in met het vorenstaande en accepteert de (juridische) gevolgen daarvan.

verrekening baten en lasten
Achterstallige canon € 5.080,49.

betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.

plok
De inzetpremie bedraagt 1% van de inzetsom inclusief eventuele verschuldigde omzetbelasting ten laste van verkoper.

kosten notaris
Zie ‘Specificatie indicatie kosten in PDF’ op de website.

belasting
Voor zover bekend aan Schuldeiseres is ter zake de verkrijging van het Registergoed tien en vier/tiende procent (10,40%) overdrachtsbelasting, geen omzetbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van Koper.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom incl. btw t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 10326 (per 19-01-2023 om 15:09 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-01-2023 om 15:08)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF 20221207_luchtfoto_zwarte_ring_191_1567kk_assendelft
PDF bodemloketRapport Zwarte
PDF bestemmingsrapport_zwarte_ring_191_1567kk_assendelft_Saendelft
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-02-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.