Veilingdatum
20 februari 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45931
Status
Vervallen

Omschrijving

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, gelegen te 1012 SN Amsterdam, Hekelveld 4 2, kadastraal bekend gemeente Amsterdam F, sectie F, complexaanduiding 7712, appartementsindex 4, uitmakende het twee/elfde (2/11de) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw, omvattende een bedrijfsruimte en afzonderlijke bovenwoningen met ondergrond en erf, staande en gelegen te Amsterdam aan de Hekelveld 4, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F nummer 6735, groot achtenveertig vierkante meter.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Overige
  • Bouwjaar: 1928
  • Oppervlakte wonen: 30 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Amsterdam F, sectie F, complexaanduiding 7712, appartementsindex 4

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping, bestaande uit een studio-appartement voorzien van een open keuken en een badkamer.

indeling
De directie-makelaar heeft het appartement niet van binnen kunnen inspecteren.

Vermoedelijke indeling:
Entree gemeenschappelijk trappenhuis op de begane grond. Tweede verdieping: Entree appartement, meterkast, technische ruimte met wasmachineaansluiting, open keuken, woon-/slaapkamer, badkamer voorzien van een douche.

locatie
Gelegen in het centrum Amsterdam tussen de Prins Hendrikkade en de Spuistraat met uitzicht naar het Centraal Station. Het centrum heeft alle soorten winkels, cafés en restaurants in handbereik.

gebruik/oplevering
Ten tijde van de inspectie heeft de directie-makelaar het appartement niet kunnen betreden. De directie-makelaar heeft niet kunnen constateren of het object ten tijde van de inspectie door de eigenaar in gebruik is, dan wel dat de woning door derde wordt bewoond. Voor zover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed niet in gebruik bij Rechthebbende.

oppervlakte/NEN 2580
Circa 30 m² (bron: BAG-viewer).

bouwjaar
1928 (bron: BAG-viewer).

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energielabel of een daaraan gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal daar ook voorafgaand aan de levering niet over beschikken. Koper aanvaardt dit gegeven en maakt geen aanspraak op verstrekking van één van voornoemde documenten.

garanties/aansprakelijkheid
Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft. De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel splitsing, betrokken rechtspersoon gemeente Amsterdam, afkomstig uit stuk Hyp 4 deel 82559 nummer 55, ingeschreven op 11 november 2021.

milieu
Er is geen technisch- of milieuonderzoek uitgevoerd door verkoper. Verkoper heeft geen asbestinventarisatie uit laten voeren. Alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen komen volledig voor risico van koper. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van asbest kan voortvloeien.

fundering
Het is bij notaris niet bekend wat de staat van de fundering is.

splitsing
Het gebouw is gesplitst in appartementsrecht op 5 september 2002 voor Mr J. Blom te Haarlemmermeer en gewijzigd op 23 juli 2013 voor de waarnemer van notaris Mr K.M. Brons te Amsterdam.

risico
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het Registergoed voor de Koper.

ontruiming
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de Koper om op zijn kosten ontruiming van het Registergoed te bewerkstelligen. De Verkoopster staat niet in voor Kopers bevoegdheid tot ontruiming.

bestemming
Het object heeft de bestemming wonen.
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) de relevante voorschriften van de bestemmingsplannen:
(i) Postcodegebied 1012; 9
(ii) Winkeldiversiteit Centrum;
(iii) Kantoor met baliefunctie Centrum;
(iv) Grondwaterneutrale Kelders;
(v) voorbereidingsbesluit Darkstores/flitsbezorgers.

VvE
Vereniging Eigenaars Gebouw Hekelveld 4 te Amsterdam.

Volgens opgave van de administrateur van de Vereniging van Eigenaars bedragen de bijdragen € 73,00 per maand. De achterstallige bijdragen zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per 29 november 2022: nihil. Het aandeel in het reservefonds bedraagt: € 2.763,23.

erfpacht
Eigen grond

waarborgsommen
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk 21-02-2023 om 14:00 uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van 10% van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk 5 werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

het bieden
De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.openbareverkoop.nl of www.eersteamsterdamse.nl plaatsvinden.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich hierover uiterlijk op de zesde werkdag na de afslag voor 17:00 uur uitspreken.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB I € 118,02 op basis van het tarief van 2022.
Waterschapslasten I € 35,08 op basis van het tarief van 2022.
Bijdrage VvE I € 73,00 per maand (2022)

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 281.000,-

kosten koper
- de overdrachtsbelasting;
- het honorarium van de Notaris;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van ontruiming;
- mutatiekosten vereniging van eigenaars;
- de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
- eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald

aanvaarding
De koper aanvaardt het Registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het Registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het Registergoed behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens Verkoopster dan wel de Veilingnotaris.
In aanvulling op het vorenstaande geven de Verkoopster en de Veilingnotaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het Registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

verrekening baten en lasten
Zie gepubliceerd kostenoverzicht.

betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.

plok
De inzetpremie (plok) voor het Registergoed bedraagt 1% van de koopsom en wordt in rekening gebracht bij de verkoper en komt ten laste van de opbrengst.

kosten notaris
Zie ‘Specificatie indicatie kosten in PDF’ op de website.

belasting
Ter zake van de verkrijging van het verkochte zal door koper overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

verzekering
Het risico gaat over op moment van levering (zie artikel 5 bijzondere veilingvoorwaarden).

Financieel

Plok 1% van de koopsom t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 6252 (per 19-01-2023 om 15:16 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-01-2023 om 15:15)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Veilingbrochure Hekelveld 4-2 Amsterdam
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_a1105bpstd_vg03
PDF bodemloketRapport
PDF uittreksel_kadastrale_kaart_1012SN42_28-09-2022_09-38-31
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_ga2201vbgst_vg01
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_ga2102pbpgst_vg01
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_a1905pbpstd_vg01
PDF 20220928_bestemmingsrapport_hekelveld_4_2_1012sn_amsterdam_nl_imro_0363_a1810gustd_vg01
PDF deel 1 bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum
PDF deel 2 bestemmingsplan Winkeldiversiteit Centrum
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 03-02-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.