Veilingdatum
20 februari 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
45962
Status
Vervallen

Omschrijving

Nieuwbouw 3-kamer maisonnette, gelegen op de eerste en tweede verdieping van het gebouw. Op de begane grond zijn winkels/ bedrijfsruimten gesitueerd. Balkon op het zuidwesten en een hal en berging op de begane grond.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Portiekflat
  • Kamers: 4
  • Gebruik: Leegstaand
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2020
  • Oppervlakte wonen: 127 m²
  • Inhoud: 430 m³

Kadastrale informatie

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste en tweede verdieping van na te melden gebouw met een hal en een berging op de begane grond van dat gebouw, gelegen te 1753 BB Sint Maartensvlotbrug, Zeeweg 53D, kadastraal bekend gemeente Zijpe, sectie G, complexaanduiding 3097, appartementsindex 4, uitmakende het driehonderdnegenenveertig / duizendste (349/1000ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw, omvattende twee (2) winkels op de begane grond en twee (2) bovenwoningen, staande en gelegen aan de Zeeweg te Sint Maartensvlotbrug, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Zijpe, sectie G nummer 2441, groot een are en vijfenzestig centiare (1 a 65 ca),

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Nieuwbouw 3-kamer maisonnette, gelegen op de eerste en tweede verdieping van het gebouw. Op de begane grond zijn winkels/ bedrijfsruimten gesitueerd. Balkon op het zuidwesten en een hal en berging op de begane grond.

locatie
De woning is gelegen vlakbij Schagen en de prachtige noord-zee kust met ook de natuurgebieden Het Zwanenwater en het Pettemerbos in de buurt.

gebruik/oplevering
Het registergoed is, voor zover bekend, op dit moment niet in gebruik bij de eigenaar. Uit onderzoek ter plaatse is niet gebleken van gebruik van het registergoed door de eigenaar of anderen.

oppervlakte/NEN 2580
ca. 127 m2 volgens BAG

bouwjaar
2021

energie (EPA)
Er is geen geldig energielabel van het registergoed geregistreerd. De eventuele gevolgen van het niet hebben van een gevalideerd label zijn voor rekening en risico van de eigenaar.

garanties/aansprakelijkheid
Er worden door verkoper geen garanties verleend.
Voor zover de wet dit toestaat sluiten verkoper en de notaris elke aansprakelijkheid uit.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. In verband hiermee heeft de verkoper bij de gemeente Schagen geïnformeerd naar de aanwezigheid van publiekrechtelijke beperkingen.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Met betrekking tot het registergoed zijn de verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen bekend.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden. Voor zover aan verkoper bekend, is in het registergoed geen ondergrondse tank voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig. Voor meer informatie wordt verwezen naar het ‘rapport bodemloket’ op de website.

risico
1. Verkoper staat er niet voor in dat het registergoed vrij van bijzondere lasten en beperkingen, waaronder mede begrepen rechten, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en retentierechten wordt geleverd. Koper kan zich er niet op beroepen dat het registergoed bezwaard is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten of dat het registergoed niet aan de overeenkomst voldoet, tenzij verkoper dat wist. Evenmin staat verkoper in voor de afwezigheid van materiële gebreken in of aan het registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem. Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt. In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van een koper. Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling danwel de akte de command hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden. Koper aanvaardt de in deze akte vermelde bijzondere lasten en beperkingen.
2. Voor zover de wet dit toestaat sluiten verkoper en de notaris elke aansprakelijkheid uit.
3. Voor zover de wet dit toestaat verlenen verkoper en de notaris geen enkele vrijwaring.
Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming

bestemming
Het toegestane gebruik volgens het splitsingsreglement is: woning. Volgens het bestemmingsplan is de bestemming van het registergoed: wonen. Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu bestemd om te worden gebruikt als woning.

splitsing
De gemeenschap (het complex) waarvan het registergoed deel uitmaakt, is gesplitst in appartementsrechten bij akte van splitsing op 10 november 2020. Een afschrift van die akte is ingeschreven in de openbare registers te Apeldoorn op 11 november 2020

VvE
Vereniging van eigenaars gebouw II Zeeweg Sint Maartensvlotbrug, gevestigd te Sint Maartensvlotbrug. De vereniging van eigenaars is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80908381. Aan het bestuur van de vereniging van eigenaars is tijdig gevraagd verklaringen af te geven als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 Burgerlijk Wetboek. Daarin staat wat de eigenaar tot op vandaag aan de vereniging van eigenaars is verschuldigd wat de omvang is van het reservefonds van de vereniging van eigenaars. Van het bestuur is geen opgave ontvangen.

erfpacht
Vol eigendom

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester. Elk uitgebracht bod betreft een bieding voor het registergoed exclusief de verschuldigde omzetbelasting.

akte de command
Indien de bieder in veiling (zaalbieder) gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk zeven werkdagen na de afslag aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. De notaris zal hiervan voorts een akte de command opstellen.

gunning
Na de veiling beraadt verkoper zich omtrent de gunning. Verkoper heeft het recht om niet te gunnen.
De termijn van beraad eindigt de zesde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als verkoper heeft verklaard aldan niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB I € 519,80
Waterschapslasten I €176,18
Bijdrage Vereniging van Eigenaars I Onbekend

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2021)
€ 460.000,-

kosten koper
- het honorarium van de notaris;
- de omzetbelasting (eenentwintig procent (21%) over het door koper gedane bod);
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de kosten van ontruiming na de aflevering;
- de kosten waarvoor de koper op grond van de wet aansprakelijk is;
- waterschapslasten. |
- de achterstallige bijdragen aan de vereniging van eigenaars
- OZB

aanvaarding
Het verkochte wordt door koper aanvaard in de staat waarin het zich bevindt.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de dag van betaling van de koopsom en het verder verschuldigde voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koper dient aan de notaris een waarborgsom te betalen van tien procent (10%) van de Koopprijs als vermeld in artikel 12 lid 1 AVVE. De uit de veiling voortvloeiende kosten als vermeld in artikel 9 lid 1 AVVE en de de waarborgsom van tien procent (10%) van de koopprijs dienen uiterlijk 7 werkdagen na de afslag door koper te worden voldaan, derhalve op 27 februari 2023.

plok
1%, voor rekening van verkoper.

In afwijking van artikel 7 lid 2 wordt de inzetpremie uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting. Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van verkoper. Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.

kosten notaris
Zie ‘Specificatie indicatie kosten in PDF’ op de website.

belasting
Ter zake van de levering is wel omzetbelasting verschuldigd aangezien verkoper ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968 en het verkochte voor, op, of binnen twee jaar na eerste ingebruikneming van de onroerende zaak wordt geleverd.

verzekering
Het gebouw is verzekerd via de opstalverzekering van de Vereniging van Eigenaars.

Milieu-informatie

Zie bodemloket rapport

Financieel

Plok 1%, voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten € 17423 (per 13-01-2023 om 15:54 )
exclusief 21% omzetbelasting over de koopprijs (per 13-01-2023 om 15:54)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 13-01-2023 om 15:53)

Lasten

OZB € 519,80 per jaar
Waterschapslasten € 176,18 per jaar
Bijdrage Vereniging van Eigenaars € pm per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF bag-viewer-Zeeweg 53 D
PDF Bestemmingsplan Zeeweg 53 B en D
PDF BodemloketRapport
PDF WOZ-Waardeloket - Zeeweg 53D Sint Maartensvlotbrug
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.