Veilingdatum
19 juni 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46092
Status
Veiling

Omschrijving

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan het Zeistpad 39 te 1324 NB Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 4768, groot éénhonderdzevenentwintig (127) vierkante meter.

Het registergoed is belast met een drietal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Liander N.V., gevestigd te Arnhem, overgeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Zwolle op dertien december negentienhonderddrieëntachtig in register Hypotheken 4 deel 4589 nummer 8, alsmede een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Vitens N.V., gevestigd te Zwolle, ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Lelystad op achttien juni negentienhonderddrieënnegentig in register Hypotheken 4 deel 337 nummer 15 en een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van KPN B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Lelystad op negenentwintig maart negentienhonderdvierennegentig in register Hypotheken 4 deel 432 nummer 29.

Kenmerken

  • Type registergoed: Tussenwoning
  • Kamers: 7
  • Gebruik: Verhuurd zonder toestemming schuldeiser
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1981
  • Oppervlakte wonen: 128 m²
  • Oppervlakte perceel: 127 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 4768

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

BESTEMMINGSPLAN INFORMATIE
Het registergoed is gelegen in het bestemmingsplan: ''Stedenwijk en Weerwater Noord'' van de gemeente Almere. De bestemming van het registergoed is: ''Wonen-1''.

Het huurbeding wordt niet ingeroepen.

ONDERZOEKSPLICHT KOPER
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR EEN PARTICULIERE KOPER BIJ HET DOEN VAN EEN ONDERHANDSE BIEDING
Indien in het kader van het veilingtraject een onderhandse bieding van een particuliere koper (dat wil zeggen dat het onderpand gekocht wordt voor eigen gebruik en bewoning) door de bank wordt geaccepteerd, dient deze koper zich de dag na sluiting van de biedtermijn (te weten de maandag na de sluitingstermijn) beschikbaar te houden voor ondertekening van de koopakte op het notariskantoor in verband met de wettelijke bedenktijd van 3 dagen. Bij twijfel hieromtrent, adviseren wij u te allen tijde contact op te nemen met Sanne Baljet-Beke van Dirkzwager N.V. te Arnhem.

Het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen aan het Zeistpad 39 te 1324 NB Almere, kadastraal bekend gemeente Almere, sectie K, nummer 4768, groot éénhonderdzevenentwintig (127) vierkante meter.

Het registergoed is belast met een drietal zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Liander N.V., gevestigd te Arnhem, overgeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Zwolle op dertien december negentienhonderddrieëntachtig in register Hypotheken 4 deel 4589 nummer 8, alsmede een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Vitens N.V., gevestigd te Zwolle, ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Lelystad op achttien juni negentienhonderddrieënnegentig in register Hypotheken 4 deel 337 nummer 15 en een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 sub b van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van KPN B.V., gevestigd te 's-Gravenhage, ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers destijds te Lelystad op negenentwintig maart negentienhonderdvierennegentig in register Hypotheken 4 deel 432 nummer 29.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de gerechtigde (en zijn gezin) en door anderen.

Volgens een bericht van de gemeente Almere, de dato 26 april 2023, staan er ook andere personen als bewoners ingeschreven op het adres van het registergoed dan de gerechtigde en zijn gezin.

huurbeding
De hypotheekakte, op grond waarvan deze executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 BW. Voor zover sprake is van huur, heeft verkoper gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden op grond van het huurbeding, zoals hierna omschreven.

Verkoper heeft het huurbeding niet ingeroepen, omdat hij zich ervan vergewist heeft dat ook met instandhouding van de huurovereenkomst kennelijk een voldoende opbrengst zal worden verkregen om alle hypotheekhouders die het beding van artikel 3:264 BW hebben gemaakt en dit tegenover de huurder kunnen inroepen, te voldoen. Voor zover het registergoed niet vrij van huur wordt verkocht, wordt geleverd onder handhaving van de lopende huurovereenkomst(en).

vermoeden uitoefening beroep en/of bedrijf
Het vermoeden is gerezen dat de gerechtigde casu quo gelieerde (rechts-)personen hun beroep en/of bedrijf uitoefenen vanuit het registergoed. Dit gebeurt (mogelijk) in strijd met de bestemming van het registergoed.

oppervlakte/NEN 2580
ca. 128m² volgens een taxatierapport de dato 20 april 2023.

bouwjaar
1981 (volgens BAG)

energie (EPA)
Verkoper beschikt niet over een energielabel. De gerechtigde van de woning is hiervoor verantwoordelijk. Verkoper heeft de gerechtigde op die verantwoordelijkheid gewezen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart verkoper en de executerend notaris voor alle hieruit voortvloeiende gevolgen.


Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energielabel wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf melding dient te maken bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
A. Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt vermeld dat er geen aantekeningen in de basisregistratie kadaster staan vermeld.

B. Het vorenstaande laat onverlet dat er nog andere publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in de openbare registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie dan wel zijn ingeschreven als vorenbedoeld maar (nog) niet zijn verwerkt in de basisregistratie kadaster.

C. Koper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat overheidsorganen op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen vier dagen de tijd hebben voor een juiste bijhouding van de registers. Bij perceelveranderingen hebben overheidsorganen vier weken de tijd voor een juiste bijhouding van de gemeentelijke beperkingenregistratie.

D. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van koper.

E. Koper aanvaardt deze beperking(en) door een bod uit te brengen. Verkoper is niet bekend met feiten of omstandigheden waaruit blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is of dat er andere inschrijfbare publiekrechtelijke beperkingen zijn, die niet zijn ingeschreven.

bestaande erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de aankomsttitel en deze zijn woordelijk opgenomen in de bijzondere veilingvoorwaarden.

milieu
Voor zover hierna niet uitdrukkelijk anders is vermeld, is het verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

risico
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 525 lid 4 Rv juncto artikel 18 van de AVVE is het registergoed voor risico van koper vanaf het moment van inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing, dan wel op het moment vanaf de datum van de beschikking van de rechtbank als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 BW.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de gerechtigde en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, kan koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Rv is bepaald. Bij onderhandse verkoop kan koper de gerechtigde en de zijnen na de levering dwingen tot ontruiming op grond van de beschikking van de voorzieningenrechter, als de voorzieningenrechter deze personen hiertoe veroordeelt. De ontruiming komt voor rekening en risico van koper. Verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van koper tot ontruiming.

bestemming
De bestemming van het registergoed is wonen.

onderzoeksplicht koper
Van de koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar de feitelijke en juridische eigenschappen van het verkochte, dan wel dat hij, als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico’s aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.

waarborgsom
10% van de koopprijs, uiterlijk 5 werkdagen na de veiling (tenzij er wordt geboden namens een rechtspersoon dan vóór gunning), dan wel binnen twee dagen na acceptatie van een onderhands bod.

gunning
De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt op de zesde werkdag volgende op de afslag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 335.000,-

kosten koper
Kosten en overige heffingen en belastingen, conform artikel 524a Rv.
Het registergoed is een tot bewoning bestemde onroerende zaak dan wel een tot woning bestemd aandeel in een onroerende zaak. Op grond van artikel 524a Rv juncto artikel 9 lid 1 van de AVVE worden aan koper in rekening gebracht:
a. het honorarium van de notaris;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van ontruiming na de aflevering;
e. de kosten waarvoor Koper op grond van de wet aansprakelijk is,
één en ander te verhogen met de over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting, indien van toepassing.

aanvaarding
Koper aanvaardt uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 BW en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

verrekening baten en lasten
Verrekening zakelijke lasten
a. Verrekening van voormelde zakelijke lasten voor het thans lopende kalenderjaar vindt niet plaats door middel van de naar aanleiding van deze veiling op te maken nota van afrekening.
b. Alle eigenaarslasten zijn met ingang van de datum van levering voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koopprijs moet, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 AVVE, uiterlijk 6 weken na de gunning worden voldaan. Bij onderhandse verkoop moet de koopprijs, met in achtneming van het bepaalde in artikel 27 AVVE, uiterlijk binnen vier weken na de onvoorwaardelijke goedkeuring van de voorzieningenrechter worden voldaan.

plok
1% voor rekening van verkoper. Indien er niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.

kosten notaris
De kosten van de notaris zijn gepubliceerd op de website (exclusief de verschuldigde overdrachtsbelasting). Deze kosten (inclusief de verschuldigde overdrachtsbelasting) moeten, met inachtneming van artikel 10 AVVE, uiterlijk vijf werkdagen na de veiling worden voldaan. Bij onderhandse verkoop moeten deze kosten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 AVVE, uiterlijk binnen vier weken na de onvoorwaardelijke goedkeuring van de voorzieningenrechter worden voldaan.

belasting
Voor zover aan verkoper bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting wordt berekend over de waarde in het economisch verkeer (koopprijs) vermeerderd met de zogenaamde onraadsgelden.

Financieel

Plok 1% voor rekening van verkoper
Indicatie veilingkosten € 5149 (per 19-05-2023 om 10:06 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 19-05-2023 om 10:06)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-06-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.