Veilingdatum
16 oktober 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46126
Status
Vervallen

Omschrijving

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de maisonette op de zevende en achtste verdieping van het hierna sub I vermelde gebouw D met bijbehorende berging in de kelder, plaatselijk bekend Dijkgraafplein 281, 1069 ES Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G complexaanduiding 2903- A appartementsindex 141,
uitmakende het éénhonderd zeven/achtentwintigduizend éénhonderd drieëndertigste (107/28.133ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van vierenvijftig maisonnettes gelegen op de eerste tot en met de zesde verdieping van het hierna sub II vermelde gebouw A met bijbehorende bergingen gelegen op de begane grond en transformatorruimten, alsmede vierendertig garages, plaatselijk bekend Akerwateringstraat 61 tot en met 167 en 171 tot en met 237 (oneven nummers) te Amsterdam, alsmede vierenvijftig maisonnettes gelegen op de eerste tot en met de zesde verdieping van het hierna sub I vermelde gebouw B met bijbehorende bergingen gelegen in de kelder alsmede vijfendertig garages, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Dijkgraafplein 1 tot en met 35 en 51 tot en met 121, (oneven nummers) te Amsterdam, en Meentstraat 2 tot en met 66 (even nummers) te Amsterdam, alsmede de zeven woningen gelegen op de tweede verdieping van het hierna sub I vermelde gebouw C met bijbehorende bergingen gelegen in de kelder, alsmede achtentwintig maisonnettes gelegen op de derde tot en met de zesde verdieping en zeventien parkeervakken gelegen in de kelder, plaatselijk bekend Dijkgraafplein 37 tot en met 49 en 123 tot en met 177 (oneven nummers) te Amsterdam, alsmede de acht woningen gelegen op de tweede verdieping van het hierna sub I vermelde gebouw D met bijbehorende bergingen in de kelder, alsmede zesennegentig maisonnettes gelegen op de derde tot en met veertiende verdieping en vierendertig parkeervakken gelegen in de kelder en een kelderruimte plaatselijk bekend Dijkgraafplein 201 tot en met 407 (oneven nummers) te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G nummer 2903-A-1, uitmakende het zevenduizend negenhonderdvierenvijftig/achtduizend zeshonderdnegende (7.954/8.609e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap ten tijde van de hoofdsplitsing bestaande uit:
I. het complex bestaande uit drie flatgebouwen (ook aangeduid met gebouw B, C en D) omvattende vijftien winkeleenheden, vijftien flatwoningen, éénhonderdachtenzeventig maisonettes, achtentwintig garages, een parkeergarage, rijwielstalling, ketelruimte voor een centrale verwarming en drie liftinstallaties, met ondergrond, erf en aanbehoren, plaatselijk bekend te Amsterdam, Akerwateringstraat/Dijkgraafplein/Meentstraat, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G nummer 1385, groot vijfenzestig are vijftien centiare;
II. het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam, aan de Akerwateringstraat, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G nummer 1386, groot vijftien are vijfentachtig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende flatgebouw (ook aangeduid met gebouw A), bevattende vierenvijftig maisonnettes, de bij die woningen behorende bergruimten, transformatorruimten en vierendertig garages (conform erfpachtuitgifte vijfendertig garages), plaatselijk bekend te Amsterdam, Akerwateringstraat 61 tot en met 167 (oneven nummers) en 171 tot en met 237 (oneven nummers), welk gebouw is aangewezen als beschermd monument in de zin van de Gemeentewet.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Galerijflat
  • Gebruik: Onbekend
  • Soort eigendom: Erfpacht
  • Bouwjaar: 1972
  • Oppervlakte wonen: 100 m²

Kadastrale informatie

kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G complexaanduiding 2903- A appartementsindex 141

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

korte omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de maisonnette op de zevende en achtste verdieping van het het gebouw D met bijbehorende berging in de kelder, plaatselijk bekend Dijkgraafplein 281, 1069 ES Amsterdam.

omschrijving feitelijk / commerciële omschrijving
Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de maisonnette op de zevende en achtste verdieping van het hierna sub I vermelde gebouw D met bijbehorende berging in de kelder, plaatselijk bekend Dijkgraafplein 281, 1069 ES Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G complexaanduiding 2903- A appartementsindex 141, uitmakende het éénhonderd zeven/achtentwintigduizend éénhonderd drieëndertigste (107/28.133ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van vierenvijftig maisonnettes gelegen op de eerste tot en met de zesde verdieping van het hierna sub II vermelde gebouw A met bijbehorende bergingen gelegen op de begane grond en transformatorruimten, alsmede vierendertig garages, plaatselijk bekend Akerwateringstraat 61 tot en met 167 en 171 tot en met 237 (oneven nummers) te Amsterdam, alsmede vierenvijftig maisonnettes gelegen op de eerste tot en met de zesde verdieping van het hierna sub I vermelde gebouw B met bijbehorende bergingen gelegen in de kelder alsmede vijfendertig garages, gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Dijkgraafplein 1 tot en met 35 en 51 tot en met 121, (oneven nummers) te Amsterdam, en Meentstraat 2 tot en met 66 (even nummers) te Amsterdam, alsmede de zeven woningen gelegen op de tweede verdieping van het hierna sub I vermelde gebouw C met bijbehorende bergingen gelegen in de kelder, alsmede achtentwintig maisonnettes gelegen op de derde tot en met de zesde verdieping en zeventien parkeervakken gelegen in de kelder, plaatselijk bekend Dijkgraafplein 37 tot en met 49 en 123 tot en met 177 (oneven nummers) te Amsterdam, alsmede de acht woningen gelegen op de tweede verdieping van het hierna sub I vermelde gebouw D met bijbehorende bergingen in de kelder, alsmede zesennegentig maisonnettes gelegen op de derde tot en met veertiende verdieping en vierendertig parkeervakken gelegen in de kelder en een kelderruimte plaatselijk bekend Dijkgraafplein 201 tot en met 407 (oneven nummers) te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G nummer 2903-A-1, uitmakende het zevenduizend negenhonderdvierenvijftig/achtduizend zeshonderdnegende (7.954/8.609e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap ten tijde van de hoofdsplitsing bestaande uit:

I. het complex bestaande uit drie flatgebouwen (ook aangeduid met gebouw B, C en D) omvattende vijftien winkeleenheden, vijftien flatwoningen, éénhonderdachtenzeventig maisonettes, achtentwintig garages, een parkeergarage, rijwielstalling, ketelruimte voor een centrale verwarming en drie liftinstallaties, met ondergrond, erf en aanbehoren, plaatselijk bekend te Amsterdam, Akerwateringstraat/Dijkgraafplein/Meentstraat, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G nummer 1385, groot vijfenzestig are vijftien centiare;

II. het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam, aan de Akerwateringstraat, kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G nummer 1386, groot vijftien are vijfentachtig centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende flatgebouw (ook aangeduid met gebouw A), bevattende vierenvijftig maisonnettes, de bij die woningen behorende bergruimten, transformatorruimten en vierendertig garages (conform erfpachtuitgifte vijfendertig garages), plaatselijk bekend te Amsterdam, Akerwateringstraat 61 tot en met 167 (oneven nummers) en 171 tot en met 237 (oneven nummers), welk gebouw is aangewezen als beschermd monument in de zin van de Gemeentewet.

kadastrale omschrijving
kadastraal bekend gemeente Sloten (Noord-Holland), sectie G complexaanduiding 2903- A appartementsindex 141

locatie
De woning is gelegen in een levendige buurt met alle voorzieningen binnen handbereik. In de buurt van diverse winkels, restaurants en supermarkten. Goed bereikbaar met het openbaar vervoer en uitvalswegen zijn gemakkelijk te bereiken.

gebruik/oplevering
Voor zover aan executant bekend is het registergoed (gedeeltelijk) in gebruik bij rechthebbende(n) en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Volgens informatie van de Basisregistratie Personen de dato 31 juli 2023 staat alleen rechthebbende op het adres ingeschreven. De executant kan niet garanderen dat het registergoed niet in gebruik is bij derden of verhuurd is aan derden.

huurbeding
Het verlof tot het inroepen van het huurbeding is niet verzocht aan de voorzieningenrechter.

oppervlakte/NEN 2580
100 m2 (Bron: BAG)

bouwjaar
1972 (Bron: BAG)

energie (EPA)
energielabel E (Bron: energielabel.nl)

garanties/aansprakelijkheid
Aanvaarding ''as is, where is''. De koper aanvaardt het registergoed in alle opzichten op basis van het ''as is, where is'' principe, waaronder onder meer bedoeld de bouwkundige, juridische, milieukundige, technische en feitelijke toestand waarin het registergoed zich bevindt en de koper heeft ter zake van deze staat van het registergoed – behoudens eventuele expliciete garanties/verklaringen in deze akte – geen enkele aanspraak, hoe ook genaamd, jegens verkoopster dan wel de notaris. In aanvulling op het vorenstaande geven de verkoopster en de notaris geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake juistheid van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft.

opkoopbescherming
Koper is bekend met de gewijzigde Huisvestingswet die op 1 januari 2022 in werking is getreden, waaraan een tijdelijke regeling, te weten: opkoopbescherming is toegevoegd.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar een aantekening in voormelde openbare registers ter zake een besluit op basis van een besluit monumentenwet, gemeentewet met als betrokken (rechts)persoon Gemeente Amsterdam, blijkens een stuk ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 4 november 2020 in register Hypotheken 4, in deel 79582 nummer 97 en in welk stuk de Kloosflat gelegen te Amsterdam aan het Dijkgraafplein 1-409 / Meentstraat 2-66, met kadastrale aanduidingen Sloten, sectie G nummer 1385 aan te wijzen als gemeentelijk monument op grond van artikel 3 van de Erfgoedverordening stadsdeel Nieuw-West 2013.

milieu
zie document “Bodemloketrapport”

fundering
Geen gegevens bekend bij notaris.

splitsing
De akte van (hoofd)splitsing in appartementsrechten, op 24 december 1997 verleden voor mr. M.A.J.E. Hazenberg, destijds notaris te Amsterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 29 december 1997 in register Hypotheken 4, deel 14731 nummer 1, welke akte is gerectificeerd op 20 mei 1998 voor mr. M.A.J.E. Hazenberg, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven in voormelde openbare registers op 22 mei 1998 in register Hypotheken 4, deel 15063 nummer 2.
De akte van (onder)splitsing in appartementsrechten, op 11 mei 1999 verleden voor mr. M.A.J.E. Hazenberg, destijds notaris te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Amsterdam) op 12 mei 1999 in register Hypotheken 4, deel 15818 nummer 1.

risico
Conform het bepaalde in artikel 18 van de AVVE is vanaf het moment van de inschrijving van het proces verbaal van toewijzing het risico van het registergoed voor de koper.

ontruiming
De schuldenaar/rechthebbende, alsmede degenen die zich op het moment van de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan koper, zijn op grond van het bepaalde in artikel 525 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering genoodzaakt tot ontruiming.

bestemming
Voormeld reglement van de vereniging van eigenaars, waarin is vastgesteld dat de bestemming van het registergoed is: maisonnette.

VvE
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de bijdragen € 421,06 per maand. De achterstallige bijdragen zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen per 14 september 2023 € 6.594,27. Het aandeel in het reservefonds bedraagt € 3.126,82. Eventuele achterstallige bijdragen over het lopende en afgelopen boekjaar komen voor rekening van de koper.

erfpacht
Grondperceel is in erfpacht uitgegeven.

het bieden
De onderhavige veiling is een zaal-/internetveiling. Het bieden tijdens de veiling kan ook via de website www.eersteamsterdamse.nl of www.openbareverkoop.nl plaatsvinden.

acte de command
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt nadrukkelijk erop gewezen dat het bieder voor een ander niet is toegestaan bij de veiling.

gunning
Conform het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de zesde werkdag volgende op de afslag om 17:00 uur in de middag of zoveel eerder als de executant al dan niet mocht hebben gegund.

FINANCIËLE INFORMATIE

plok
1% van de inzetsom inclusief eventuele verschuldigde omzetbelasting t.l.v. geëxecuteerde.

lasten
bijdrage Vereniging van Eigenaren | € 421,06
Onroerend zaakbelasting €
Waterschapslasten €
Andere zakelijke lasten €

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 368.000,00 (Bron: WOZ-waardeloket)

kosten koper
Conform het bepaalde in artikel 9 lid 1 van de AVVE komen voor rekening van koper:
a. de overdrachtsbelasting en de verschuldigde omzetbelasting;
b. het honorarium van de notaris;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
d. de kosten van ontruiming.
e. mutatiekosten vereniging van eigenaars;
f. de achterstallige bijdragen bij de vereniging van eigenaars die het lopende of voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:122 lid 3 Burgerlijk Wetboek;
g. de achterstallige erfpachtcanon die het lopende of die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, op grond van artikel 5:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
h. eventueel verschuldigde omzetbelasting over de hiervoor genoemde bedragen.

waarborgsommen
In afwijking van artikel 10 AVVE dient de koper uiterlijk 17 oktober 2023 om 14:00 uur bij de notaris te storten een bedrag ter grootte van tien procent van de koopprijs ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk vijf werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de in de akte bijzondere voorwaarden vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en bij de Levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

betaling koopsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 onder c AVVE dient de koopsom uiterlijk vier weken na veiling te worden betaald.

kosten notaris
Honorarium notaris | € 6.200,00 excl. btw | € 7.502,00 incl. btw

belasting
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge deze bijzondere veilingvoorwaarden de koopsom moet worden betaald.

verzekering
De opstalverzekering loopt via de Vereniging van Eigenaren. Voor het overige dient de koper per datum overdracht te verzekeren.

Milieu-informatie

zie bijlagen

Overige eigendomgegevens

grondperceel in erfpacht uitgegeven

Financieel

Plok 1% van de inzetsom t.l.v. geëxecuteerde
Indicatie veilingkosten € 14352 (per 15-09-2023 om 09:42 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-09-2023 om 09:41)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF INFORMATIE GEMEENTE AMSTERDAM
PDF bodemloketRapport 25 augustus 2023
PDF Bodemrapportage_eenvoudig_Dijkgraafplein_281__te_Amsterdam_2023071803292264
PDF 20230718_bestemmingsrapport_dijkgraafplein_281_1069es_amsterdam_nl_imro_0363_ga2102pbpgst_vg02
PDF 20230718_bestemmingsrapport_dijkgraafplein_281_1069es_amsterdam_nl_imro_0363_f1005bpstd_vg01
PDF 20230718_bestemmingsrapport_dijkgraafplein_281_1069es_amsterdam_nl_imro_0363_ga2201pbpgst_ow01
PDF uittreksel_kadastrale_kaart_1069ES281_12-07-2023_10-06-49
PDF SPLITSINGSTEKENING
PDF AKTE VAN ONDERSPLITSING_HYP4_15818_1_STN02G2903A1_04-08-2023_13-37-53
PDF AKTE VAN HOOFDSPLITSING_HYP4_14731_1_1069ES281_04-08-2023_13-11-04
PDF AKTE UITGIFTE IN ERFPACHT_HYP4_4454_98_STN02G1386_04-08-2023_13-20-32

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 01-10-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.