Veilingdatum
04 december 2017
Vanaf
16:30
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
41508
Status
Gesloten

Omschrijving

oplevering:
- Het appartementsrecht zal in verhuurde staat worden geleverd onder gestanddoening van de het lopende huurcontract. De huurprijs per maand bedraagt € 307,41 per maand.
Het appartementsrecht omvat geen zolderberging.

energie (EPA):
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij WEL beschikt over een energieprestatiecertificaat (G) dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label (A t/m G), op welke datum dit geregistreerd is etc.

NEN 2580:
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet in de mogelijkheid is gesteld het registergoed volgens de NEN2580 op te meten en dat de eventueel vermelde bvo volgens informatie is verkregen.

garanties/aansprakelijkheid:
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 17 oktober 2017 zijn er geen aanschrijvingen bekend.
Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen:
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 17 oktober 2017 zijn er geen publiekrechtelijke beperking bekend:

milieu:
m.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat - het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; - het hem voorts niet bekend is dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; - het is verkoper niet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden, anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd, te doen gebruikelijk was. Bij eventuele verwijdering van de asbesthoudende materialen dienen op grond van milieuwetgeving speciale maatregelen te worden getroffen. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die uit de aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

risico:
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming:
Niet van toepassing

VvE:
Vereniging Van Eigenaars “Van Oldenbarneveldtstraat 25 te Amsterdam”

overige bepalingen:
Niet van toepassing

gunning:
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uren na de veiling van het betreffende perceel/of combinatie van percelen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement
  • Gebruik: Verhuurd

Kadastrale informatie

Het (toekomstig) appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping van het gebouw, met balkon, plaatselijk bekend Van Oldenbarneveldtstraat 25 1 te 1052 JR Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie Q, complexaanduiding 7327-A, appartementsindex 6 (deels 2-oud), uitmakende het 1/5e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het gebouw met ondergrond en erf aan de Van Oldenbarneveldtstraat 25 te Amsterdam, omvattende vier woningen met toebehoren, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als, gemeente Amsterdam, sectie Q, nummer 479, groot één are zevenenveertig centiare.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Financieel

Plok € 2.500 inclusief BTW ten laste van verkoper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 16-11-2017 om 11:57)

Lasten

Onroerende zaak belasting € 132,08 per jaar
Rioolrecht / aansluitrecht € 128,40 per jaar
Tezamen aan lasten per jaar € 260,48 per jaar

Documenten

Overige documenten PDF BAG van Oldenbarneveldtstraat 25-I
PDF Kadastraal bericht object AMSTERDAM Q Q 7327 A2
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.