Veilingdatum
14 december 2020
Vanaf
18:00
Locatie
internet-only
Soort veiling
Vrijwillige veiling
Dossiernummer
44956
Status
Onderhands verkocht

Omschrijving

Een unieke kans voor vrijstaand wonen en comfortabel werken in het prachtige open landschap, op steenworp afstand van de Metropoolregio. De Provinciale wegen N201 en N212 met korte verbindingen naar Aalsmeer, Amsterdam, Schiphol, Hilversum en Utrecht zijn snel te bereiken waardoor het huis een zeer centrale ligging in de Randstad heeft.

De riante villa (oppervlak 282m² met 27m² overig inpandige ruimte) en het vrijstaande bedrijfsgebouw (in totaal 142m²) zijn gelegen op een perceel van 1.625 m² eigen grond aan de rand van Vinkeveen. De brede achtertuin is prachtig aangelegd met fleurige en groene beplanting en diverse terrassen en biedt veel privacy. In deze tuin is het mogelijk om op elk moment van de dag in de zon of juist in de schaduw te zitten. In de voortuin kunnen door de twee ruime opritten gemakkelijk 4 auto's geparkeerd worden.

De naast de villa gelegen vrijstaande bedrijfsruimte heeft op de begane grond een vloeroppervlak van 93 m². Deze bedrijfsruimte heeft een betonnen vloer met een hoge vloerbelasting en beschikt over een elektrische overheaddeur. Op de verdieping van dit bedrijfsgebouw bevindt zich de kantoorruimte (groot 49m²) met eigen pantry, extra kamer en natte ruimte met toilet, wastafel en douche. De bedrijfsruimte heeft conform het bestemmingsplan een maximale milieucategorie van 3.1, met als bestemming handel en nijverheid.

De woning is gebouwd in 1990 en in 1998 grondig verbouwd.
In 1999 is de bedrijfsruimte gebouwd. De bedrijfsruimte is in gebruik geweest als groothandel voor bloemen.

De objecten worden na betaling van de kooppenningen vrij van huur en ontruimd geleverd en zijn gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Voorbancken aan de rand van Vinkeveen.

Het kleinschalige bedrijventerrein (circa 3 hectare) Voorbancken ligt aan de zuidkant van Vinkeveen in de polder Groot Mijdrecht. Het poldergebied ten oosten van het bedrijventerrein verandert in een natuurgebied en ten noorden heeft de uitbreiding van woongebied Westerheul plaats gevonden.

Totaal wordt geveild:
1. Het vrijstaande woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen Voorbancken 16, 3645 GV Vinkeveen, alsmede ;
2. De vrijstaande bedrijfsruimte met kantoorruimte, ondergrond en tuin, staande en gelegen te Vinkeveen aangrenzend aan het woonhuis Voorbancken 16 te 3645 GV Vinkeveen.

Kenmerken

  • Type registergoed: Bedrijfspand / woonhuis
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 1990
  • Oppervlakte perceel: 1625 m²

Kadastrale informatie

1. Het vrijstaande woonhuis met bijgebouw (bedrijfsruimte) met ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, staande en gelegen Voorbancken 16, 3645 GV Vinkeveen, kadastraal bekend Gemeente Vinkeveen, sectie E nummer 4179, groot 12 are 35 centiare alsmede 2. De vrijstaande bedrijfsruimte met kantoorruimte, ondergrond en tuin, staande en gelegen te Vinkeveen aangrenzend aan het woonhuis Voorbancken 16 te 3645 GV Vinkeveen, kadastraal bekend Gemeente Vinkeveen, sectie E nummer 4178, groot 3 are 90 centiare.

Download hier de kadastrale kaart: PDF

Bezichtigen


Op afspraak met de makelaar kan op dinsdagen en donderdagen, alsmede op de veilingdag zelf, tussen 14.00 en 16.00 uur bezichtigd worden.

Overige informatie

Een unieke kans voor vrijstaand wonen en comfortabel werken in het prachtige open landschap, op steenworp afstand van de Metropoolregio. De Provinciale wegen N201 en N212 met korte verbindingen naar Aalsmeer, Amsterdam, Schiphol, Hilversum en Utrecht zijn snel te bereiken waardoor het huis een zeer centrale ligging in de Randstad heeft.

De riante villa (oppervlak 282m² met 27m² overig inpandige ruimte) en het vrijstaande bedrijfsgebouw (in totaal 142m²) zijn gelegen op een perceel van 1.625 m² eigen grond aan de rand van Vinkeveen. De brede achtertuin is prachtig aangelegd met fleurige en groene beplanting en diverse terrassen en biedt veel privacy. In deze tuin is het mogelijk om op elk moment van de dag in de zon of juist in de schaduw te zitten. In de voortuin kunnen door de twee ruime opritten gemakkelijk 4 auto's geparkeerd worden.

De naast de villa gelegen vrijstaande bedrijfsruimte heeft op de begane grond een vloeroppervlak van 93 m². Deze bedrijfsruimte heeft een betonnen vloer met een hoge vloerbelasting en beschikt over een elektrische overheaddeur. Op de verdieping van dit bedrijfsgebouw bevindt zich de kantoorruimte (groot 49m²) met eigen pantry, extra kamer en natte ruimte met toilet, wastafel en douche. De bedrijfsruimte heeft conform het bestemmingsplan een maximale milieucategorie van 3.1, met als bestemming handel en nijverheid.

bouwjaar
De woning is gebouwd in 1990 en in 1998 grondig verbouwd.
In 1999 is de bedrijfsruimte gebouwd. De bedrijfsruimte is in gebruik geweest als groothandel voor bloemen.

gebruik/oplevering
De objecten zijn vrij van huur en gebruik te aanvaarden. Gebruik conform regelgeving bestemmingsplan.

energie (EPA)
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat hij wel beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen, zijnde een label B, geldig tot 27-02-2030.

NEN 2580
M.b.t. de registergoederen verklaart verkoper dat, hij wel beschikt over een NEN2580 meting.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen garantie voor hetgeen mondeling danwel schriftelijk is medegedeeld etc.

aanschrijvingen
Er zijn verkoper geen aanschrijvingen bekend.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 12 augustus 2020 zijn er geen beperkingen bekend in de Basisregistratie Kadaster.

milieu
Er is verkoper geen milieubezwarende verontreiniging bekend. Hem is niet bekend dat er asbest is verwerkt in de opstallen en hem zijn geen ondergrondse opslagtanks bekend.

overige bepalingen
Met betrekking tot bestaande kwalitatieve verplichtingen, erfdienstbaarheden en andere lasten en beperkingen wordt verwezen naar: een akte van levering op een maart negentienhonderd negentig verleden voor Mr P. Hendriks, notaris ter standplaats gemeente De Ronde Venen, ingeschreven ten kantore van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers te Utrecht, in register 4, op twee maart daarna in deel 6425 nummer 55, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:

“9. Bij deze wordt gevestigd, ten laste van een door burgemeester en
wethouders van de gemeente aan te duiden gedeelte van het verkochte en ten behoeve van de aangrenzende gemeentegrond, deel uitmakende van gemeld kadastraal perceel de erfdienstbaarheden, inhoudende het recht voor de gemeente en de door haar aan te wijzen instellingen van openbaar nut, tot het leggen, hebben, houden, onderhouden en vernieuwen van rioleringen, putten, buizen, kabels en leidingen ten behoeve van riolering, gas, water electra, telefoon en telecommunicatie daaronder begrepen een centrale-antenne-inrichting (C.A.I.).

10. Het is de kopers of hun rechtsopvolgers niet toegestaan op het verkochte te vestigen, te doen vestigen, op te richten of te doen oprichten inrichtingen als bedoeld onder de milieucategorieën 4, 5 en 6 van bijlage B van het rapport Bedrijven en Milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (Groene reeks nummer 80); bedoelde bijlage zal aan deze akte worden gehecht en daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.

11. Bij overtreding van het bepaalde in artikel 10 verbeuren de kopers of hun rechtsopvolgers aan de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van zeventienduizend zeshonderd vijfenvijftig gulden (f 17.655,--) zonder dat enige ingebrekestelling of soortgelijke akte nodig zal zijn.

12. De kopers of hun rechtsopvolgers zijn verplicht het bepaalde in de artikelen 7, 8, 9, 10 en 11 en het in dit artikel bepaalde in iedere akte van eigendomsoverdracht - voor wat betreft de artikelen 7 en 8 gedurende de daarin gemelde periode - op te nemen en ten behoeve van de gemeente te bedingen en aan te nemen, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van zeventienduizend zeshonderd vijfenvijftig gulden (f 17.655,--), voor elke overtreding ten bate van de gemeente, zonder dat enige ingebrekestelling of soortgelijke akte zal nodig zijn.”

Voorzover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 48 uur na de veiling van de percelen.

aanvaarding
Na betaling der kooppenningen en het verder ter zake de veiling verschuldigde.

FINANCIËLE INFORMATIE

kosten koper
Uiterlijk binnen 10 dagen dient koper te betalen:
- de waarborgsom;
- de kosten die door het veilinghuis aan koper in rekening worden gebracht;
- courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- overdrachtsbelasting;
- kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
- de plokpenning ad 1% inclusief BTW,
een en ander te verhogen met de eventueel verschuldigde omzetbelasting.

jaarlijkse lasten
OZB € 592,80
Rioolrecht/aansluitrecht € 213,00
Waterschapslasten € 90,31

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling der kooppenningen voor rekening van de koper.

WOZ
€ 741.000

betaling koopsom
De koopsom en hetgeen overigens ter zake van de veiling door koper verschuldigd is, moet uiterlijk worden voldaan op 4 november 2020.

plok
De plokpenning bedraagt 1% inclusief BTW ten laste van koper te voldoen uiterlijk 10 dagen na de datum van veiling indien verkoper heeft gegund.

belasting
Wegens de levering is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is echter wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

verzekering
Het object is verzekerd voor een bedrag van € 823.818,00 met garantie tegen onderverzekering bij Aegon.

Financieel

Plok 1% incl BTW t.l.v. koper
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 20-08-2020 om 13:17)

Lasten

OZB € 592,80 per jaar
Rioolrecht/Aansluitrecht € 213,00 per jaar
Waterschapslasten € 90,31 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF meetrapport - voorbancken 16 - vinkeveen - slot
PDF meetrapport - voorbancken 16 - bijgebouw
PDF woz-3645gv-16
Kadastrale kaart PDF

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.