Veilingdatum
19 juni 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
46014
Status
Veiling

Omschrijving

het appartementsrecht

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement - Corridorflat
  • Gebruik: Onbewoond
  • Soort eigendom: Erfpacht

Kadastrale informatie

Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, complexaanduiding 7587-A, appartementsindex 22, welk appartementsrecht omvat: a. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met berging in de kelder, plaatselijk bekend Singel 463 G, 1012 WP Amsterdam; en b. uitmakende het tweehonderdvijfenzeventig/drieduizend éénhonderdtwaalfde (275/3.112) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de negenentwintig (29) woningen op de tweede tot en met vierde verdieping, de negenentwintig (29) bergingen in de kelder en de containerruimte en technische ruimten ten behoeve van de woningen in de kelder, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie F, complexaanduiding 7587-A, appartementsindex 2, uitmakende het twaalf/éénhonderdste (12/100) aandeel in de gemeenschap, bestaande uit: a. het gebouw met ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Heiligeweg, Singel en Kalverstraat te Amsterdam, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam sektie F nummers 4718, groot tweeënzestig centiare, 4719, groot zevenenzeventig centiare, 7570, groot vijfenzestig centiare, 7578, groot zestien are tweeënnegentig centiare, 7579, groot één are zes centiare, 7583, groot twaalf centiare; en b. de voortdurende erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, gelegen te Amsterdam aan de Kalverstraat en het Singel, ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sektie F, nummer 7580, groot vierendertig are vijfentwintig centiare, met de rechten van de erfpachter op de daarop gestichte opstallen, bestaande uit een gebouw, plaatselijk bekend Kalverstraat ongenummerd/Singel ongenummerd te Amsterdam.

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Kadaster: kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie F, nummer 7587, appartementsindex 22.


Splitsingsakte: Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie F, complexaanduiding 7587-A, appartementsindex 22, omvattende:


a. Het 275/3.112e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het hierna te omschrijven appartementsrecht;


b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met een berging in de kelder, plaatselijk bekend 1012 WP Amsterdam, Singel 463 G te Amsterdam.

locatie
Het appartement is gelegen midden in de bruisende binnenstad, nabij het Koningsplein, de Leidsestraat, de Kalverstraat, de Bloemenmarkt en het Muntplein.


Het maakt onderdeel uit van het Kalvertorencomplex.


Deze zomer voltooit hiervan de renovatie en transformatie tot een heuse 'Kalverpassage'.


Pi de Bruijn - van architectenbureau De Architekten Cie. - tekende voor het ontwerp. De getransformeerde winkelpassage en het aangrenzende stukje van het Singel krijgen een open en licht karakter met veel allure.


gebruik/oplevering
Singel 463 G volgens ingewonnen informatie in gebruik bij de eigenaar.

oppervlakte/NEN 2580
ca. 257 m2 (volgens BAG)

bouwjaar
1997

energie (EPA)
Volgens de website www.ep-online.nl heeft het Singel 463 G heeft een energielabel C, geldig t/m 02-05-2026.

garanties/aansprakelijkheid
De verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij ter zake het registergoed meedeelt, dan wel heeft meegedeeld of waarvan mededeling achterwege blijft.
Het registergoed wordt verkocht en geleverd ‘as is, where is’.
Door het doen van een bieding verklaard de bieder afstand te doen van de recht ontbinding van de koop te vorderen, hetgeen bij een executieverkoop geldt als een kernbeding als bedoeld in artikel 6:231 BW.
Zie verder de veilingvoorwaarden.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen:
Huisvestingswet 2014: Vaststelling huisvestingsverordening inzake vergunningenstelsel
Besluit Monument, Gemeentewet, gemeente Amsterdam
Erfgoedwet 2015, De Staat (onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

milieu
Verkoper verklaart dat ten aanzien van de bodem/het grondwater behorende bij of onderdeel uitmakende van het registergoed geen onderzoek naar verontreinigingen en mogelijke gebruiksbeperkingen heeft plaatsgevonden.

Verkoper verklaart dat hem betreffende eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het registergoed niets bekend is.

Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van het gehele registergoed wordt uitgesloten.

Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of watervervuiling in het registergoed kan voortvloeien.

waterschade
Er is een behoorlijke waterschade in het appartement. Hier is ook een rapport van opgemaakt. Dit rapport is tevens gepubliceerd op de veilingwebsite en op te vragen bij de notaris of ons kantoor.

fundering
Complex gerealiseerd in 1995-1997.

splitsing
Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, Sectie F, complexaanduiding 7587-A, appartementsindex 22, omvattende:


a. Het 275/3.112e onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het hierna te omschrijven appartementsrecht;


b. Het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de vierde verdieping met een berging in de kelder, plaatselijk bekend 1012 WP Amsterdam, Singel 463 G te Amsterdam.

risico
Het Registergoed is voor risico van de koper vanaf het moment van de levering.

ontruiming
De kosten van (eventuele) ontruiming, omvattende onder meer het uitbrengen van exploten door de deurwaarder, het vervangen van sloten, hulp van de ''sterke arm'' en ontruiming van de inboedel, bedragende gemiddeld € 2.000,00. Genoemd bedrag is een ruwe schatting; hieraan kan Koper geen rechten ontlenen.

bestemming
Enkelbestemming
Gemengd -1.4
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent het wel of niet toewijzen van dit gebruik.

VvE
De servicekosten bedragen € 616,58 per maand.
Per april 2023 bedraagt de achterstand in de betaling van de servicekosten ad € 4755,81.
De achterstand, alsmede de nog te vervallen bijdragen, voor zover die niet door de huidige eigenaar worden voldaan, zijn voor rekening van koper.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt € 5.408,18.
De administrateur van de VvE zal bij koper toetredingskosten in rekening brengen ad
€ 114,95.

erfpacht
Het appartementencomplex is (gedeeltelijk) gelegen op erfpacht. Het huidige tijdvak loopt van 16-07-1995 tot en met 15-07-2045.
De canon is voor dit tijdvak afgekocht.

waarborgsommen
Ingeval dat er voorafgaande aan de veiling en met inachtneming van de termijnen een reëel onvoorwaardelijk en onderhands bod wordt gedaan welke door de opdrachtgever wordt aanvaard, dient bieder er zorg voor te dragen dat op de dag van het tekenen van de koopakte de waarborgsom (ten bedrage van 15% van de koopsom) is gestort op de kwaliteitsrekening van de veilingnotaris.

het bieden
Koper(s) kunnen zowel in de zaal als online bieden. Koper(s) die bieden in de veiling dienen een rechtsgeldige bankgarantie van tenminste 15% van de uitgebrachte bieding af te geven aan de notaris dan wel een waarborgsom ter grootte van tenminste 15% van de uitgebrachte bieding op de rekening van de notaris overgemaakt te hebben. De koper kan zich ook laten vertegenwoordigen door een makelaar die lid is van de NVM/MVA en die voor zijn client het proces-verbaal van de veiling tekent. Bij twijfel is een en ander ter beoordeling van de notaris.

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde object niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken uiterlijk 5 werkdagen na de dag van de veiling.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
Onroerende zaak belasting | € 742,18
Waterschapslasten | € 215,63
Rioolrecht/aansluitrecht | € 160,43

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
De WOZ-waarde is € 1.722.000,-

kosten koper
In afwijking van/aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van de Algemene Veilingvoorwaarden, komen voor rekening van Koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
a. het honorarium volgens het tarief van Notaris, bedragende € 6.500,00;
b. de overdrachtsbelasting, berekend over de tegenprestatie van het
Registergoed;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche bedragende € 60,00;
d. de kosten van (eventuele) ontruiming, omvattende onder meer het uitbrengen van exploten door de deurwaarder, het vervangen van sloten, hulp van de ''sterke arm'' en ontruiming van de inboedel, bedragende gemiddeld € 2.000,00.
Genoemd bedrag is een ruwe schatting; hieraan kan Koper geen rechten ontlenen.

betaling koopsom
De koopsom en het verder door koper verschuldigde moet uiterlijk 3 weken na gunning worden voldaan.

plok
De inzetpremie bedraagt 1% van de inzetsom en wordt aan verkoper in rekening gebracht.

kosten notaris
Het honorarium van de notaris bedraagt € 6.500,- en zijn voor rekening van koper.

belasting
Er is geen omzetbelasting verschuldigd echter wel overdrachtsbelasting (2% of 10.4%).

Verzekering
De opstallen zijn verzekerd middels een opstalverzekering via de Vereniging van Eigenaars.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Rapportage waterschade Singel 463G
PDF voorlopige concept veilingbrochure singel 463 g 230523
PDF bagviewer singel 463g amsterdam 230524
PDF bodemrapportage singel 463 g amsterdam 230524
PDF woz waardeloket singel 463 g amsterdam 230524

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 04-06-2023 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.