Veilingdatum
19 juni 2023
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (beslag)
Dossiernummer
46081
Status
Veiling

Omschrijving

Onder architectuur gebouwde (half vrij-staande) villa met 4 woonlagen met huislift.

Kenmerken

  • Type registergoed: Twee-onder een kap
  • Kamers: 8
  • Gebruik: Bewoond/in eigen gebruik
  • Soort eigendom: Vol eigendom
  • Bouwjaar: 2015
  • Oppervlakte wonen: 228 m²
  • Inhoud: 926 m³
  • Oppervlakte perceel: 915 m²

Kadastrale informatie

het woonhuis met ondergrond en tuin, gelegen te 1183 TE Amstelveen, Amsteldijk Noord 78, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie W nummer 915, ter grootte van negen are en vijftien centiare (9 a 15 ca),

Bezichtigen

Geen bezichtiging mogelijk

Overige informatie

Onder architectuur gebouwde (half vrij-staande) villa met 4 woonlagen met huislift.

locatie

Gelegen aan de rivier de Amstel met weidse vergezichten en aan de achterzijde vrij uitzicht over het polderlandschap van natuurgebied de Middenpolder.

gebruik/oplevering
Het registergoed wordt, voor zover bekend, op dit moment bewoond door de eigenaar
en haar gezin. Volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan er geen andere personen als bewoner ingeschreven op het adres van het registergoed dan de eigenaar en haar gezin. Uit onderzoek ter plaatse is niet gebleken van bewoning van het registergoed door andere personen dan de eigenaar en haar gezin.

oppervlakte/NEN 2580
ca. 228 m2 woonoppervlakte volgens BAG

bouwjaar
2015

energie (EPA)
Er is een geldig energielabel van het registergoed geregistreerd (energielabel A, geldig tot 2 maart 2026).

garanties/aansprakelijkheid
Er worden door verkoper geen garanties verleend.
Voor zover de wet dit toestaat sluiten verkoper en de notaris elke aansprakelijkheid uit.

aanschrijvingen/publiekrechtelijke beperkingen
Er zijn geen publiekrechtelijke beperkingen met betrekking tot het registergoed bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Dit blijkt uit informatie van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers. Inschrijvingen in de registers na vandaag zijn voor risico van de koper.

privaatrechtelijke rechten en beperkingen
Ten aanzien van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen en/of andere bijzondere verplichtingen met betrekking tot het registergoed wordt verwezen naar de akte vermeld onder 1.4.van de bijzondere veilingvoorwaarden.

milieu
Het is de verkoper niet bekend of het registergoed is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere gevaarlijke stoffen. Het is de verkoper ook niet bekend of zich in het registergoed (ondergrondse) olie- en/of septic tanks bevinden. Het is hem verder niet bekend of zich in het registergoed asbesthoudende en/of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden.

fundering
Geen informatie bekend.

risico
1. Verkoper staat er niet voor in dat het registergoed vrij van bijzondere lasten en beperkingen, waaronder mede begrepen rechten, erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en retentierechten wordt geleverd. Koper kan zich er niet op beroepen dat het registergoed bezwaard is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten of dat het registergoed niet aan de overeenkomst voldoet, tenzij verkoper dat wist. Evenmin staat verkoper in voor de afwezigheid van materiële gebreken in of aan het registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem. Verkoper attendeert een koper nadrukkelijk op het feit dat hij het Registergoed nimmer zelf heeft gebruikt en dat hij derhalve een koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen van casu quo gebreken aan het Registergoed waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het Registergoed zelf feitelijk zou hebben gebruikt. In dit kader komen dergelijke eigenschappen casu quo gebreken voor rekening en risico van een koper. Koper verklaart door ondertekening van het proces verbaal van veiling danwel de akte de command hiermee bekend te zijn en bovenstaande te aanvaarden. Koper aanvaardt de in deze akte vermelde bijzondere lasten en beperkingen.
2. Voor zover de wet dit toestaat sluiten verkoper en de notaris elke aansprakelijkheid uit.
3. Voor zover de wet dit toestaat verlenen verkoper en de notaris geen enkele vrijwaring.

ontruiming
Voor zover na de veiling blijkt dat sprake is van bewoning/gebruik door de eigenaar en/of personen die zich zonder recht of titel in het registergoed bevinden en als zodanig niet bekend waren aan de koper, kan de koper deze personen tot ontruiming dwingen op de wijze als in artikel 525 lid 3 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is bepaald. De ontruiming komt voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor de bevoegdheid van de koper tot ontruiming

bestemming
Volgens het bestemmingsplan is de bestemming van het registergoed: wonen.
Het registergoed is, voor zover de verkoper bekend, nu bestemd om te worden
gebruikt als woning.

waarborgsommen
De koper dient aan de notaris een waarborgsom te betalen van tien procent (10%) van de Koopprijs als vermeld in artikel 12 lid 1 AVVE.

het bieden
De wijze waarop de biedingen in de zaal moeten worden uitgebracht, wordt voorafgaand aan de biedingen kenbaar gemaakt door de veilingmeester.

akte de command
Indien de bieder in veiling (zaalbieder) gebruik maakt van zijn recht te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen dient deze verklaring uiterlijk 7 werkdagen na de afslag aan de notaris te zijn gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.

gunning
Na de veiling beraadt verkoper zich omtrent de gunning. Verkoper heeft het recht om niet te gunnen.
De termijn van beraad eindigt de zesde (6de) werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als verkoper heeft verklaard aldan niet te gunnen.

FINANCIËLE INFORMATIE

lasten per jaar
OZB I € 1.181,40;
Waterschapslasten I € 265,59
rioolheffing I € 207,60,-;
Deze eigenaarslasten worden niet verrekend.

WOZ-waarde (peildatum 1 januari 2022)
€ 2.121.000,-

kosten koper
- het bedrag van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
- het honorarium volgens het tarief van de notaris ad vijf/tiende procent (0,5%) van
de koopsom met een minimum van € 3.950,00;
- het honorarium van een eventuele akte de command ad € 500,00;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale en hypothecaire recherche;
- de courtage makelaar-koper, indien aangewezen;
- de waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 AVVE;
- het tarief voor verplicht recherches VIS/Insolventies/Curatele/BRP € 22,00 per betrokken natuurlijk persoon;
- bij een rechtspersoon:
- het tarief voor recherches en aanvraag statuten Kamer van Koophandel ad € 45,00 per betrokken rechtspersoon;
- tarief onderzoek en verklaring uiteindelijke belanghebbende ad € 75,00 per betrokken rechtspersoon;
- het tarief van de heffing voor het kwaliteitsfonds notariaat ad € 8,22 per notariële akte;
- het tarief voor onderzoek herkomst gelden, vanaf € 100,00.

Deze uit de veiling voortvloeiende kosten als vermeld in artikel 9 lid 1 AVVE en de waarborgsom van 10% van de koopprijs dienen uiterlijk 7 werkdagen na de afslag door koper te worden voldaan, derhalve op 28 juni 2023.

aanvaarding
Het verkochte wordt door koper aanvaard in de staat waarin het zich bevindt.

verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de dag van betaling van de koopsom en het verder verschuldigde voor rekening van koper.

betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald vóór of op 1 augustus 2023 door overboeking op de derdengeldenrekening van de notaris die de veiling heeft gehouden, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de notaris die de veiling heeft gehouden, het aldus ontvangene uit te keren aan wie dat bedrag toekomt.

Indien verkoper daartoe zijn medewerking verleent, kan gehele of gedeeltelijke betaling van de koopprijs op een later tijdstip dan hiervoor vermeld plaatsvinden, zodat de notariële verklaring van betaling op een later tijdstip wordt getekend. Elk risico verbonden aan zodanig door de verkoper verleend uitstel komt voor rekening van koper, hoe onvoorzien dit risico ook mag zijn.

plok
1%, ten laste van verkoper

In afwijking van artikel 7 lid 2 wordt de inzetpremie uitbetaald ter gelegenheid van het verlijden van de akte van kwijting. Deze inzetpremie wordt conform het bepaalde in artikel 9 lid 7 AVVE uit de koopprijs voldaan en komt derhalve voor rekening van verkoper. Als niet wordt gegund, is er geen inzetpremie verschuldigd.

kosten notaris
Zie ‘Specificatie indicatie kosten in PDF’ op de website.

belasting
Voor zover de verkoper bekend, is met betrekking tot de levering geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting komt volledig voor rekening en risico van koper

verzekering
Geen informatie over bekend.

Milieu-informatie

Zie bodemloket rapport

Financieel

Plok 1%, t.l.v. verkoper
Indicatie veilingkosten € 5280 (per 15-05-2023 om 16:36 )
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 15-05-2023 om 16:34)

Lasten

OZB € 1181,40 per jaar
Rioolheffing € 207,60 per jaar
Waterschapslasten € 265,59 per jaar

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF Bodemloket rapport Amsteldijk Noord 78
PDF WOZ-Waardeloket - Amsteldijk Noord 78 Amstelveen

Onderhands bod

Beslagveiling

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.