Veilingdatum
12 december 2022
Vanaf
18:00
Locatie
Prins Bernhardplein 175
Soort veiling
Executieveiling (hypotheek)
Dossiernummer
45901
Status
Gesloten

Omschrijving

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 13, omvattende:
a. het achtenzestig twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (68/12.947ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurende recht van erfpacht waarvan de canon is afgekocht tot en met eenendertig oktober tweeduizend vierenvijftig van de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Amsterdam aan de:
- Schoorlstraat 76 tot en met 111 (doorlopende nummering) en Werengouw 381 tot en met 453 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 224, groot vierenvijftig are en achtennegentig centiare (54 a 98 ca);
- Schoorlstraat 1 tot en met 35 (doorlopende nummering), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 226, groot tien are en vijf centiare (10 a 5 ca), en
- Schoorlstraat 36 tot en met 63 (doorlopende nummering), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 225, groot acht are en dertien centiare (8 a 13 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 8;
II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 155, omvattende:
a. het zeven/twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (7/12.947ste) onverdeeld aandeel in de onder I vermelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 1-35,
III. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 191, omvattende:
a. het veertien/twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (14/12.947ste) onverdeeld aandeel in de onder I vermelde gemeenschap;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de zolderverdieping, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 36-63.

Kenmerken

  • Type registergoed: Appartement

Bezichtigen

De mogelijkheid wordt onderzocht, als een en ander duidelijk is, dan wordt dat hier vermeld.

Overige informatie

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
op 12 december 2022 bij inzet en afslag vanaf 18.00 uur,
in de veilingzaal van het Café-Restaurant Dauphine aan het Prins Bernhardplein 175 te 1097 BL Amsterdam

ten overstaan van een van de (toegevoegd) notaris verbonden aan RoX Legal. B.V.

I. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 13, omvattende: a. het achtenzestig twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (68/12.947ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurende recht van erfpacht waarvan de canon is afgekocht tot en met eenendertig oktober tweeduizend vierenvijftig van de percelen grond, eigendom van de gemeente Amsterdam, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, plaatselijk bekend te Amsterdam aan de: - Schoorlstraat 76 tot en met 111 (doorlopende nummering) en Werengouw 381 tot en met 453 (oneven nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 224, groot vierenvijftig are en achtennegentig centiare (54 a 98 ca); - Schoorlstraat 1 tot en met 35 (doorlopende nummering), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 226, groot tien are en vijf centiare (10 a 5 ca), en - Schoorlstraat 36 tot en met 63 (doorlopende nummering), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, nummer 225, groot acht are en dertien centiare (8 a 13 ca); b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 8; II. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 155, omvattende: a. het zeven/twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (7/12.947ste) onverdeeld aandeel in de onder I vermelde gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de begane grond, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 1-35, III. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie AL, complexaanduiding 4416-A, appartementsindex 191, omvattende: a. het veertien/twaalfduizend negenhonderd zevenenveertigste (14/12.947ste) onverdeeld aandeel in de onder I vermelde gemeenschap; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de zolderverdieping, plaatselijk bekend te 1024 PM Amsterdam, Schoorlstraat 36-63.

Het recht van erfpacht is voortdurend en loopt tot en met 31 oktober 2054. De erfpachtcanon is afgekocht tot einde tijdvak 31 oktober 2054. Eventuele achterstallige erfpachtcanon komt voor rekening van koper.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: in gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n).

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

De overdrachtsbelasting bedraagt 10,4% over de heffingsgrondslag en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer. Indien een ander tarief van toepassing is, omdat het registergoed zal worden gebruikt als eigen woning; dan zal er bij de Belastingdienst bezwaar moeten worden gemaakt. Ten aanzien van de veiling wordt steeds het tarief van 10,4% toegepast.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de eventuele achterstallige erfpachtcanon;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie.
Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 27 november 2022 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van De Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 23 januari 2023.

Info: www.openbareverkoop.nl RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 20 01 739, in behandeling bij J.M.Y. Rob.

Financieel

Plok 1% van de inzetsom
Indicatie veilingkosten € 5189 (per 11-11-2022 om 08:51 )
incl BTW en excl OVB, achterstallige bijdrage VvE en erfpachtcanon en kosten eventuele ontruiming (per 28-10-2022 om 14:05)
Specificatie indicatie kosten in PDF (per 11-11-2022 om 08:50)

Lasten

Documenten

Algemene voorwaarden PDF
Bijzondere veilingvoorwaarden PDF
Overige documenten PDF BAG
PDF bodemloketRapport
PDF brondocument 19159-68-Hyp4 onroerende zaken_1
PDF energielabel
PDF ruimtelijke plannen - Bestemmingsplan Nieuwendam Noord - Werengouw
PDF ruimtelijke plannen - Darkstores flitsbezorgers
PDF ruimtelijke plannen - Grondwaterneutrale Kelders
PDF van gemeente ontvangen erfpacht informatie
PDF Akte Algemene bepalingen voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam_1
PDF van VvE ontvangen opgave achterstand VvE
PDF van VvE ontvangen opgave achterstand VvE d.d. 9 december 2022

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 27-11-2022 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.