Grevelingenstraat 8 II + deels III, AMSTERDAM

  • Gegund
  • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43314

Object
Appartement

Betreft
Vrijwillige veiling

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
Fraai beleggingsobject gelegen in de Rivierenbuurt. Verhuurd appartementsrecht op tweede en binnendoor bereikbare derde verdieping. Oppervlakte volgens BAG 118m². Huuropbrengst € 617.02 per maand. € 7.404,24 per jaar. Algemene bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994, afgekocht tot 1 augustus 2052.

oplevering
De woning zal in verhuurde staat worden opgeleverd onder gestanddoening van het lopende huurcontract.
De totale huurprijs bedraagt per jaar: € 7.404,24

Erfpacht
Van toepassing zijn de algemene erfpachtvoorwaarden van de gemeente Amsterdam van 1994.
De canon is vooruitbetaald tot 1 augustus 2052.
Meer informatie over de erfpacht kunt u vinden op de site van de gemeente Amsterdam http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht

energie (EPA)
M.b.t. het /de registergoed(eren) verklaart verkoper dat hij niet beschikt over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit Energieprestatie gebouwen.

NEN 2580
M.b.t. het/de registergoed(eren) verklaart verkoper dat, hij niet beschikt over een NEN2580 meting;

garanties/aansprakelijkheid
de verkoper verleent geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eentuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die hij omtrent het registergoed verstrekt in een akte danwel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk of waarvan informatie achterwege blijft.

aanschrijvingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 9 augustus 2018 zijn er geen aanschrijvingen bekend. Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.

publiekrechtelijke beperkingen
Blijkens een kadastraal uittreksel per datum 9 augustus 2018 zijn er geen publiekrechtelijke beperkingen bekend.

milieu
M.b.t. het registergoed verklaart verkoper dat het hem niet bekend is dat er feiten zijn, waaruit blijkt dat het verkochte in zodanige mate is verontreinigd met giftige, chemische en/of andere (gevaarlijke) stoffen, zodat het aannemelijk is dat deze verontreiniging ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen; het is hem voorts niet bekend dat zich in het verkochte (ondergrondse) opslagtanks, zoals olie- en septictanks bevinden; het is verkope rniet bekend dat zich in het gebouw asbesthoudende of andere voor de gezondheid schadelijke materialen bevinden anders dan in de tijd waarin het gebouw werd vervaardigd te doen gebruikelijk was. Koper dient verkoper te vrijwaren voor alle aanspraleijkheid die uit eventuele aanwezigheid van enige asbesthoudende stof in het registergoed kan voortvloeien.

Risico
Alle risico’s, waaronder het krakersrisico, zijn vanaf de gunning voor rekening van de koper.

ontruiming
niet van toepassing

VvE
Delair Vastgoedbeheer

Correspondentieadres:
Postbus 75389
1070 AJ Amsterdam

Bezoekadres:
De Lairessestraat 139
1075 HJ Amsterdam
T: 020 – 67 68 222
F: 020 – 67 99 214
E: info@delairvastgoedbeheer.nl

overige bepalingen
De akte uitgifte in erfpacht is verleden voor notaris J.F. Vermolen te Amsterdam, bij afschrift ingeschreven in voormelde Openbare register sop 13 september 1928 in deel 2669 nummer 99;

Het gebouw is gesplitst in appartementsrecht bij akte op 28 november 2000 verleden voor mr. J.L.M. van Erp, notaris te Amsterdam, ingeschreven in de Openbare Registers op 1 december daarna in deel 17034 nummer 38.
Vervolgens is de akte gewijzigd bij akte op 16 oktober 2002 voor mr. A. Buma notaris te Amsterdam, verleden ingeschreven in voormelde openbare registers op 17 oktober daarna in deel 18514 nummer 15 en wederom gewijzigd bij akte op 24 mei 2007 voor mr. H.C.D. ten Broecke, notaris te Hilversum verleden ingeschreven in voormelde openbare registers op 29 mei daarna in deel 52312 nummer 138

gunning
De verkoper behoudt zich het recht voor het geveilde niet te gunnen en zal zich daaromtrent uitspreken binnen 24 uren na de veiling van het betreffende perceel.

Bezichtiging
dinsdag 4 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 6 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 10 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
donderdag 13 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur
maandag 17 september 2018, van 14:00 tot 16:00 uur

Wilt u het object bezichtigen? Neem contact op met de makelaar om de mogelijkheden te bespreken. De bezichtiging en verkoop wordt begeleid door:
De Groot & Compagnons v.o.f. (contactpersoon is Dhr. M. de Groot)
Amstelveenseweg 104(t/o Vondelpark)
1075 XJ Amsterdam
T: 020 646 47 96
E: m.degroot@degrootencompagnons.nl

Gebruik
Verhuurd

Kadastrale omschrijving
Het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluited gebruik van de woning op de tweede verdieping en twee kamers en een berging op de zolderverdieping plaatselijk bekend als 1078 KN Amsterdam, Grevelingenstraat 8 2, kadastraal bekend als gemeente Amsterda,m sektie V nummer 10271 A-32, uitmakende het tien/eenhonderd tachtigste onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het voortdurend recht van erfpacht van een perceel grond, eigendom van de gemeente Amsterdam gelegen te Amsterdam aan de Grevelingenstraat 8 tot en met 18 (even nummers) ten tijde van de splitsing kadastraal bekend als gemeente Amsterdam, sectie V nummer 6277 groot negen are zes en vijftig centiare met de rechten van de erfpachter van de zich op die grond bevindende opstallen.

Bijzonderheden
verhuur conform huurovereenkomst onbepaalde tijd;
woonruimte
waarborgsom huurder: € 113,45;
huur per maand:

Veiling informatie

Inzet
maandag 17 september 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 17 september 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar De Groot & Compagnons v.o.f. (contactpersoon is Dhr. M. de Groot)
Amstelveenseweg 104(t/o Vondelpark)
1075 XJ Amsterdam
T: 020 646 47 96
E: m.degroot@degrootencompagnons.nl

Notaris
Notariaat Elise Visser
Mw. Mr. Elise G. Visser
Sophialaan 17
1075 BL AMSTERDAM
T: 020 305 11 40
F: 020 670 00 30
E: info@notariaatelisevisser.nl

Opbrengst
€ 445.000,00

Financieel

Plok
€ 6.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.

Indicatie veilingkosten

Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 13-08-2018 om 10:12 uur)

Foto's

Kaart

Veiling

17 september 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Appartement
Vrijwillige veiling
Status: Gegund
Dossiernummer: 43314

 

Makelaar

De Groot & Compagnons v.o.f. (contactpersoon is Dhr. M. de Groot)
Amstelveenseweg 104(t/o Vondelpark)
1075 XJ Amsterdam
T: 020 646 47 96
E: m.degroot@degrootencompagnons.nl

 

Notaris

Notariaat Elise Visser
Mw. Mr. Elise G. Visser
Sophialaan 17
1075 BL AMSTERDAM
T: 020 305 11 40
F: 020 670 00 30
E: info@notariaatelisevisser.nl

 

Plok

€ 6.000 inclusief BTW ten laste van verkoper.

 

Delen

Onderhands bod

Ook u kunt op een veiling een bod uitbrengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Indien u na het lezen van de spelregels toch onzeker bent, schakel dan een deskundige in, bijvoorbeeld uw makelaar.

Delen