De Baan 1, WILNIS

 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund
 • Gegund

Object informatie

Veilingdossiernummer
43360

Object
Vrijstaand

Betreft
Executieveiling (hypotheek)

Veilingstatus
Gegund

Omschrijving
GEGEVENS UIT EEN GEVELTAXATIERAPPORT. DE VERKOPER EN DE NOTARIS AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID OMTRENT DE JUISTHEID VAN DEZE GEGEVENS

"Vrijstaande woning, ondergrond, erf, tuin en overige aanhorigheden.

begane grond: entree, hal, meterkast, toilet, bijkeuken, woonkamer, open keuken met apparatuur
1e verdieping: overloop, 3 slaapkamers, berging, badkamer met ligbad, douche, 2x wastafel en 2e toilet,
2e verdieping: zolderkamer met dakkapel."

Gebruiksoppervlakte wonen: circa 145 m²

Zie: https://www.funda.nl/koop/wilnis/huis-40857722-de-baan-1/

Bezichtiging
maandag 27 augustus 2018, van 10:00 tot 11:00 uur
vrijdag 14 september 2018, van 10:00 tot 11:00 uur

De bezichtiging wordt begeleid door:
Bison Staete
Bisonspoor 1211
3605 KZ Maarssen
T: 0346 56 77 91

Soort eigendom
Vol eigendom

Gebruik
Leegstaand

Kadastrale omschrijving
Een perceel grond met woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend De Baan 1, 3648 BZ te Wilnis (gemeente De Ronde Venen), kadastraal bekend gemeente Wilnis sectie E nummer 1544, groot 235 m² (twee honderd vijfendertig vierkante meter).
belast met een zakelijk recht als bedoel in artikel 5 lid 3 onder b van de Belemmeringenwet
Privaatrecht op een gedeelte van het perceel in verband met een rioolleiding ten behoeven van de Gemeente De Ronde Venen.

Funda
Voor informatie op Funda klik hier.

Veiling informatie

Inzet
maandag 17 september 2018 vanaf 16:30 uur

Afslag
maandag 17 september 2018 vanaf 16:30 uur

Locatie
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Makelaar Bison Staete
Bisonspoor 1211
3605 KZ Maarssen
T: 0346 56 77 91

Notaris
Van Grafhorst notarissen
Stef Lapien
Bemuurde Weerd oz 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64
E: info@vangrafhorst.nl

Opbrengst
€ 375.000,00

Financieel

Plok
1% voor rekening verkoper

Indicatie veilingkosten

€ 4.452,00  (per 07-08-2018 om 19:19 uur)
vier duizend vier honderd tweeënvijftig euro  (per 01-08-2018 om 15:47 uur)
Download pdf Download specificatie indicatie kosten  (per 01-08-2018 om 15:47 uur)

Lasten

OZB € 373,32  jaarlijks
Watersysteemheffing € 107,30  jaarlijks

Lasten (k.k.)
Zie veilingvoorwaarden

Voorwaarden

Brochures

Algemene voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
De kosten van de veiling zal overeenkomstig de wet vastgesteld worden. Voor rekening van de koper komen de volgende kosten:
*. Honorarium notaris begroot op € 3.500,- exclusief BTW;
*. Kadastraal recht begroot op € 126,- (niet belast met BTW);
*. Kosten kadastrale recherche begroot op € 75,- exclusief BTW;

Huurbeding
Er is verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter voor het inroepen van het huurbeding ex artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Bij beschikking van 6 juni 2018 heeft de voorzieningenrechter verlof verleend om het huurbeding in te roepen. Een kopie van de beschikking staat op deze website gepubliceerd.

Beheer- en ontruimingsbeding
Er is een verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter ex artikel 3:267 Burgerlijk Wetboek voor het inroepen van het beheers- en ontruimingsbeding. Bij beschikking van 6 juni 2018 heeft de voorzieningenrechter machtiging verleend om het registergoed in beheer alsmede onder zich te nemen.
Een kopie van de beschikking staat op deze website gepubliceerd.
De bank heeft het registergoed laten ontruimen en in beheer genomen.

niet bieden voor een ander
Het is niet mogelijk om te bieden namens een ander. De verkoper kiest er vanuit het oogpunt voor transparantie voor om het bieden namens een ander niet toe te staan omdat de uiteindelijke koper niet direct bekend is. In plaats daarvan kan de bieder gebruik maken van een doorlevering. Na levering van de onroerende zaak aan de bieder levert deze de zaak weer door aan de uiteindelijke kopen.

Wettelijke rente
Er is door de veilingkoper een bedrag aan rente verschuldigd over de koopsom ver-schuldigd op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

Algemene veilingvoorwaarden
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2017 de Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen, zoals opgenomen in een akte, op vijf december tweeduizend zestien verleden voor mr. J.H. Oomen, notaris te 's-Hertogenbosch, van welke akte een afschrift is ingeschreven bij het Kadaster op zeventien maart tweeduizend vijftien in het register Hypotheken 4 deel 69567 nummer 129, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van bijzondere veilingvoorwaarden, niet is afgeweken.


Risico overgang
Onder andere is in de algemene veilingvoorwaarden dwingendrechtelijk geregeld dat het risico van de koper pas overgaat op het moment van inschrijving van het proces verbaal van toewijzing (eigendomsovergang)

Bijzondere veilingvoorwaarden
De bijzondere veilingvoorwaarden zijn uiterlijk vanaf 17 augustus 2018 ter inzage bij ons kantoor. Tot en met 2 september aanstaande kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop. Ten tijde van ondertekening van de koopovereenkomst dient een waarborgsom te zijn gestort danwel een bankgarantie te zijn gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

Legitimatie en bankverklaring
In aanvulling op artikel 14 van de AVVE geldt dat bieders, de kopers de vertegen-woordigde die hun financiële gegoedheid tijdens de veiling willen aantonen dit moeten doen door het overleggen van een verklaring van een geldverstrekkende in-stelling met een vergunning in de zin van de Wet op het financieel toezicht te over-leggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen. De bieder/koper ''in de veiling-zaal'' kan ook voorafgaande aan de veiling een internetborg storten, zoals hierna beschreven in artikel 7 leden 2 en 13 van deze voorwaarden, in plaats van een finan-ciële gegoedheidsverklaring van een geldverstrekkende instelling.

Waarborgsom en betaling koopprijs
In aanvulling op artikel 12 lid 1 van de AVVE geldt dat er een waarborgsom voldaan moet worden ten bedrage van 10% (tien procent) van de Koopprijs. Het voorgaande geldt even-eens voor de hoogte van de garantieverklaring als de bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de AVVE.

De waarborgsom moet uiterlijk 5 werkdagen na de dag waarop de afslag heeft plaatsgevonden bij de notaris aanwezig zijn.

Begroting totale kosten executoriale verkoop (zowel via de veiling ex ar-tikel 3: 268 lid 1 BW als via de onderhandse verkoop ex artikel 3: 268 lid 2 BW)
De bijkomende totale veilingkosten voor de koper (zoals hiervoor omschreven) worden op dit moment BEGROOT op ongeveer € 4.452 inclusief BTW en uitdrukkelijk exclusief de volgende kosten:
- de overdrachtsbelasting
- wettelijke rente

Foto's

Kaart

Veiling

17 september 2018 vanaf 16:30 uur
Café-Restaurant Dauphine
Prins Bernhardplein 175
1097 BL Amsterdam

Vrijstaand
Executieveiling (hypotheek)
Status: Gegund
Dossiernummer: 43360

 

Makelaar

Bison Staete
Bisonspoor 1211
3605 KZ Maarssen
T: 0346 56 77 91

 

Notaris

Van Grafhorst notarissen
Stef Lapien
Bemuurde Weerd oz 19
3514 AN UTRECHT
T: 030 271 92 27
F: 030 271 93 64
E: info@vangrafhorst.nl

 

Plok

1% voor rekening verkoper

 

Onderhands bod

Tot en met 2 september 2018 24:00 is een onderhands bod mogelijk.

Doe een bod

 

Delen

Onderhands bod

Het is ook mogelijk om voorafgaand aan de executieveiling bij de notaris een schriftelijk bod uit te brengen. Let er goed op dat dit bod onherroepelijk en onvoorwaardelijk is. U kunt dus geen voorbehoud maken voor bijvoorbeeld de verkrijging van een financiering of voor het leegkomen van het pand. Als koper dient u zich van de spelregels te vergewissen. Wij wijzen u op de informatie over dit object en de van toepassing zijnde veilingvoorwaarden en (veiling)kosten. Indien u na het lezen van de spelregels tóch onzeker bent, schakel dan een deskundige in. Bijvoorbeeld uw makelaar. Voor het uitbrengen van uw bod voorafgaand aan de executieveiling gebruikt u het biedingformulier. Het volledig ingevuld en ondertekend formulier dient voor de bovenstaande veiling uiterlijk 02-09-2018 24:00 uur bij de notaris te zijn ingediend.

Het wordt aangeraden een deskundige in te schakelen om de veilingaankoop te begeleiden.

Delen